ΒΟΜΒΑ!!!ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ!!!ΤΩΡΑ!!!ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ!!!!ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!

Η παρακάτω επιστολή εστάλη από τον ιερομόναχο Δαμασκηνό από το περιβόλι της Παναγίας προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Η επιστολή δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα pentapostagma.gr την οποία και αναδημοσιεύουμε:

Ιερομόναχος Δαμασκηνός
Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου Εν Αγίω Όρει τη 4/10/2015
Τ.Θ. 73
63086 Καρυαί
Άγιον Όρος Άθω Αρ. πρωτ. 59

Τω Εξοχωτάτω κυρίω
Αλεξίω Τσίπρα
Πρωθυπουργώ της Ελλάδος
Αθήνας

Θέμα: «Αίτια του αδιεξόδου εκ της κρίσεως»
Εξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Εν συνεχεία των υπ΄ αρ. 6-2-2013 και υπ΄αρ. 55/ 20-3-2015 ημετέρων επιστολών προς την Υμετέραν Εξοχότητα, με εθνικήν θλίψιν, εξ αιτίας των εξελίξεων γράφω Υμίν τα κάτωθι:
Εξαπατάτε και παραπλανάτε, -θέλω να πιστεύω όχι ηθελημένα -, τον Ελληνικόν λαόν, εμμένοντες εις την αδιέξοδον πολιτικήν των προκατόχων Κυβερνήσεων, ήτοι εις την παραμονήν της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν και κυρίως εις το Ευρώ και την Ευρωζώνην.
Η πολιτική αύτη οδηγεί εις την ολοκληρωτικήν καταστροφήν και το ξεπούλημα της Ελλάδος.
Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν ηλλοίωσε πνευματικώς, πολιτιστικώς και οικονομικώς την Ελλάδα.
Εξυπηρετεί μόνον την Παγκοσμιοποίησιν και τα σκοτεινά αντιλαικά κέντρα.
Καταλύει την Δημοκρατίαν.
Αποκόπτει την Ελλάδα από εκείνα τα στοιχεία του Πολιτισμού της, τα οποία την εκράτησαν δι΄ αιώνας και χιλιετίας εις το προσκήνιον της ιστορίας.
Η Ελληνική γλώσσα, ο Πολιτισμός και η Ορθόδοξος χριστιανική πίστις, υπήρξαν διαχρονικώς το «άλας», που απέτρεψαν την σήψιν και την εξαφάνισιν του Ελληνισμού.
Διά δύο χιλιετίας Ελληνορθοδόξου Χριστιανικού Πολιτισμού, όσοι ηυμοίρησαν να καταστούν ηγέται του Ελληνισμού, εσεβάσθησαν τον πολιτισμόν των Ελλήνων και την ορθόδοξον πίστιν των.
Τόσον κατά την βυζαντινήν περίοδον, όσον και μετά την ανασύστασιν του νέου ελληνικού κράτους υπό των ηρώων της ελευθερίας του 1821, μεγάλαι και διακεκριμέναι προσωπικότητες αδιαλείπτως μέχρι σήμερον εξεδήλωνον τον σεβασμόν των εις τον ένα και μόνον αληθή Τριαδικόν Θεόν και επεκαλούντο την δύναμιν και τον φωτισμόν του διά να κυβερνήσουν σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς.
Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνον φρόνημα αλλά προπάντων τρόπος ζωής.
Είσθε ο πρώτος ηγέτης μετά τον αυτοκράτορα Ιουλιανόν τον Παραβάτην, όστις επισήμως παρουσιάζεται αρνητής της χριστιανικής πίστεως, των θεσμών και του πολιτισμού των Ελλήνων. Γνωρίζετε το τέλος του.
Η πρωταρχική αιτία διά την οποίαν απετύχατε να επιλύσητε την οικονομικήν κρίσιν, δεν είναι μόνον η σκληρότης των Ευρωπαίων, αλλά προπάντων η ύβρις της υπερηφανίας σας έναντι του Θεού, ήτοι η αθεΐα σας. Διό και οι Ευρωπαίοι Σας εταπείνωσαν και Σας εξευτέλισαν.
Έτσι, αντί να υπερασπίσητε μέχρι θυσίας τα ιδανικά σας, ως πράττουν οι ήρωες και οι μάρτυρες, τα αρνηθήκατε, διότι και Υμείς, όπως και οι προκάτοχοί σας πρωθυπουργοί, πιστεύετε μόνον εις τον εαυτόν σας και εις την δόξαν της καθέδρας της εξουσίας.
Υπάρχει μία εισέτι υστάτη ευκαιρία να μετανοήσητε και να διορθώσητε τα λάθη σας, να επαναπροσδιορίσητε τα φρονήματα και την πολιτικήν σας, άλλως εντός ολίγου οι Έλληνες, όταν θα απεγκλωβισθούν από την απάτην του Ευρώ και της Ευρώπης, θα Σας ενθυμούνται με αποστροφήν και θα Σας μισήσουν, ως και τους προκατόχους σας Πρωθυπουργούς.
Θα είσθε και Υμείς μια σκοτεινή ιστορική παρένθεσις.
Αναλυτικώτερον:
Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν τω 1981 είναι το τραγικώτερον πολιτικόν λάθος του νέου Ελληνισμού.
ΔΙΟΤΙ:
1.α) Ο Ελληνικός πολιτισμός από αρχαιοτάτων χρόνων είναι ένθεος πολιτισμός. Παραλλήλως προς την φιλοσοφίαν και την επιστήμην της εξερευνήσεως του φυσικού και αισθητού κόσμου, έχει μεταφυσικάς αναζητήσεις.
Είναι κλασσική η ρήσις του Πλουτάρχου: «εύροις δ΄ αν επιών πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος μη δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμνασίων , ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς… μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς.. ουδείς έσται γεγονώς θεατής» (Πλουτάρχου, Προς Κωλώτην, τ. 29, εκδ. Κάκτος)
Μετά δε την μεταστοιχείωσιν του Ελληνισμού από τον Χριστιανισμόν εις την καθαράν και ανόθευτον Αλήθειαν της Ορθοδοξίας, έχει μεταφυσικάς αναζητήσεις, με υψίστην προτεραιότητα την υπέρβασιν του κακού, του θανάτου και την θέωσιν του ανθρώπου.
Το κράτος επί αιώνας και χιλιετίας, συμπορεύεται με την Εκκλησίαν. Η νομοθεσία εκχριστιανίζεται. Η Αλήθεια περί ανθρώπου, περί κόσμου και περί νοήματος του ανθρωπίνου βίου είναι ευαγγελικαί και χριστιανικαί.
Η Πολιτεία γίνεται επώνυμος του Χριστού. «Χριστιανική καινή Πολιτεία».
Με κέντρον την Κωνσταντινούπολιν ο Ελληνισμός, γίνεται παγκόσμιος ορθόδοξος χριστιανική δύναμις, διά μίαν και πλέον χιλιετίαν, και αντικείμενον φθόνου της αιρετικής Δύσεως από της εποχής του Καρλομάγνου, περί τω 800, μέχρι σήμερον. Τω 1204 με την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων γίνεται αιτία διασπάσεως της αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα να μη δυνηθή να αντισταθή εις την επέλασιν των Τούρκων, μετά την ήτταν του Ματζικέρτ, τω 1071 μ.Χ.
Οι Τούρκοι μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, τω 1453 μ.Χ., θα γίνουν ακουσίως αιτία διατηρήσεως του Ελληνισμού, του πολιτισμού, της θρησκείας και της γλώσσης του. Θα αποτρέψουν την αφομοίωσιν με την Δύσιν, κατά τον αοίδιμον Παλαιολόγον, δημοσιογράφον της εφημερίδος «ΒΗΜΑ» των Αθηνών της δεκαετίας του 1960. Όσοι έχουν μνήμην ενθυμούνται.
β) Οι Ευρωπαίοι μετά τον Κάρολον τον Μέγα γνωρίζουν τον διαφοροποιημένον χριστιανισμόν της Δύσεως από την επηρμένην οφρύν του Πάπα και τα αιρετικά φρονήματά του.
Οι Ευρωπαίοι από της Αναγεννήσεως και εντεύθεν, θα προσλάβουν μόνον το εγκόσμιον στοιχείον του Ελληνικού πολιτισμού, την εξερεύνησιν δηλαδή του φυσικού κόσμου, και θα αρνηθούν τα κράτη της Δύσεως, τας μεταφυσικάς του αναζητήσεις.
Η αίρεσις του Παπισμού και αι παρεκτροπαί του, θα οδηγήσουν εις την αντίδρασιν της Μεταρρυθμίσεως και τους θρησκευτικούς πολέμους εις την Ευρώπην, το διάταγμα της Νάντης τω 1598 και τον χωρισμόν κράτους από τον δυτικόν χριστιανισμόν μέχρι σήμερον.
Ο πολιτισμός των Ευρωπαίων και οι θεσμοί των, σήμερον είναι διεφθαρμένοι. Εντεύθεν και αι διεφθαρμέναι Ευρωπαικαί οδηγίαι αλλοιώσεως του Ελληνικού πολιτισμού.
Κάποτε οι Έλληνες ήσαν οδηγοί των Ευρωπαίων. Σήμερον είναι ουραγοί, διότι έχουν αναξίους και ανικάνους ηγέτας, που αγνοούν τον διαχρονικόν πολιτισμόν των Ελλήνων. Λαός και ηγεσία είναι αρνηταί του Πολιτισμού των διά τα τριάκοντα αργύρια, ήτοι το ευρώ, δίκην πόρνης γυναικός, αρνηθείσης την παρθενίαν της και απωλεσάσης τα αργύρια της ανομίας, διά τας εκ των αμαρτιών ασθενείας.
Η παρακμή των ηθικών και πνευματικών χριστιανικών αξιών τα τελευταία τεσσαράκοντα έτη, εδημιούργησε την παρούσαν πνευματικήν, ηθικήν και οικονομικήν κρίσιν.
Οι Ευρωπαίοι επωφελούνται τα λάθη της πολιτικής ηγεσίας των Ελλήνων διά να κατακτήσουν την Ελλάδα.

