ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ‏

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ: Η κυβέρνηση Παπανδρέου μεταβίβασε την περιουσία της Ελλάδας!

Στις 4 Νοεμβρίου, μόλις λίγα 24ωρα πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση Παπανδρέου κατάφερε να ολοκληρώσει μία από τις….. “βασικές προϋποθέσεις”¨για την εκταμίευση της …έκτης δόσης.

Αν και εκκρεμεί ακόμη η εκταμίευσή της, εμείς… τρέξαμε να προλάβουμε και με διυπουργική απόφαση που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου, “μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο)… κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151)”.
Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ με όλη τη δημόσια περιουσία που μεταβιβάζεται στην ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου”…
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2501 4 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152). …………………………………………………………………………………….. 1 Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε− ριουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δη− μοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A΄ 152). 2 Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Δι− ευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την παρ. 2 του άρθρου 17 τ ου Ν. 3522/2006 − Α΄ 276). …… 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 193/27.10.2011 (1) Μεταφορά στην εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι− ουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημο− σίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152). Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού) (Συνεδρίαση της 27.10.2011) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επι− χειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Ανα− μόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσί− ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμμα− τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι− σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δημοσι− ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη− τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι− σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152). 6. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06.09.2011. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφα− σίζει: 1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επω− νυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο− σίου» (Ταμείο) 92.510.000 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., κυριότητας του Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο− νομικής Στρατηγικής 2012−2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151). 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο− σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011 Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 36511 36512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. 195/27.10.2011 (2) Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι− ουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημο− σίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A΄ 152). Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού) (Συνεδρίαση της 27.10.2011) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επι− χειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Ανα− μόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσί− ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμμα− τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δημοσι− ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνει− ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152). 6. Την 187/06.09.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι− κοποιήσεων (ΔΕΑΑ). 7. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06.09.2011. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφα− σίζει: 1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίη− σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο): Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνο− νται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρό− θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151): α) 3.306.202 μετοχές της εταιρείας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,619% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. β) 11.793.750 μετοχές της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,234% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. γ) 14.953.429 μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,308% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. δ) 5.775.000 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,1 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. ε) 2.348.640 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. στ) 29.074.500 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. ζ) 14.520.000 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοι− χούν σε ποσοστό 40% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Β. Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώ− ματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών: α) Κρατικά Αεροδρόμια: Το προβλεπόμενο στην πε− ρίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18) δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφο− ρούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη. β) Νότια Καβάλα: βα) Τα, υφιστάμενα και μελλοντικά, περιουσιακής φύσε− ως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε., πλην των αναφερομένων στο άρθρο 15 δικαιωμάτων της εν λόγω σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296) και αφορά στην Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή εμ− φαίνεται στα παραρτήματα Ι και II της εν λόγω σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί του εναπομείναντος στην εν λόγω Περιοχή κοιτάσματος φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης. ββ) Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευ− σης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. γ) Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφι− στάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης: (γα) την από 31/1/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α΄/14.5.2007), (γβ) την από 19/12/2006 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α΄/16.4.2007), (γγ) την από 24/7/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΟΛΥ− ΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3621/2007 (ΦΕΚ 279Α΄/20.12.2007), ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36513 (γδ) την από 28/6/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗ− ΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3605/2007 (ΦΕΚ 190 Α΄/8.8.2007, (γε) την από 31/5/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΚΕΝΤΡΙ− ΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3597/2007 (ΦΕΚ 168Α΄/25.7.2007). δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου, που σχετίζεται με τις ακό− λουθες συμβάσεις παραχώρησης, για περαιτέρω παραχώ− ρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια: (δα) η από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2395/1996 (ΦΕΚ 71 Α/24.4.1996), (δβ) η από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δη− μοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ 274Α/16.12.1996) και Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο συμβάσεις, με τις οποίες το τε− λευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώμα− τα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιριών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης εκάστης εταιρίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι− ονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151): 2.1. Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσο− στού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.2 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.3 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙ− ΤΣΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.4 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ− ΠΟΛΗΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.5 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.6 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.7 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές πο− σοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.8 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.9 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100%> επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.10 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσο− στού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.11 Για την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψή− φου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.12 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.13 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., δικαι− ώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 90% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 3. Το στοιχείο (β) της υποπαραγράφου Β της πα− ραγράφου 7 της υπ’ αριθμ. 187/2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Ανα− διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Το δικαίωμα του Δημοσίου που αφορά στην παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχεί− ριση και εκμετάλλευση των λαχείων που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 (ΦΕΚ Α΄ 512), και ειδικότερα του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλού− στευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α’ 70), του Στεγαστικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α΄ 70), του Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (άλλως, του Πρωτοχρονιά− τικου Λαχείου)(Α.Ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 «Περί συ− στάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, ΦΕΚ Α΄ 165), του Λαϊκού Λαχείου (Ν. ΓΝΖ/1905 (ΦΕΚ Α 120/ 9.7.1905) σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Μ14724/ 1941 «Περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του λαχείου του στόλου εις Λαϊκόν Λαχείον», ΦΕΚ Β’ 114/10.07.1941), του Εθνικού Λα− χείου (Ν. 339/1936 σε συνδυασμό με την ΕΔΚΛ 1419/1937 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου», ΦΕΚ Β’ 80/27.04.1937) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) (άρ− θρο 10 του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 154/25−7−1997), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δι− καιωμάτων που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ αυτών εσόδων με την ΥΑ 2/84003/0049 (ΦΕΚ Β’ 1503)». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσί− ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F Αριθμ. Δ6Α1149837ΕΞ2011 (3) Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Δι− ευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3522/2006 − Α΄ 276). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 του Ν. 2648/98 (Α΄ 238) «Ρυθμίσεις δα− σμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση 36514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε: α) με τις περ. δ μέχρι και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2002 (Α΄ 285), β) με την παρ.5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) «Φορολογία Εισοδήμα− τος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» και γ) με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήμα− τος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». β) Των παρ. 11, 1, 2 και 4 του άρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου− Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση− Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργεί− ου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομα− σία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..»» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 2. Την αριθμ. Δ6Α 1131269ΕΞ2011/20−9−2011 (Β΄ 2111) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσί− ων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών». 3. Το αριθμ. 1137230/ΕΞ/2011/26−9−2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Δ/νσης Ελέγχων & Εί− σπραξης Δημοσίων Εσόδων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Α. Ανασυγκροτούμε, από 26/9/2011, τη Γνωμοδοτική Επι− τροπή Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Λη− ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 − Α΄ 276), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως εξής: 1. Αντικαθιστούμε τις περ. β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως κατωτέρω: «β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστά− μενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενι− κές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις. γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί− ων & Ε.ΦΚ. ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή του, το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση». 2. Αντικαθιστούμε το προτελευταίο εδάφιο της παραγρά− φου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, όπως έχει αντικατα− σταθεί με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2066, ως κατωτέρω: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύ− ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψή− φου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του». Β. Ύστερα από τα παραπάνω, η παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Η Γνωμοδοτική Επι− τροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από: α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά− τους (Ν.Σ.Κ.) ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., ως Πρό− εδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από το Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστά− μενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενι− κές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις. γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση. ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οι− κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ− γαζομένων στις Δ.Ο.Υ. στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος. ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από την κεντρική διοίκηση αυτού. Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, και στ’ συμμετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επι− τροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία , αντίστοιχα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι− εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον ανα− πληρωτή του. Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθ− μός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των Εισηγητών και του γραμματέα αυτής, εφόσον προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (Α.Υ.Ο.).». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02025010411110004* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ: Η κυβέρνηση Παπανδρέου μεταβίβασε την περιουσία της Ελλάδας!

