Ποια επιδόματα χάνονται στη… μετάταξη

Ειδικά επιδόματα,
ειδικές αμοιβές, αποζημιώσεις θέσης κ.ά.

Οι υπάλληλοι του δημοσίου και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα που αποσπώνται ή μετακινούνται σε ειδικές
υπηρεσίες, χάνουν τα ειδικά επιδόματα, τις ειδικές αμοιβές και τις αποζημιώσεις
της οργανικής τους θέσης, εφόσον η καταβολή των επιδομάτων
αυτών….
συνδέεται αποκλειστικά με την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων τους στην οργανική τους θέση.

Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 45 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
που τέθηκαν σε εφαρμογή από τον περασμένο Μάρτιο.

Σχετικές διευκρινίσεις δίνει το
υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του για το θέμα. Μεταξύ των άλλων το υπουργείο
αναφέρει ότι οι αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών, καθώς και του
αναπληρωτή προϊσταμένου, εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο ύψος των πάσης
φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου και
σε ποσοστό 75% και 80% των αποδοχών αυτών (Γενικού Διευθυντή Υπουργείου),
αντίστοιχα.

Περαιτέρω, όμως, καταργούνται οι
διατάξεις που προέβλεπαν τη διατήρηση των πάσης φύσεως ειδικών επιδομάτων και
των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων της θέσης προέλευσης των ανωτέρω
προϊσταμένων, καθώς και οι διατάξεις που προέβλεπαν ότι, εφόσον ο επιλεγόμενος
προϊστάμενος ελάμβανε από το φορέα προέλευσης συνολικές αποδοχές υψηλότερες από
αυτές που έχουν καθοριστεί για τους ανωτέρω προϊσταμένους στις ειδικές αυτές
υπηρεσίες, κατά περίπτωση, τότε οι αποδοχές του καθορίζονταν στο ύψος αυτών που
ελάμβανε, πριν από το διορισμό του στις θέσεις αυτές.

Oι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι
στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης (βασικό μισθό και
επιδόματα), συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε ονομασία
οριζόμενων ειδικών επιδομάτων (ειδικά επιδόματα, οικονομικές παροχές, ειδικές
αμοιβές και αποζημιώσεις), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής
τους.

Αυτό σημαίνει ότι τα
προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις (νόμους, Κ.Υ.Α. κ.λ.π.) επιδόματα εν
γένει, εφόσον δεν παρέχεται δυνατότητα καταβολής τους από τις ίδιες ρυθμίσεις
στις περιπτώσεις απόσπασης ή μετακίνησης γενικά των δικαιούχων σε άλλες
υπηρεσίες ή θέσεις, επειδή η καταβολή τους συνδέεται με την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων στην οργανική τους θέση, δεν μπορεί πλέον να καταβάλλονται και κατά
τη διάρκεια της απόσπασης ή μετακίνησής τους στις ειδικές αυτές
υπηρεσίες.

Πηγή: euro2day.gr