2. Μετά την ένταξιν της Ελλάδος εις την ΕΟΚ, τω 1981, έλαβον χώραν τα κάτωθι πνευματικά, ηθικά και πολιτιστικά εγκλήματα, άτινα ηλλοίωσαν τον διαχρονικόν πολιτισμόν των Ελλήνων.
α. Κλονισμός του θεσμού της οικογενείας.
(αποποινικοποίησις της μοιχείας, αυτόματον διαζύγιον, πολιτικός γάμος, σύμφωνον ελευθέρας συμβιώσεως, αμβλώσεις).
Η νομιμοποίησις των αμβλώσεων έσχεν, ως αποτέλεσμα, από το 1987 και εντεύθεν μέχρι σήμερον, να λάβουν χώραν εν Ελλάδι περί τα τριάκοντα εκατομμύρια φόνοι εκ των εκτρώσεων.
β. Εψηφίσθησαν με ευρωπαικάς οδηγίας και εκβιαστικώς, λόγω της οικονομικής κρίσεως οι αντισυνταγματικοί νόμοι: α) ν.4285/2014 (ο λεγόμενος αντιρατσιστικός), ως και ο ν. 4301/2014 περί θρησκευτικών κοινοτήτων, δι΄ ου ενομιμοποιήθησαν αι πλάναι των ψευδοθρησκειών, διά πρώτην φοράν από της εποχής του Μ. Κων/νου, εις ύβριν της πολιτικής απάντων των βυζαντινών αυτοκρατόρων και της ηγεσίας του νέου ελληνικού κράτους, από το 1821 μέχρι σήμερον.
Οι νόμοι ούτοι προσκρούουν εις τα άρθρα 3, 16 και 21 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της φιλοσοφίας της θυσίας των ηρώων της ελευθερίας του 1821, οι οποίοι προέταξαν εις το Συνταγμα της Α΄ εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως «το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος», οίτινες εθυσιάσθησαν διά του Χριστού την πίστιν την αγίαν και της πατρίδος την ελευθερίαν.
Οι Ευρωπαίοι επωφελούμενοι την εν Ελλάδι οικονομικήν κρίσιν κατέπτυσαν τας διαχρονικάς αξίας του ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού, εκβιάσαντες την ενταύθα, δίκην ανδρεικέλων, ελληνικήν κυβέρνησιν των κυρίων Σαμαρά-Βενιζέλου.
Αι πλάναι των δαιμόνων και ο άνομος βίος εθεσμοθετήθησαν υπό Ελλήνων κυβερνητών, αναξίων της ιστορίας και του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων. Εντεύθεν έλαβον χώραν εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη αι γνωσταί παρελάσεις των διεστραμμένων ερωτικώς ομοφυλοφίλων, τους οποίους καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος συλλήβδην εις απάσας τας επιστολάς του, κατωχυρωμένας διά του άρθρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος.
Οποία ανθρωπίνη κατάπτωσις! μη παρατηρουμένη ουδέ εις τα άλογα ζώα. Τι θα έλεγε άρά γε ο προφήτης σήμερον; «άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε, παρασυνεβλήθη (η υπεβιβάσθη;) τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις και ωμοιώθη (η υπερέβη εις αλογίαν;) αυτοίς.»
Ιδού η ψευδοελευθερία και το ήθος της Ευρώπης, το οποίον μας υποδεικνύει σχεδόν ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, ως διέξοδον εκ της κρίσεως και ως τρόπον ζωής.