Στις 4 Νοεμβρίου, μόλις λίγα 24ωρα πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση Παπανδρέου κατάφερε να ολοκληρώσει μία από τις….. “βασικές προϋποθέσεις”¨για την εκταμίευση της …έκτης δόσης.

Αν και εκκρεμεί ακόμη η εκταμίευσή της, εμείς… τρέξαμε να προλάβουμε και με διυπουργική απόφαση που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου, “μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο)… κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151)”.
Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ με όλη τη δημόσια περιουσία που μεταβιβάζεται στην ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου”…
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2501 4 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152). …………………………………………………………………………………….. 1 Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε− ριουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δη− μοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A΄ 152). 2 Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Δι− ευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την παρ. 2 του άρθρου 17 τ ου Ν. 3522/2006 − Α΄ 276). …… 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 193/27.10.2011 (1) Μεταφορά στην εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι− ουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημο− σίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152). Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού) (Συνεδρίαση της 27.10.2011) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επι− χειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Ανα− μόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσί− ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμμα− τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι− σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δημοσι− ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη− τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι− σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152). 6. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06.09.2011. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφα− σίζει: 1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επω− νυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο− σίου» (Ταμείο) 92.510.000 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., κυριότητας του Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο− νομικής Στρατηγικής 2012−2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151). 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο− σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011 Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 36511 36512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. 195/27.10.2011 (2) Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι− ουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημο− σίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A΄ 152). Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού) (Συνεδρίαση της 27.10.2011) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επι− χειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Ανα− μόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσί− ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμμα− τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δημοσι− ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνει− ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152). 6. Την 187/06.09.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι− κοποιήσεων (ΔΕΑΑ). 7. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06.09.2011. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφα− σίζει: 1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίη− σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο): Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνο− νται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρό− θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151): α) 3.306.202 μετοχές της εταιρείας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,619% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. β) 11.793.750 μετοχές της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,234% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. γ) 14.953.429 μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,308% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. δ) 5.775.000 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,1 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. ε) 2.348.640 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. στ) 29.074.500 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. ζ) 14.520.000 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοι− χούν σε ποσοστό 40% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Β. Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώ− ματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών: α) Κρατικά Αεροδρόμια: Το προβλεπόμενο στην πε− ρίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18) δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφο− ρούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη. β) Νότια Καβάλα: βα) Τα, υφιστάμενα και μελλοντικά, περιουσιακής φύσε− ως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε., πλην των αναφερομένων στο άρθρο 15 δικαιωμάτων της εν λόγω σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296) και αφορά στην Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή εμ− φαίνεται στα παραρτήματα Ι και II της εν λόγω σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί του εναπομείναντος στην εν λόγω Περιοχή κοιτάσματος φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης. ββ) Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευ− σης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. γ) Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφι− στάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης: (γα) την από 31/1/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α΄/14.5.2007), (γβ) την από 19/12/2006 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α΄/16.4.2007), (γγ) την από 24/7/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΟΛΥ− ΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3621/2007 (ΦΕΚ 279Α΄/20.12.2007), ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36513 (γδ) την από 28/6/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗ− ΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3605/2007 (ΦΕΚ 190 Α΄/8.8.2007, (γε) την από 31/5/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΚΕΝΤΡΙ− ΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3597/2007 (ΦΕΚ 168Α΄/25.7.2007). δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου, που σχετίζεται με τις ακό− λουθες συμβάσεις παραχώρησης, για περαιτέρω παραχώ− ρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια: (δα) η από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2395/1996 (ΦΕΚ 71 Α/24.4.1996), (δβ) η από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δη− μοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ 274Α/16.12.1996) και Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο συμβάσεις, με τις οποίες το τε− λευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώμα− τα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιριών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης εκάστης εταιρίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι− ονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151): 2.1. Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσο− στού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.2 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.3 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙ− ΤΣΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.4 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ− ΠΟΛΗΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.5 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.6 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.7 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές πο− σοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.8 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.9 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100%> επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.10 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσο− στού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.11 Για την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψή− φου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.12 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2.13 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., δικαι− ώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 90% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 3. Το στοιχείο (β) της υποπαραγράφου Β της πα− ραγράφου 7 της υπ’ αριθμ. 187/2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Ανα− διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) του Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Το δικαίωμα του Δημοσίου που αφορά στην παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχεί− ριση και εκμετάλλευση των λαχείων που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 (ΦΕΚ Α΄ 512), και ειδικότερα του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλού− στευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α’ 70), του Στεγαστικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α΄ 70), του Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (άλλως, του Πρωτοχρονιά− τικου Λαχείου)(Α.Ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 «Περί συ− στάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, ΦΕΚ Α΄ 165), του Λαϊκού Λαχείου (Ν. ΓΝΖ/1905 (ΦΕΚ Α 120/ 9.7.1905) σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Μ14724/ 1941 «Περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του λαχείου του στόλου εις Λαϊκόν Λαχείον», ΦΕΚ Β’ 114/10.07.1941), του Εθνικού Λα− χείου (Ν. 339/1936 σε συνδυασμό με την ΕΔΚΛ 1419/1937 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου», ΦΕΚ Β’ 80/27.04.1937) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) (άρ− θρο 10 του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 154/25−7−1997), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δι− καιωμάτων που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ αυτών εσόδων με την ΥΑ 2/84003/0049 (ΦΕΚ Β’ 1503)». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσί− ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F Αριθμ. Δ6Α1149837ΕΞ2011 (3) Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Δι− ευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3522/2006 − Α΄ 276). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 του Ν. 2648/98 (Α΄ 238) «Ρυθμίσεις δα− σμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση 36514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε: α) με τις περ. δ μέχρι και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2002 (Α΄ 285), β) με την παρ.5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) «Φορολογία Εισοδήμα− τος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» και γ) με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήμα− τος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις». β) Των παρ. 11, 1, 2 και 4 του άρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου− Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση− Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργεί− ου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομα− σία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..»» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 2. Την αριθμ. Δ6Α 1131269ΕΞ2011/20−9−2011 (Β΄ 2111) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσί− ων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών». 3. Το αριθμ. 1137230/ΕΞ/2011/26−9−2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Δ/νσης Ελέγχων & Εί− σπραξης Δημοσίων Εσόδων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Α. Ανασυγκροτούμε, από 26/9/2011, τη Γνωμοδοτική Επι− τροπή Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Λη− ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 − Α΄ 276), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως εξής: 1. Αντικαθιστούμε τις περ. β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως κατωτέρω: «β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστά− μενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενι− κές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις. γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί− ων & Ε.ΦΚ. ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή του, το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση». 2. Αντικαθιστούμε το προτελευταίο εδάφιο της παραγρά− φου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, όπως έχει αντικατα− σταθεί με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2066, ως κατωτέρω: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύ− ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψή− φου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του». Β. Ύστερα από τα παραπάνω, η παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Η Γνωμοδοτική Επι− τροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από: α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά− τους (Ν.Σ.Κ.) ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., ως Πρό− εδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από το Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστά− μενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενι− κές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις. γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση. ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οι− κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ− γαζομένων στις Δ.Ο.Υ. στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος. ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από την κεντρική διοίκηση αυτού. Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, και στ’ συμμετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επι− τροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία , αντίστοιχα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι− εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον ανα− πληρωτή του. Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθ− μός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των Εισηγητών και του γραμματέα αυτής, εφόσον προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (Α.Υ.Ο.).». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02025010411110004* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004               πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2011/11/blog-post_166.html#ixzz1eetCJUax