Πρωθυπουργοί της Ευρώπης συνάπτουν ομοφυλοφιλικούς γάμους. Δεν τους εδίδαξε τίποτε η τιμωρία των Σοδόμων και των Γομόρρων;
Άραγε φρονούν, ότι ο Θεός απέθανε, εκλαμβάνοντες την μακροθυμίαν του, ως ανυπαρξίαν;
Τι πράττει η Εκκλησιαστική μας ηγεσία, διά να αφυπνίση τον καθεύδοντα πνευματικώς ελληνικόν λαόν;
Πού είσθε μάρτυρες, ιεράρχαι, ασκηταί και ομολογηταί του Χριστού, διά να κλαύσητε τα καθ΄ ημάς;
«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω», ως είπε Δανιήλ ο προφήτης.
γ. Εν ονόματι του σεβασμού εις την «ετερότητα», δηλαδή την πλάνην, καταργείται η εντολή του Χριστού «πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.» (Μάρκου 15, 15-16) Η υπεροχή του βυζαντινού πολιτισμού, διά μέσου των αιώνων, συνετέλεσε εις την αφομοίωσιν των ξένων λαών, που εγκαθίσταντο εις τα όρια του βυζαντινού κράτους. Το κράτος συνειργάζετο με την Εκκλησίαν διά να απαλλάξη τους μετανάστας από τας πλάνας των δαιμόνων και να τους κηρύξη την εν Χριστώ αλήθειαν. Σήμερον η Ευρώπη και η Ελλάδα, εν ονόματι του σεβασμού εις την πλάνην, χωρίς αγάπην εις τον άνθρωπον και την αιώνιον αξίαν του, συντηρεί την λατρείαν των δαιμόνων, χάριν της ψευδοειρήνης, η οποία μακροπρόθεσμα θα δημιουργήση συγκρούσεις, τύπου Κοσσυφοπεδίου και Συρίας. Η γραμμή αύτη προέρχεται από τας σκοτεινάς στοάς της μασσωνίας και της αρρωστημένης παγκοσμιοποιήσεως.
Η αληθής ελευθερία και η αληθής ειρήνη, ως και η καταξίωσις του ανθρωπίνου προσώπου παρέχονται εις τον άνθρωπον και τον κόσμον, μόνον διά Ιησού Χριστού, διότι μόνον ο Χριστός είναι νικητής του αρχηγού του κακού και της πλάνης και του θανάτου.
Εξ αιτίας της διεφθαρμένης ευρωπαικής οδηγίας «σεβασμός εις την ετερότητα» επιχειρείται διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν του Ελληνισμού, από του Μ. Κων/νου και εντεύθεν, η κατάργησις της ορθοδόξου αγωγής των ελληνοπαίδων από τα εκπαιδευτήρια της χώρας. Οι ψευδοθεοί των θρησκειών εξισούνται με τον ένα και μόνον αληθή τριαδικόν Θεόν, διότι οι άνθρωποι σήμερον φοβούνται το μαρτύριον και την ομολογίαν, την οποίαν ο Χριστός απαιτεί διά να μας ομολογήση ενώπιον του ουρανίου πατρός. Οποία κρίσις! Ολίγοι άθεοι, εκβιάζουν και επιβάλλουν εις τους πολλούς, τα άθεα και πεπλανημένα φρονήματά των.

3. Οικονομικά δεινά, επελθόντα εις το ελληνικόν κράτος μετά την ένταξίν του εις την ΕΟΚ τω 1981.
α. Τα 750.000 ελληνικά παντοπωλεία αντικατεστάθησαν υπό των εν Ελλάδι ευρωπαικών υπερκαταστημάτων (LIDL, CAREFOUR, PRACTICER κ.λπ.), με αποτέλεσμα τα τρία και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι ετρέφοντο εξ αυτών, να στερηθούν περί τα 35 δις ευρώ ετησίως, τα οποία καταλήγουν εις την Ευρώπην.
β. Η ανεξέλεγκτος είσοδος λαθρομεταναστών εις την Ελλάδα, ου μόνον απειλεί την ομοιογένειαν του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και έσχεν, ως αποτέλεσμα, ώστε τα πρακτικά επαγγέλματα να περιέλθουν εις χείρας των λαθρομεταναστών, αυξάνοντα τον αριθμόν των γηγενών ανέργων Ελλήνων. Περί τα 30 δις ευρώ ετησίως φεύγουν εις τας χώρας της καταγωγής των, αφορολόγητα και λαθραίως.
γ. Με τας ευρωπαικάς επιδοτήσεις και τας ευρωπαικάς πονηράς οδηγίας εις την ελληνικήν γεωργίαν, διεπράχθησαν τραγικά λάθη˙ εξεριζώθησαν ελαιόδενδρα, διά να φυτευθούν γαρυφαλιές. Εξεριζώθη η περίφημος και μοναδική εις το είδος της σουλτανίνα του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί εκ των γεωργών μας εσυνήθησαν εις την ραστώνην και τας επιδοτήσεις, πολλάκις δηλούντες ψευδή στοιχεία.
δ. Τα εγκληματικά λάθη και ο άλογος υπερδανεισμός της χώρας μετά το 1981, ωδήγησαν εις την απώλειαν της εθνικής κυριαρχίας, και την δέσμευσιν της κρατικής περιουσίας κατ΄ αρχήν, και εν συνεχεία, εις το ξεπούλημα αυτής.
Οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να κατακτήσουν την Ελλάδα, χωρίς πόλεμον, επωφελούμενοι της άφρονος πολιτικής της ηγεσίας της.
Μη απατάσθε, κύριε Πρωθυπουργέ, εκ του αποτελέσματος των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.Ο λαός δεν εγκρίνει την πολιτικήν των μνημονίων, αν και είναι εγκλωβισμένος εις την απάτην της Ευρώπης και του Ευρώ. Η ψήφος του ήτο αποτέλεσμα ελλείψεως επιλογής και αγανακτήσεως εναντίον των προκατόχων κυβερνήσεων.
ε. Η πολιτική «το ευρώ διά το ευρώ» και ουχί διά τον πολίτην, οδηγεί εις το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας.
Μετ΄ ολίγον το κράτος θα έχη έσοδα μόνον από τα κενά βαλάντια των εξουθενωμένων και λιμοκτονούντων πολιτών.
Εν κατακλείδι οφείλω να υπενθυμίσω εις την Υμετέραν εξοχότητα, ότι τα αίτια της πτώσεως του Βυζαντίου ήσαν τα κάτωθι:
1. Η παρακμή των χριστιανικών αξιών εις την ζωήν του Βυζαντίου.
2. Η ανικανότης και τα τραγικά λάθη πολλών αυτοκρατόρων.
3. Η μόνιμος επιβουλή της Δύσεως από του Καρλομάγνου και εντεύθεν, εναντίον του Βυζαντίου, με αποκορύφωσιν την άλωσιν της Κων/πόλεως τω 1204, εξ ου γεγονότος διεσπάσθη η αυτοκρατορία μέχρι της πτώσεως αυτής εις τους Τούρκους τω 1453.