Μας θέλουν ζόμπι και ανδείκελα

Τελικά αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο.  Δεν φτάνει που οι ίδιοι κινούνται  εκτός  συντάγματος  τώρα χρησιμοποιούν και την δικαιοσύνη,  την καταρρακώνουν και την καθιστούν αναξιόπιστη στα μάτια  του ελληνικού λαού. Μετά της αποφάσεις για παράνομες απεργίες από δοτούς λειτουργούς τώρα έχουμε και συλλήψεις για παρακώλυση της λειτουργίας των εταιριών όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κάνουν κατάληψη για να της προστατέψουν από της παρανομίες και της ανομίες των διοικούντων. Η σύλληψη Φωτόπουλου σηματοδοτεί νέα ήθη κατά παράβαση το 1264/82 και από την διοίκηση της ΔΕΗ και από τούς αρμόδιους υπουργούς εκτός και αν καταργήθηκε και ο ανωτέρω νόμος και δεν το γνωρίζουμε Η λήψη αποφάσεων από το Δ/Σ της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και η μορφή πάλης -μήτε αρέσει σ’ ένα υπουργό μήτε όχι- είναι αναφέρετο δικαίωμά τους καλύπτεται από το σύνταγμα και τους νόμους που οι κύριοι -κύριοι της κυβέρνησης καταπατούν. Και είναι ή δεν είναι γελοιοποίηση της δικαιοσύνης όταν χρησιμοποιείτε η αστεία δικαιολογία ,ότι δεν βρέθηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας. Πού είχαν κρυφτεί ΟΕΟ!!!  Ένα δεν έχουν καταλάβει ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέχονται και εάν έως σήμερα υπήρχε  ατιμωρησία τα αδικήματα ήταν οικονομικά  και όλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Αλλά από την επόμενη Βουλή  θα στηθούν όχι απλά ειδικά δικαστήρια αλλά και γκιλοτίνας αν χρειαστούν για τούς υπηρέτες της νέας τάξης πραγμάτων  η προδοσία είναι βαρύ αδίκημα και δέν συγχωρείτε  από κανέναν    – η εξαθλίωση του ελληνικού λαού – το ξεπούλημα του Εθνικού πλούτου έναντι πινακίου φακής – είναι από αυτά που ο Έλληνας δεν ανέχεται και δεν δέχεται με τίποτα.

Μας θέλουν ζόμπι και ανδρείκελα

Τελικά αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο.  Δεν φτάνει που οι ίδιοι κινούνται  εκτός  συντάγματος  τώρα χρησιμοποιούν και την δικαιοσύνη, την καταρρακώνουν και την  καθιστούν αναξιόπιστη στα μάτια  του ελληνικού λαού.Μετά της αποφάσεις για παράνομες απεργίες απο δοτούς λειτουργούς τώρα έχουμε και συλλήψεις για παρακώλυση της  λειτουργίας των εταιριών όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κάνουν κατάληψη  για να της προστατέψουν από της παρανομίες και της ανομίες   των διοικούντων. Η σύλληψη Φωτόπουλου σηματοδοτεί  νέα  ήθη κατά παράβαση το 1264/82  και από την διοίκηση της ΔΕΗ και από τούς αρμόδιους υπουργούς  εκτός και αν καταργήθηκε  ο ανωτέρω νόμος  και δεν το γνωρίζουμε   Η λήψη αποφάσεων από το  Δ/Σ  της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ  και η μορφή πάλης   -μήτε αρέσει σ’ ένα υπουργό μήτε όχι- είναι αναφέρετο δικαίωμά τους καλύπτεται από το σύνταγμα και τους νόμους που οι κύριοι -κύριοι της κυβέρνησης καταπατούν. Και είναι ή δεν είναι γελοιοποίηση της δικαιοσύνης όταν χρησιμοποιείτε   η  αστεία δικαιολογία ,ότι δεν βρέθηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας. Πού είχαν κρυφτεί ΟΕΟ!!!  Ένα δεν έχουν καταλάβει ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέχονται  και εάν έως σήμερα υπήρχε  ατιμωρησία διότι τα αδικήματα ήταν οικονομικά  και όλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Αλλά από την επόμενη Βουλή  θα στηθούν όχι απλά ειδικά δικαστήρια αλλά και γκιλοτίνας αν χρειαστούν  για τούς υπηρέτες της νέας τάξης πραγμάτων  η προδοσία είναι βαρύ αδίκημα και δέν συγχωρείτε  από κανέναν              – η εξαθλίωση του ελληνικού λαού – το ξεπούλημα του Εθνικού πλούτου έναντι πινακίου φακής – είναι από αυτά που ο Έλληνας δεν ανέχεται και δεν δέχεται με τίποτα.

Χ. Κλυνv σε Σαμαρά: «Μην υπογράψεις τον θάνατο της Ελλάδας»

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Καυστικός όπως πάντα ο Χάρρυ Κλύνν έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της ΝΔ μέσω της οποίας ζητά να μην υπογράψει, γιατί η υπογραφή αυτή θα είναι και ο θάνατος της Ελλάδας. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή…

«Τα Ευρωκαθάρματα και τα ανδρείκελα των τοκογλύφων…ξεπέρασαν όλα τα όρια, επιδιώκοντας με πολιτικά ανεπίτρεπτο και ηθικά κατάπτυστο τρόπο την καταρράκωση της Εθνικής μας αξιοπρέπειας.
Τα ξεκούδουνα της βρωμιάρας ΕΕ και του φασιστικού μορφώματος της Γερμανίας του Δ’ Ράιχ, με τα ναζιστικά κατάλοιπα Μέρκελ και Σόιμπλε, επιδιώκουν για μια ακόμη φορά να αλλάξουν ολοσχερώς τις πολιτικές και κοινωνικές δομές της Ευρώπης, βασισμένοι στη βρικολακιασμένη εθνοσοσιαλιστική έννοια του «ζωτικού χώρου», που τόσα δεινά συσσώρευσε στο παρελθόν στην ανθρωπότητα.
Πειραματόζωο στο καλά σχεδιασμένο σχέδιο οικονομικής εξόντωσης και προτεκτορατοποίησης του Ευρωπαϊκού Νότου, η «χρεοκοπημένη» Ελλάδα, θύμα του νέου οικονομικού και ηθικού ολοκαυτώματος που εκβιαστικά επιχειρείται. Οι αλητοφασίστες της Ευρώπης γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα σχέδια τους θα ευδοκιμήσουν μόνο όταν καμφθεί το φρόνημα και τσαλακωθεί η Εθνική Αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού και εκβιάζουν με συμμάχους τους θλιβερούς Παπανδρεομειοδότες, τους αχυροκαρατζαφέρηδες, τις Μητσοτακοντόρες και τους τραπεζοπαπαδήμους…
Αντώνη Σαμαρά, μην υπογράφεις το θάνατο της Εθνικής μας αξιοπρέπειας. Μη βάζεις την υπογραφή σου στον ενταφιασμό της Ελλάδας και της Ελληνικής ιδέας. Πέταξε με τις κλωτσιές από το Μαξίμου τον προγραμματισμένο διαπραγματευτή της Goldman Sachs και δώσε τέλος στο κυβερνητικό έκτρωμα που παζαρεύει τις τύχες των παιδιών και των εγγονιών μας.
Στείλε τους στο διάολο, εκεί που εξάλλου ανήκουν, και πάμε εδώ και τώρα σε εκλογές…

ΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ…»
Βασίλης Ν. Τριανταφυλλίδης                                                                πηγη: prionokordela – sarotiko

EXPRES-Συντάξεις

Με επιστολή του το υπουργείο εργασίας προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία δινει οδηγίες έτσι ώστε οι συντάξεις να δίνονται σε πιό ευθετω χρόνο .Συγκεκριμένα:Συντάξεις – εξπρές προωθεί το υπουργείο Εργασίας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή τους. Σε σχετική εγκύκλιό του το ΙΚΑ παρέχει οδηγίες για το νέο μέτρο, το οποίο αφορά και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Με την εγκύκλιο θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων αυτών να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης στις κατωτέρω προθεσμίες:… -Εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης. -Εντός έξι μηνών σε περίπτωση αίτησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος αδυνατούν να τηρήσουν τις ανωτέρω προθεσμίες, υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση πράξης προσωρινής σύνταξης: -Εντός 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης στις περιπτώσεις θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης. -Εντός 75 ημερών από την υποβολή της αίτησης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης και των μεικτών αποδοχών του ασφαλισμένου τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης

olympia.gr

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΙΔΡΑ. ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ.

Καταστρατηγήθηκε το Σύνταγμα. Εάν ορκιστεί σήμερα ο Παπαδήμος, μιλάμε για κυβέρνηση επιπέδου 1941.

Ο ΝΕΟΣ Πρωθυπουργός πρέπει να προταθεί θεσμικά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και όχι να διοριστεί από τον Παπανδρέου!

Είναι κωμικά αυτά που συμβαίνουν…Είναι ντροπή σε αυτούς που τα δεχονται.

Δείτε την αρχική δημοσίευση

olympia.gr

ΠΡΟΛΕΙΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ…Γ.Φίσερ: Ήρθε η ώρα για μία μικρότερη Ε.Ε.

Μία μικρότερη Ε.Ε – 17 κρατών-μελών – οραματίζεται ο Γιόσκα Φίσερ…

Τετάρτη ήταν η σειρά του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας , Γιόσκα Φίσερ, να μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη μιας «νέας τάξης πραγμάτων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα περιλαμβάνει μια «μικρότερη ομάδα κρατών»…
Συγκεκριμένα, ο τέως επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, τόνισε μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit  πως θα πρέπει να αποτελέσει παρελθόν (!) η Ε.Ε. των 27 κρατών-μελών, όπως την γνωρίζουμε σήμερα(…).

«Ας ξεχάσουμε την Ε.Ε. με 27 μέλη – δυστυχώς. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτά τα 27 κράτη θα μπορούσαν ποτέ να καταλήξουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις», ήταν η διατύπωση του Γερμανού

Δείτε την αρχική δημοσίευση 334 επιπλέον λέξεις

Ο λαϊκιστικός µαξιµαλισµός του κ. Σαμαρά

Ο κ. Σαμαράς δεν θέλει απλά να αποχωρήσει ο κ. Παπανδρέου. Θέλει να τον ταπεινώσει – και δεν νοιάζεται καθόλου εάν η χώρα σπρωχτεί στο χάος μετά από το κενό εξουσίας – για να δείξει τον ταπεινωμένο Παπανδρέου ως λάφυρο στους οπαδούς του που αντιλαμβάνονται την πολιτική σαν και αυτόν: με όρους «θριάμβου» και «ταπείνωσης».Μπορεί κανείς να καταλάβει αυτή την ώρα γιατί το «Μακεδονικό» κατέληξε έτσι όπως κατέληξε χάρη στους χειρισμούς του κ. Σαμαρά. Όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική με όρους «θριάμβου» και «ταπείνωσης», εάν τύχει και κυβερνήσουν, χαρίζουν πολλές ταπεινώσεις και ήττες στα έθνη και στις χώρες τους.Για να κατανοήσουµε καλύτερα το είδος της αντιπολίτευσης που ο πρόεδρος της Ν∆ εξασκεί σήµερα, νοµίζω πως είναι χρήσιµο να πάει κανείς µερικά χρόνια πίσω και να εξετάσει τον «εθνικά υπερήφανο» τρόπο µε τον οποίο ο Αντώνης Σαµαράς χειρίστηκε το Σκοπιανό.