4. Η παραμέλησις του στόλου και η παραχώρησις οικονομικών προνομίων εις τας Ενετικάς πόλεις της Β. Ιταλίας. Έκτοτε την οικονομικήν ζωήν του Βυζαντίου ήλεγξαν οι Ενετοί μέχρι της πτώσεώς του εις τους Τούρκους, εις ην πτώσιν συνετέλεσεν ο οικονομικός έλεγχος της αυτοκρατορίας υπ΄ αυτών.

5. Η βαρεία φορολογία της κεντρικής κυβερνήσεως της Κων/πόλεως, εις βάρος των ανατολικών επαρχιών, Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου, εγένετο αφορμή, ώστε οι γηγενείς πληθυσμοί των περιοχών αυτών, αγανακτισμένοι να δεχθούν, ως ελευθερωτάς τους Άραβας κατακτητάς τον 7ον αιώνα.

6. Η απουσία του πνεύματος της θυσίας και η στρατολόγησις διά την άμυναν του κράτους ξένων μισθοφόρων, αντί των γηγενών στρατιωτών, προυξένησε την ήτταν του Ματζικέρτ τω 1071, με αποτέλεσμα να υποδουλωθή ολόκληρος η Μικρά Ασία εις τους Τούρκους εντός εβδομήκοντα ετών.

7. Εις την πτώσιν των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας συνετέλεσεν και η διαφοροποίησις των επαρχιών αυτών εκ της Ορθοδοξίας διά της επικρατήσεως του μονοφυσιτισμού και του νεστοριανισμού. Τούτο ελυμήνατο την πνευματικήν ενότητα του κράτους και εδημιούργησε τας αποσχίσεις.
Η στήριξις του Γένους κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας εις την Εκκλησίαν, την γλώσσαν και τον πολιτισμόν των Ελλήνων, διέσωσαν το έθνος εις τους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας και απέτρεψαν τον εκμουσουλμανισμόν αυτού και την αφομοίωσίν του εις τους Τούρκους.
Η αναβίωσις του πνεύματος της θυσίας εις τους ήρωας της ελευθερίας του 1821, και η στήριξις των ηρώων εις τον τριαδικόν Θεόν, εδημιούργησαν το νέον Ελληνικόν κράτος. Καρπός της φιλοπατρίας και της ευλαβείας των είναι η πρόταξις εις το πρώτον Σύνταγμα της Ελλάδος του ονόματος της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Γι΄ αυτό το θεικόν όνομα και γι΄ αυτά τα ελληνικά χώματα έχυσαν το αίμά των.
Ουδείς έχει δικαίωμα, είτε πρωθυπουργός ονομάζεται είτε οποιοσδήποτε πολίτης, να καταπατή το θεικόν αυτό όνομα και να ξεπουλά τα αιματοβαμμένα ελληνικά χώματα. Όσοι δεν σεβασθούν τα ανωτέρω θα λογοδοτήσουν εις την ιστορίαν και θα στιγματιστούν από τους επιγιγνομένους.
Το άρθρον 33 του Συντάγματος προβλέπει τον τύπον του όρκου τον οποίον δίδει ενώπιον του ελληνικού λαού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Ορκίζομαι εις το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος…»
Αυτονόητον τυγχάνει, ότι και ο Πρωθυπουργός της χώρας και οι βουλευταί του ελληνικού κοινοβουλίου, υποχρεούνται να ορκισθούν εις τον αυτόν τύπον του όρκου.
Η περιφρόνησις του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων και της ορθοδόξου πίστεώς των αποτελεί ύβριν εναντίον των προγόνων μας.
Θεωρώ λίαν προσφυές να κατακλείσω την παρούσαν έμπονον και οδυνηράν επιστολήν μου, με τους ακολούθους λόγους του μεγάλου λογοτέχνου του νέου ελληνισμού Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη:
«Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.
Τις ημύνθη περί πάτρης;
Καί τι πταίει η γλαύξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Καί τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.» (Άπαντα,εκδ. Δόμος, τόμος 5ος, σ. 254)
Επί δε τούτοις διατελώ μετ΄ εξιδιασμένης τιμής και ευχών.

Ιερομόναχος Δαμασκηνός
εν τω ασκητηρίω του Φιλαδέλφου
του Αγίου όρους Άθω

Κοινοποιείται:
1. Εξοχώτατον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον
Προεδρικόν Μέγαρον
Τ.Κ. 10028 Αθήνας

2. Εξοχώτατον κύριον
κ.κ. Νικόλαον Βούτσην
Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων
Τ.Κ. 10021 Αθήνας

3. Εξοχώτατον κύριον
Αρχηγόν Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως
κ.κ. Ευάγγελον Μειμαράκην
Αθήνας

4. Εξοχώτατον κύριον
Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ.κ. Νικόλαον Φίλην
Αθήνας

5. Τη αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίω
εις Κωνσταντινούπολιν

6. Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω
Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμω
και τη σεπτή Ιεραρχία
της Εκκλησίας της Ελλάδος

7. Τω Σεβασμιωτάτω Αρχιεπισκόπω Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίω και τη σεπτή Ιερά Επαρχιακή Συνόδω
εις Ηράκλειον

8. Ελλογιμωτάτην κυρίαν
Βασιλικήν Θάνου
Πρόεδρον Αρείου Πάγου
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121
Τ.Κ. 11510 Αθήνας

9. Ελλογιμώτατον κύριον
Πρόεδρον Συμβουλίου Επικρατείας
οδός Πανεπιστημίου 47-49
Τ.Κ. 10564 -Αθήνας

10. Ελλογιμώτατον κύριον
Δημήτριον Νανόπουλον
Πρόεδρον Ακαδημίας Αθηνών
οδός Πανεπιστημίου 28
Τ.Κ. 10679 Αθήνας

11. Ελλογιμώτατον κύριον
Μελέτιον – Αθανάσιον Δημόπουλον
Πρύτανιν Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
οδός Πανεπιστημίου 30
Τ.Κ. 10679 Αθήνας

12. Ελλογιμώτατον κύριον
Περικλήν Μήτκαν
Πρύτανιν Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Εις Πανεπιστημιούπολιν
Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

13. Ελλογιμώτατον κύριον
Ιωάννην Γκόλιαν
Πρύτανιν Μετσοβείου Πολυτεχνείου
Πατησίων 42
10682 Αθήνας

ΠΗΓΗ: http://tilegrafima.gr/

Ετήσιες προβλέψεις 2016 για όλα τα ζώδια

Ετήσιες προβλέψεις 2016 για όλα τα ζώδια

Το 2016 είναι η χρονιά που θα γίνουν τα μεγάλα ξεκινήματα σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Στην πράξη πλέον θα αναβαθμιστούν πολλά πράγματα και, μέσα από αυτό, θα εμφανιστεί η αναγκαιότητα μιας νέας πραγματικότητας η οποία θα έχει να κάνει με την αλλαγή της επικοινωνίας. Όλα αυτά όμως θα γίνουν με στόχο να ανέβει το επίπεδο της ενέργειας.

Η εκτόνωση μέσα από ξαφνικά γεγονότα τα οποία θα συμβούν, θα σε κάνουν να νιώσεις ότι έχεις γυρίσει για λίγο πίσω στο παρελθόν. Αλλά, ευτυχώς, το νέο μήνυμα, που είναι η αλλαγή σε εσωτερικό κυρίως επίπεδο, το έχεις πάρει. Ο συμβιβασμός πλέον που έκανες παλιά δεν θα υπάρχει γιατί θα έχεις βρει περισσότερο την αλήθεια σου. Οπότε, οπλισμένος/η πλέον με μεγαλύτερο θάρρος αλλά και εμπιστοσύνη στον εσωτερικό εαυτό σου, τελικά θα δικαιώσεις και θα δικαιωθείς.

Όλο το παιχνίδι θα το παίξει η καρδιά σου. Γιατί θα μάθεις τι είναι αγάπη. Που δεν είναι συμπόνια ούτε καλοσύνη. Γιατί στην συμπόνια είναι δυο, αυτός που πονά και αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι δυο, αυτός που δίνει και αυτός που δέχεται. Μα στην αγάπη είναι ένα. Σμίγουν οι δυο και γίνονται ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το εγώ και εσύ αφανίζονται. Γιατί αγαπώ θα πει χάνομαι…

Διάβασε αναλυτικά τις προβλέψεις της Μπέλλας Κυδωνάκη για τα 12 ζώδια καθώς και τις σημαντικότερες ημερομηνίες τους!


Κριός

Έχεις αφήσει πολλά, πλέον, πίσω σου κι αυτό είναι που σε κάνει να νιώθεις πιο ασφαλής και περισσότερο σίγουρος/η για τον εαυτό σου. Ο Ουρανός συνεχίζει να είναι στο ζώδιό σου και, μαζί με τον Πλούτωνα, θα δημιουργήσει μια εσωτερική αντιπαλότητα που θα σε αναγκάσει να δεις πλέον τι πρέπει να δουλέψεις σε πρακτικό επίπεδο και τι να συστηματοποιήσεις.

Αυτό θα είναι πιο έντονο σε “σένα που έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αλλά όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα πρόβλημα, ξεπηδάει από μέσα σου μια ξαφνική δύναμη, η οποία σε στηρίζει για να κάνεις την αλλαγή. Γιατί το ζητούμενο είναι πάντα, η πρόοδος.

Από την άλλη, όλες οι θεωρίες που αφορούν τις ηθικές σου αξίες αλλά και τις γνώσεις σου γενικά, θα γίνουν περισσότερο ρεαλιστικές και πρακτικές. Έτσι, δε θα δέχεσαι τίποτε που να βασίζεται στην φαντασία. Θα αναζητάς κυρίως όσα έχουν απόλυτη πρακτική εφαρμογή στην ζωή σου. Όλη αυτή η αλλαγή, από την μια θα σε προσγειώσει και από την άλλη, θα σε αναγκάσει να οργανωθείς περισσότερο.

Πιθανότατα, κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία να σου αλλάξουν για ένα διάστημα τον τρόπο της έκφρασής σου και, ίσως, να διυλίζεις περισσότερο αυτά που θέλεις να πεις. Από την άλλη, όλο αυτό, θα σου βγει σε πολύ καλό, γιατί θα σε αναγκάσει να σκεφτείς με έναν τρόπο πιο δημιουργικό.

Η παραγωγικότητα σε καθημερινό επίπεδο θα κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι και σίγουρα δε θα αναζητήσεις τιμές, δόξες και πρωτιές μέσα από όλο αυτό. Αντίθετα, θα ριχτείς στην μάχη της επιβίωσης με μεγαλύτερη ταπεινότητα και σεμνότητα και, μαζί με αυτό, θα βρεις κι ένα τρόπο να προσφέρεις στους γύρω σου. Θα ασχοληθείς με θέματα υγείας και διατροφής γιατί η πρόληψη για σένα, θα είναι σημαντική.

Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2016 θα μπει ο Δίας στον Ζυγό, και θα ενεργοποιήσει όλες σου τις στενές σχέσεις, συνεργασίες και, γενικά μιλώντας, θα ξεκινήσει μια περίοδος εύνοιας. Πιθανόν να σκεφτείς τον γάμο ή την συμβίωση, αλλά και μια συνεργασία που θα σου φέρει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Κριό

1-3 Ιανουαρίου
Αν έχεις γεννηθεί τις τελευταίες ημέρες του τρίτου δεκαημέρου, θα αναγκαστείς να κάνεις συμβιβασμούς με τους συνεργάτες σου, αλλά και με το σύντροφό σου. Παράλληλα, θα δώσεις έμφαση στην αρμονία και στην ομορφιά και θα φροντίσεις το ντύσιμό σου να είναι κομψό κι επιμελημένο.