Ο κ. Σαµαράς ήταν εξαρχής από τους πρωτεργάτες της απόλυτης αδιαλλαξίας στο θέµα της ονοµασίας, δηλώνοντας ρητά πως δεν έπρεπε µε κανέναν τρόπο η ονοµασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) να εµπεριέχει τον όρο «Μακεδονία» και τα παράγωγά του. Με σηµαία το µη διαπραγµατεύσιµο του όρου «Μακεδονία», έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις κινητοποιήσεις και στην εθνικιστική υστερία εκείνης της εποχής. Βέβαια και ο κ. Σαµαράς και οι σκεπτόµενες πολιτικές ελίτ είχαν πλήρη γνώση πως η προσκόλληση σε µια εξωπραγµατική θέση θα είχε (όπως και είχε) µια σειρά αρνητικές επιπτώσεις: τη διεθνή αποµόνωση της χώρας, τη σταδιακή αναγνώριση της ΠΓ∆Μ από πολλές κυβερνήσεις µε την ονοµασία «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» κτλ. (βλ. άρθρο µου στο «Βήµα» τής 24.9.1995).

Με άλλα λόγια, η εµµονή στη µαξιµαλιστική λύση έκανε τη χώρα µας από διαιτητή των βαλκανικών εξελίξεων συστατικό µέρος του βαλκανικού προβλήµατος. Ετσι, όταν τελικά µας δόθηκε η ευκαιρία µε την πρόταση Πινέιρο να συµφωνήσουµε στη ρεαλιστική λύση της µεικτής ονοµασίας (π.χ., Μακεδονία του Βαρδάρη), είχαν ήδη δηµιουργηθεί συνθήκες λαϊκιστικής έξαρσης που έκαναν την αποδοχή αυτής της λύσης εξαιρετικά δύσκολη. Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την απέρριψε. Είχε όµως το θάρρος να παραδεχθεί αργότερα ότι έσφαλε, πως έπρεπε να είχε λυθεί το πρόβληµα µε την αποδοχή της πρότασης Πινέιρο. Ο Αντώνης Σαµαράς, από  όσο ξέρω, δεν παραδέχθηκε ποτέ  το λάθος του. Ως υπερήφανος «νεο-µακεδονοµάχος» απλώς σιωπά ή  µάλλον απλώς έχει βάλει το σκοπιανό θέµα κάτω από το χαλί.

Περνώντας τώρα στην τωρινή  πραγµατικότητα, το ίδιο µαξιµαλιστικό και συγχρόνως λαϊκιστικό στυλ  του κ. Σαµαρά µπορεί κανείς να διακρίνει στην εµµονή του να µην υποστηρίξει την κυβερνητική ύστατη προσπάθεια αποφυγής της ανεξέλεγκτης  χρεοκοπίας.

Τη στιγµή που η τρόικα έχει απαυδήσει µε την ανικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει αυτά που  υποσχέθηκε, τη στιγµή που απειλεί  να µην καταβάλει την επόµενη δόση µε κίνδυνο να µην πληρωθούν µισθοί και συντάξεις, ο πρόεδρος της  Ν∆ επιµένει στην αδιάλλακτη θέση  του – µε το επιχείρηµα πως δεν θέλει  να είναι συνυπεύθυνος µιας «λανθασµένης» πολιτικής. Αυτό θυµίζει την  ιστορία του επιβάτη που αδιαφορεί  για το αεροπλάνο που πέφτει µια και  δεν είναι δικό του. Κάπως έτσι αντιδρά ο Αντώνης Σαµαράς. Αν χρεοκοπήσουµε δεν θα φταίει αυτός, άρα  δεν υπάρχει λόγος να βάλει πλάτη  για να αποφευχθεί το µοιραίο.

Υπάρχει βέβαια το επιχείρηµα πως  µια ριζική αναδιαπραγµάτευση είναι  εφικτή. Ο τρόπος όµως που αντέδρασε η τρόικα στην πρόσφατη προσπάθεια του υπουργού Οικονοµικών να  χειρισθεί τις διαπραγµατεύσεις «πολιτικά»/δυναµικά δείχνει ξεκάθαρα ότι  δεν υπάρχει περιθώριο για το είδος  της διαπραγµάτευσης που ο Αντώνης Σαµαράς ονειρεύεται. Αρα είτε  δεν έχει συναίσθηση του τι γίνεται  γύρω του είτε θεωρεί τη χωρίς στήριξη της ΕΕ πτώχευση αποδεκτή λύση. Στην πρώτη περίπτωση είναι αιθεροβάµων. Στη δεύτερη θέλει την  πρωθυπουργία τόσο πολύ που θεωρεί τις τραγικές επιπτώσεις µιας  ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας δευτερεύον ζήτηµα.

Τέλος, αυτό που δεν µας λέει ο αρχηγός της Ν∆ είναι τι γίνεται αν η τρόικα απορρίψει την ιδέα της «ριζικής»  αναδιαπραγµάτευσης. Ποιες είναι  οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνει ο Αντώνης Σαµαράς; Πάµε πίσω  στη δραχµή, βγαίνουµε τελείως από  την ΕΕ, αναπτύσσουµε στενές σχέσεις µε άλλες δυνάµεις; Εδώ, όπως  και στην περίπτωση του Σκοπιανού,  υπάρχει απόλυτη, εκκωφαντική σιωπή. Το «Ζάππειο ΙΙ» δεν µας λέει  απολύτως τίποτα για τέτοια «πεζά»  προβλήµατα µιας πραγµατικότητας  που εξελίσσεται ραγδαία, που δεν  περιµένει ούτε ενδιαφέρεται για το  «Ζάππειο ΙΙ».