15-16 Ιανουαρίου
Έχεις μια πολύ μεγάλη ώθηση και θα προσπαθήσεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, με σκοπό να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Οι αντιδράσεις σου μπορεί να είναι αρκετά επιθετικές, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχει υπόβαθρο σε ότι κάνεις και θα διοχετεύσεις τελικά την ενέργεια σου προς μια κατεύθυνση.

5- 6 Φεβρουαρίου
Η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί θα πρέπει να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να ανταποκριθείς σωστά σε μια προσωπική σχέση, η οποία σε πιέζει να σταθείς σωστά. Ορισμένα οικογενειακά θέματα, μπορεί να νιώσεις ότι σου αφαιρούν τον αυθορμητισμό, έτσι, τα συναισθήματά σου θα είναι ελαφρώς συγκρατημένα, παρόλη την προσπάθεια που θα κάνεις. Αν έχεις γεννηθεί από τις 3 έως και τις 8 Απριλίου, θα υπάρξουν ανατρεπτικές, ξαφνικές κινήσεις -σε συγχρονισμό με προοδευτικές ιδέες- που θα δώσουν μια καινούργια διάσταση κι άποψη στην προσωπική σου συνείδηση.

11-12 Φεβρουαρίου
Έντονες διαισθήσεις θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις προβλήματα που σε απασχολούν, και θα βρεις τρόπο εκ των έσω, για να αναθεωρήσεις πεποιθήσεις που δεν σε προοδεύουν. Φίλοι κι ομάδες θα εκφράσουν πιο εύκολα τα ιδανικά σου.

20 Mαρτίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου και σε ισχυροποιεί στο έπακρο. Μέσα από την διεύρυνση της συνειδητότητας σου, θα δεις πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Ως αποτέλεσμα τούτου, θα προχωρήσεις αυτή την περίοδο πολύ δυναμικά.

22 Mαρτίου
Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο σου και θα σου δώσει μια επιπλέον ευκαιρία για να εκφράσεις το δυναμικό σου. Ο λόγος σου θα ρέει και σε συνδυασμό με νέες ιδέες που θα συναντήσεις, θα βιώσεις προσωπική ανάπτυξη μέχρι και τις 5 Απριλίου.

23 Μαρτίου
Η Έκλειψη μαζί με την Πανσέληνο, επηρεάζει περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος που είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη έκλειψη το Σεπτεμβρίου του 2015. Τώρα πλέον, θα δεις καθαρά την αλήθεια που αφορά τον εαυτόν σου αλλά και την σχέση σου με σύντροφο ή με συνεργάτη. Θα γίνει μια νέα αρχή, με μεγαλύτερη διάθεση για ξεκάθαρες και πολύ αληθινές τοποθετήσεις. Οι πληγές σιγά σιγά θα αρχίσουν να θεραπεύονται μαζί με την ευεργετική ενέργεια της Άνοιξης.

6 Απριλίου
Η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο σου κι ομορφαίνει τον προσωπικό σου κόσμο. Θα πιστέψεις περισσότερο στην αξία σου και θα αγωνιστείς περισσότερο για την εξωτερική σου εικόνα. Πιθανόν νέες γνωριμίες κι ενθουσιώδεις έρωτες που δεν κρατάνε όμως πολύ, να σε κάνουν να δραστηριοποιηθείς, ακόμα περισσότερο.

7 Απριλίου
Η Νέα Σελήνη γίνεται στο ζώδιο σου, κι επηρεάζει περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο. Θα δώσει μια νέα πνοή σε ότι κάνεις, και συγχρόνως θα σε υποχρεώσει να σταματήσεις καθετί αρρωστημένο και ψεύτικο που σε ενοχλεί, κι αποκρύπτει την αλήθεια. Μπορεί να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο και ταυτόχρονα να αποκόψεις απ’ όλες τις παλιές κακές συνήθειες.

27-29 Ιουνίου
Νέες συνθήκες δημιουργούνται, στις οποίες χρειάζεται εσύ, να σταθείς στο ύψος των αναγκών και των υποχρεώσεων όλης της οικογένειας. Αν θεωρήσεις τα άτομα στην δουλειά ως πολύ δικά σου πρόσωπα, θα πρέπει να δράσεις, με σκοπό να εξασφαλίσεις ένα μέρος των αναγκών τους. Ασφαλώς δεν θα είναι εύκολο, γιατί εσύ χάνεις τον στόχο σου κι ίσως να βρίσκεσαι κι έξω από τα νερά σου. Γενικά, το πολύ συναίσθημα σε αποπροσανατολίζει.

4 Ιουλίου
Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, θα έχεις να αντιμετωπίσεις εσωτερικές ευαισθησίες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από την οικογένεια ή από άτομα με τα οποία συνδέεσαι με ένα πολύ συναισθηματικό τρόπο. Κατά συνέπεια θα αντιδράσεις, ώστε να προστατεύσεις και να φροντίσεις τα δικά σου πρόσωπα, αλλά κι ότι έχεις δημιουργήσει. Το σπίτι κι η οικογένεια, θα είναι τα πεδία που θα κινηθείς και θα δραστηριοποιηθείς. Ένας Καρκίνος η ένας Αιγόκερως θα παίξουν τον ρόλο τους.

19 Ιουλίου
Ο χρόνος σου θα μοιραστεί μεταξύ οικογένειας και δουλειάς, κι αυτό θα σε ζορίσει επειδή θαξεφύγεις τελείως από τα προσωπικά σου θέλω. Όμως, πρόκειται για εμπειρίες που τις έχεις ανάγκη, επειδή σε εξελίσσουν, ενώ ταυτόχρονα, σε υποχρεώνουν να δεις την πραγματικότητα με άλλα μάτια. Απέφυγε τις πολλές εντάσεις γιατί δεν θα μπορείς να διαχειριστείς κάποιες δυσκολίες.

30 Αυγούστου
Η Αφροδίτη μπαίνει στον Ζυγό κι ενεργοποιείται έντονα το κομμάτι των προσωπικών σχέσεων και συνεργασιών. Θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχεις ευκαιρία -αν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά-, να παντρευτείς ή να συζήσεις. Οι συνεργασίες θα είναι ευνοϊκές και συγχρόνως θα απολαύσεις καλή τύχη μέσω νέων γνωριμιών κι επαφών.

9 Σεπτεμβρίου
Ο Δίας μπαίνει στον Ζυγό κι εσύ ενεργοποιείσαι μέσω των άλλων. Τα ανοίγματα σου θα είναι μεγάλα, αφού θα ξεθαρρέψεις και θα πιστέψεις ότι πραγματικά κάτι αλλάζει στην ζωή σου. Τύχη στον γάμο και στις συνεργασίες

1 Οκτωβρίου
Προσπαθείς να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο αλλά όχι μόνος/η. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως, ξεκαθαρίζεις το τοπίο, αποφασίζεις ποιον/ποια θα επιλέξεις και το πως θα είσαι μαζί τους. Η Νέα Σελήνη που γίνεται στον άξονά σου, δηλαδή Κριού – Ζυγού, σε βοηθάει να ρίξεις τους τόνους και να κινηθείς μέσα σε περιβάλλον ευγένιας, συντροφικότητας και κυρίως αρμονίας.

16 Οκτωβρίου
Η Πανσέληνος γίνεται στον άξονά σου, δηλαδή Ζυγού – Κριού, κι αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα βρεθείς σε μια φάση που θα σπάσεις όλα τα δεσμά με οτιδήποτε ψεύτικο και χωρίς ουσία. Το τοπίο θα γίνει τελείως ξεκάθαρο και δείχνει ότι θα ξεκινήσεις κάτι από την αρχή. Θα είσαι ο ζωγράφος που αποπειράται να αποδείξει το ταλέντο του σε ένα καινούργιο, άγραφο τελάρο. Οι αποστάσεις κι οι ξαφνικές αποχωρήσεις από σχήματα κι ομάδες ή ακόμα κι από μια προσωπική σχέση, μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά αναγκαίες. Το καλό είναι ότι θα ρίξεις νερό στο κρασί σου κι αυτό δείχνει διπλωματία, μιας κι έχεις αρχίσει να μαθαίνεις το μάθημά σου.


Ταύρος

Ξεκινάς με μια νέα δυναμική, γιατί έχεις μεγαλύτερη εσωτερική αισιοδοξία. Ότι κάθαρση ήταν να γίνει, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ιδιαίτερα, το ξεκαθάρισμα από συνεργασίες και σχέσεις που είχαν φθαρεί, ήταν μεγάλο. Έτσι, θα μπορέσεις να κινηθείς προς ανώτερους στόχους και σκοπούς, αλλά κυρίως να χαλαρώσεις. Θα αποκτήσεις και πάλι τη διάθεση να ανακτήσεις την δημιουργικότητα και τον ερωτισμό σου.

Η πρόθεση να είσαι κοντά στα παιδιά σου ή να προστεθεί ένα καινούργιο μέλος στην οικογένεια, θα είναι πολύ συνειδητή. Κι αυτό θα σε κάνει να προχωρήσεις με τολμηρά βήματα προς αυτόν το σκοπό.

Επιτέλους, θα διαθέσεις περισσότερο ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να προοδεύσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Μια αλήθεια που θα φανερωθεί ξαφνικά, πιθανότατα να σου ανατρέψει την σταθερότητα και την ασφάλεια που αισθάνεσαι. Θα αμφισβητήσεις κάποιες αρχές σου κι εξαιτίας αυτής της ανατροπής, μπορεί να σταματήσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Για να το ξεπεράσεις, θα χρειαστεί από την πλευρά σου να δείξεις γενναιότητα, να συλλέξεις καινούργια γνώση, και να εκφράσεις τις μεταφυσικές σου ανησυχίες. Το όραμα που θα δημιουργήσεις από αυτή την αναζήτηση, θα είναι πλέον πιο κοντά στην αλήθεια του εαυτού σου. Μην φοβάσαι τις αλλαγές λοιπόν, γιατί χωρίς αυτές, δε θα ανακαλύψεις την ουσία σου.

Θα κληθείς να δώσεις μεγάλο αγώνα για να αγαπήσεις αληθινά τον εαυτό σου, αλλά θα τα καταφέρεις, γιατί έχεις μια μεγάλη εσωτερική δυναμική που δεν παραβλέπεται. Η αισθησιακή σου πλευρά θα τονιστεί έντονα αυτή την χρονιά κι ίσως να γαντζωθείς περισσότερο από την ύλη.

Οι συνεργασίες σου κι οι οικονομικές δοσοληψίες μέσω τρίτων, μπορεί να περάσουν ένα γερό κοσκίνισμα. Η παραδοχή πάντως, οποιουδήποτε προβλήματος σε απασχολεί θα αποδειχτεί κι η λύση του, μιας και, μπορεί να συμβεί αυτόματα, χωρίς βια.

Η επιδίωξη να βρεθεί ένας δάσκαλος στην ζωή σου, μπορεί να σε ωθήσει να δημιουργήσεις σχέση με ένα πιο ώριμο άτομο. Αν είσαι ελεύθερος/η, σίγουρα θα κάνεις μια σημαντική γνωριμία μέχρι το καλοκαίρι μιας κι ο ερωτισμός σου θα είναι πολύ έντονος.

Από τον Σεπτέμβριο και μετά, θα αναζητήσεις την ισορροπία και την αρμονία στην καθημερινότητά σου κι αυτό θα το εκφράσεις είτε μέσω της διακόσμησης, είτε εκδηλώνοντας μεγάλη διάθεση συνεργασίας με τους γύρω σου, είτε τέλος, ενασχολούμενη/ος με θέματα ομορφιάς και καλλωπισμού.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Ταύρο

4 Ιανουαρίου
Ο Άρης μπαίνει στον Σκορπιό, κι ενεργοποιούνται στο έπακρο οι σχέσεις κι οι συνεργασίες σου, αλλά με ένα τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Θα βρεθείς να ξοδεύεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, όλη σου την ενέργεια για τους άλλους. Απέφυγε τις εξαρτήσεις και τον ανταγωνισμό μέχρι και τις 5 Μαρτίου.

15 Φεβρουαρίου
Αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα νιώσεις τις εντάσεις μέσω φίλων, ομάδων και στενών συνεργατών, και μπορεί να πιστέψεις για μια στιγμή, ότι είσαι έξω από το παιχνίδι. Θα χρειαστεί να κάνεις τις υπερβάσεις σου και πάνω από όλα να μην εμμείνεις στις απόλυτες θέσεις σου, γιατί αντί να ωφεληθείς, θα δυσκολέψεις περισσότερο τους υπόλοιπους αλλά και τον εαυτό σου. Η φιλικότητα πιθανόν να είναι το μέσο που σε βγάλει από τα αδιέξοδα. Ο Υδροχόος κι ο Σκορπιός, είναι τα άτομα που θα σε κάνουν να νιώσεις έντονη έλξη και μοιραίο πάθος.