Αν ο Αντώνης Σαµαράς ήθελε  πραγµατικά την εξεύρεση λύσης,  θα µπορούσε να βρει στοιχεία σύγκλισης µε την κυβέρνηση όχι µόνο  εκεί όπου τα δύο κόµµατα έχουν  κοινούς στόχους (π.χ., αποκρατικοποιήσεις) αλλά και εκεί όπου υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες (π.χ., το  φορολογικό). Στη δεύτερη περίπτωση η κυβέρνηση και η αξιωµατική  αντιπολίτευση κάνοντας αµοιβαίες  υποχωρήσεις θα έπρεπε να δείξουν  στον έξω κόσµο ότι οι συγκλίσεις είναι πιο σηµαντικές από τις διαφορές τους. Μια τέτοια κίνηση θα άλλαζε τη δυσµενή διεθνή εικόνα της  χώρας ως µιας επικράτειας όπου το  πολιτικό προσωπικό είναι ανίκανο,  ακόµη και στο παρά πέντε, να βάλει το γενικό συµφέρον πάνω από  το κοµµατικό.

Αυτού του είδους η βραχυπρόθεσµη στρατηγική για συναίνεση  δεν θα εµπόδιζε σε τίποτα τον αρχηγό της Ν∆ σε µια δεύτερη φάση  να προωθήσει την ιδέα της αναδιαπραγµάτευσης αλλά µε όρους που  να λαµβάνουν υπόψη τους τα εµπόδια, τους χρονικούς περιορισµούς  και την αδύνατη θέση της χώρας.  Αυτού του είδους η ευελιξία και ο  ρεαλισµός είναι ανύπαρκτα στον λόγο και στις πράξεις του Αντώνη Σαµαρά. Και στο άλυτο θέµα του Σκοπιανού και στο θέµα χειρισµού της  σηµερινής κρίσης βλέπουµε µια αδιαλλαξία, έναν µαξιµαλιστικό µεσσιανισµό που όχι µόνο υποσκάπτει  προσπάθειες υπέρβασής της αλλά  µπορεί να έχει και καταστροφικές  συνέπειες – όχι βέβαια για τον αρχηγό της Ν∆ και για τον κύκλο των  υπερπατριωτών «ιδεολόγων» που  τον περιστοιχίζουν αλλά για τον  συνταξιούχο και τον χαµηλόµισθο  υπάλληλο που δυστυχώς δεν µπορεί να τραφεί µε πατριωτικά οράµατα και κούφια λόγια.

Ο κ. Νίκος Μουζέλης είναι ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας της LSE.
Πηγή:epikairo.gr – ΒΗΜΑ(Γνώμες)

ΠΥΡΕΙΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

Tρίτης γενιάς Έλληνας πρωθυπουργός o Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε ψήφο εμπιστοσύνης την Παρασκευή και σηματοδότησε ότι θα εγκαταλείψει την πρωθυπουργία μετά από δύο ταραχώδη χρόνια, σε μια δραματική κίνηση που μπορεί να κρατήσει το κόμμα του στην εξουσία, αλλά του κόστισε τη δουλειά του.

 

 

 

Ο Παπανδρέου επεσήμανε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι θα πάει στον πρόεδρο το Σάββατο με πρόταση να σχηματιστεί μια κυβέρνηση  ευρύτερης συνεργασίας έτσι ώστε να εξασφαλίσει τα 130 δισ. ευρώ (179 δισεκατομμύρια δολαρίων)που είναι η συμφωνία διάσωσης για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία.»Το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει είναι η θέση μου. Δεν με νοιάζει ακόμα και αν δεν επανεκλεγώ. Ήρθε η ώρα να γείνη μια νέα προσπάθεια … Δεν σκέφτηκα ποτέ για την πολιτική ως επάγγελμα», είπε πριν από την ψηφοφορία .Προκάλεσε σάλο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τη Δευτέρα, όταν ανακοίνωσε την διενέργεια  δημοψηφίσματος για το σχέδιο διάσωσης που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ζώνης του ευρώ μόλις την περασμένη εβδομάδα, τελικά υποχωρεί κάτω από τη βαριά εγχώρια  και διεθνή  πίεση.Όμως η σοσιαλιστική κυβέρνησή του φλέρταρε με κατάρρευση, πάνω από την πανωλεθρία του δημοψηφίσματος, αποσκιρτήσεις από το κόμμα του- θέτει  σε κίνδυνο τις πιθανότητές του να επιβιώσει με ψήφο εμπιστοσύνης  την Παρασκευή στο κοινοβούλιο.Εντός του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να νοσταλγούν τον χαρισματικό πρώην πατέρα του Ανδρέα.Ο Παππους, μετά ο Πατέρας σε όλη τη σταδιοδρομία του, ο Παπανδρέου αναγκάστηκε να αποδείξει το θάρρος του.  Και πήρε τρεις εθνικές εκλογές για να εκδιώξουν τον αιώνιο αντίπαλό του, συντηρητικό πρωθυπουργό, Κώστα. Ως πρωθυπουργός λέει.«Είμαστε ενωμένοι, απέναντι από την μεγάλη ευθύνη να αλλάξουμε τη χώρα μας σε ένα έθνος της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και την πράσινη ανάπτυξη,»   και με τις επευφημίες υποστηρικτών του τον Οκτώβριο του 2009  το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 44 τοις εκατό των ψήφων και 160 από τις 300 έδρες του κοινοβουλίου. Γεννημένος στίς ΗΠΑ Ο 59χρονος σήμερα Παπανδρέου,  έχει εργαστεί σκληρά για να ξεφύγει από τη βαριά σκιά του πατέρα του που είναι και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησε τρεις φορές την Ελλάδα σε δύο δεκαετίες.Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξόργισε πολλές φορές τούς  δυτικούς  συμμάχούς της Ελλάδας με το πολιτικό νταηλίκι του και αμφισβήτησε της ελληνικές συμβάσεις με την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ καταφερνοντας να περάση τα Μεσογειακά προγράμματα και να διατηρήση το στρατηγείο στην Λάρισσα υπο ελληνική διοίκηση, με πολυτάραχη ερωτική ζωή που  συζητήθηκε πολύ. Αλλά o Γεώργιος, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στο υπουργείο Παιδείας και αργότερα σαν υπουργού Εξωτερικών, είναι ένας ήρεμος, διακριτός πολιτικός που έκινήτο άνετα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στούς διαδρόμους της εξουσίας στις Βρυξέλλες.Εκπαιδευμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία και τον Καναδά, ο κ. Παπανδρέου ήρθε στην εξουσία υπέρ μιας «πράσινης ανάπτυξης» οικονομικό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τη μόνη διέξοδο από την κρίση για την Ελλάδα.«Μεγάλες δυνατότητες», τότε CRASH«Είμαστε μια χώρα με μεγάλες δυνατότητες», δήλωσε στο Reuters σε μια συνέντευξη του 2009. «Έχουμε την πολιτική βούληση να γίνουν βαθιές αλλαγές σε μια δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και με δίκαιο τρόπο, να βάλει πίσω τη χώρα μας σε μια πορεία ανάπτυξης, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός νέου κόσμου.»Αλλά λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η κυβέρνησή του έριξε μια βόμβα, όταν αποκαλύφθηκε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα φθάσει 12,7 τοις εκατό του ΑΕΠ το έτος αυτό, τρεις φορές περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις της προηγούμενης κυβέρνησης.Αυτή η εισαγωγή προκάλεσε την ελληνική κρίση χρέους.Μια σειρά μέτρων λιτότητας που ακολούθησε υπό την αιγίδα του για την αντιμετώπιση της διάχυτης φοροδιαφυγής και η κλίμακα πίσω ένα φουσκωμένο δημόσιο τομέα να πληρούν τους όρους της ΕΕ και του ΔΝΤ με πακέτα διάσωσης.Τακτική με την οποία οιΈλληνες που επλήγησαν περισσότερο από της σοβαρές περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και άλλες παροχές ήταν οι μικρομεσαίοι , οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι μια διεφθαρμένη και πλούσια πολιτική και επιχειρηματική ελίτ είχαν διαφυγή αλώβητη.Κύματα εθνικές απεργίες, διαδηλώσεις και πολιτική ανυπακοή ακολούθησε, υπονομεύοντας τη θητεία του Παπανδρέου.Μέχρι το Μάιο του 2011, 77 τοις εκατό των Ελλήνων σε μια δημοσκόπηση είπαν ότι δεν πίστευε ότι μπορούσε να τους απαλλάξει από την οικονομική κατάρρευση. Μέχρι τον Οκτώβριο, μόνο το 23 τοις εκατό είχαν μια θετική άποψη γιά τον κ. Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου ήταν διαλεκτός από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος εξασφάλισε την είσοδο του ευρώ στην Ελλάδα ζώνη, για να οδηγήσει το κόμμα στις αρχές του 2004 στις εκλογικές διαδικασίες, εν μέρει με τη δύναμη του ονόματος της οικογένειάς του. Εχοντας όμως εσωτερική διαφωνία μέσα στο κόμμα ακολούθησε μια εκλογική ήττα εκείνο το έτος, και ο ίδιος αντιμετώπισε μια άμεση πρόκληση μετά τη δεύτερη ήττα του από τον  Καραμανλή το 2007.Αλλά κέρδισε το σκληρό αγώνα και την εσωτερική μάχη, αποδεικνύοντας σε φίλους και εχθρούς ότι ήταν περισσότερο από ένας κληρονόμος μιας δυναστείας. Πήρε τους νέους, φωτεινό ταλέντο για τις κορυφαίες θέσεις κόμμα και έχει καθαρισθεί απο την παλιά φρουρά που σχετίζονται με δεκαετίες σοσιαλιστικής λογικής.Αλλά η δυσλειτουργικές πτυχές της οικονομίας στην Ελλάδα εντός της ζώνης του ευρώ παρέμειναν χωρίς αντιμετώπιση, φέρνοντας στην τρέχουσα κρίση.Οι κριτικοί έχουν κάνει πλάκα με τα λάθη του Παπανδρέου στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, μετά από μια νεολαία που δαπανάται σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό και την εκπαίδευση, κυρίως στα αγγλικά, ήπιο τρόπο του και ακόμη και την τάση του για το ποδήλατο, απέχουν κατά πολύ από την μαχητική εικόνα που έχουν πολλοί Έλληνες πολιτικοί .Είναι υποστηρικτής της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας έχει 46.524 φίλους στο Facebook και ένα δικτυακό τόπο, http://www.papandreou.gr. Η σύζυγός του Άντα είναι μια αεροναυτική μηχανικός και το ζευγάρι έχει μια κόρη. Ο  Παπανδρέου έχει επίσης έναν γιο από προηγούμενο γάμο.