6 Απριλίου
Ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο κι αυτό είναι πολύ καλό για σένα, αφού μέχρι και τις 12 Ιουνίου, θα σου δίνει συνέχεια εμπνεύσεις και νέους τρόπους για να βγάλεις χρήματα. Πρόσεξε μην γίνεις ξεροκέφαλος και μπλοκάρεις καθετί καινούργιο που θέλεις να κάνεις, ιδιαίτερα όταν θα γυρίσει ανάδρομος ο Ερμής από τις 28 Απριλίου.

20 Απριλίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου και θα νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια κι άνεση. Το χρήμα και γενικά η ύλη, θα παίξουν σπουδαίο ρόλο και με τον τρόπο σου, θα προσπαθήσεις να συσωρεύσεις όλα τα υλικά αγαθά που σου λείπουν. Το καλό φαγητό με την συνοδεία ενός εξαιρετικού κρασιού θα σε απογειώσουν.

28 Απριλίου
Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στο ζώδιο σου και θα παραμείνει έτσι μέχρι και τις 21 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδόμυχες σκέψεις κι οτιδήποτε επεξεργάζεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου, θα γίνεται πια με μεγάλη μυστικότητα. Πάντως, η ανάληψη των αποφάσεων όλο το διάστημα που θα υπάρχει αυτή η ανάδρομη κίνηση, θα είναι πολύ αργή και γενικά, δεν θα βιώνεις με μεγάλη ευκολία τον παρόντα χρόνο. Τα καλλιτεχνικά σου ταλέντα πάντως -αν διαθέτεις- θα εκφραστούν εύκολα αυτή την περίοδο.

30 Απριλίου
Η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο σου και κάνει την ζωή σου πολύ πιο άνετη και πολύ περισσότερο αισθαντική, αφού ο αισθησιασμός σου μαζί με το ρομαντικό στοιχείο, θα γίνουν ένα. Έτσι, οι κατακτήσεις σου θα είναι πάρα πολύ εύκολες και συγχρόνως πολύ σταθερές. Νέοι έρωτες γεννιούνται, κι εσύ θα είσαι το επίκεντρο. Μέχρι και τις 23 Μαΐου, θα κινείσαι στην τροχιά του προσωπικού σου μαγνητισμού.

6 Μαϊου
Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, η Νέα Σελήνη που γίνεται στο ζώδιο σου, θα σε ευνοήσει ώστε να εξασφαλίσεις περισσότερο τα κεκτημένα σου και γενικά μιλώντας, να ασχοληθείς με την ύλη, καθώς επίσης, όλα όσα αφορούν κινήσεις και καταστάσεις που θα σε κάνουν να νιώσεις ότι το παιχνίδι είναι δικό σου. Το πεδίο δράσης θα είναι πολύ σταθερό και σίγουρο για το επόμενο βήμα σου και θα έχεις εύνοια σε ότι κάνεις. Το φαγητό θα μπει στο ποιοτικό στόχαστρο σου και θα αναζητήσεις εκείνο που φέρνει απόλυτη ευδαιμονία στον ουρανίσκο σου και μόνο.

28 Μαΐου
Ο Άρης στον αξονά σου -δηλαδή στον Σκορπιό- και συγχρόνως ανάδρομος, θα σε φέρει αντιμέτωπο/η με καταστάσεις που δεν είναι και τόσο εύκολο να τις ελέγξεις, αφού θα αφορούν την σχέση σου με τα άλλα άτομα και κυρίως τα πολύ κοντινά σου πρόσωπα. Ανησυχίες, εντάσεις, οικονομικά θέματα, εξαρτήσεις, ανταγωνισμοί και πιθανόν ζήλειες, είτε προς άλλα άτομα, είτε προς εσένα, θα σε κάνουν να βγεις έξω από την ειρήνη του εαυτού σου. Κάποια θαμμένα προβλήματα που μάλλον τα είχες παραγκωνίσει, τώρα θα βγουν στην επιφάνεια με σκοπό, την εξυγίανση τους. Την ενέργεια σου, είτε το καταλάβεις είτε όχι, θα την μοιράζεις στους άλλους και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου ο εαυτός σου, αν δεν έχεις την αποδοχή του/της συντρόφου σου, ή ενός πολύ σημαντικού συνεργάτη. Μέχρι και τις 2 Αυγούστου, κι ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα είσαι το αμφιλεγόμενο πρόσωπο, γιατί η προσωπικότητά σου θα είναι πολύ ισχυρή ή θα σε βλέπουν έτσι, οι υπόλοιποι. Συγχρόνως, θα έχεις μέσα σου την τάση της διεκδίκησης, γιατί πιστεύεις ότι οι άλλοι σε αδικούν και θα δώσεις μάχη, ακόμα και για μικρά ζητήματα. Προσοχή λοιπόν! Όλα θα τα διευθετήσεις, αρκεί να μην αντιδράς με οργή, πνιγμένος από το αίσθημα της αδικίας. Εδώ χρειάζεσαι μεγάλη ατομική συνείδηση για να μην ξεπεραστούν τα όρια από εσένα και κατ” επέκταση κι από τους άλλους.

29 Ιουνίου
Ο Άρης στον άξονά σου ορθοδρομεί και μπαίνουν πλέον τα πράγματα κάπως στην θέση τους. Ότι ήταν να λύσεις από το παρελθόν, μπορεί και να έχει ήδη λυθεί, και τώρα θα έχεις να αντιμετωπίσεις την τρέχουσα πραγματικότητα, την οποία ακόμα θεωρείς δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. Τα αδιέξοδα θα παραμερίσουν και θα βρεις λύσεις.

26 Ιουλίου
Μην δώσεις σημασία σε εντάσεις που θα προκύψουν από εγωιστικές αντιλήψεις και καταστάσεις. Πιθανόν η κτητικότητα σου να μην σε αφήνει να δεις την αλήθεια και χωρίς να το θέλεις να παραποιείς ένα μέρος από αυτήν. Ένα Λιοντάρι θα σου δώσει αυτό που ζητάς, αλλά μέσα από δυσκολίες κι εντάσεις.

24 Σεπτεμβρίου
Η Αφροδίτη ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στον προσωπικό σου άξονα, δηλαδή στον Σκορπιό, κι εσύ βγάζεις την γοητεία σου προς τα έξω, δείχνοντας επιτέλους ένα κομμάτι από τον κρυμμένο σου εαυτό. Όσο πάντως θα κρατήσει αυτό, δηλαδή μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, εσύ θα βγάλεις στην επιφάνεια όλα τα κρυμμένα πάθη που έχεις, και με τον τρόπο σου, θα γίνεις μοιραίο πρόσωπο, με την καλή έννοια, επιδιώκοντας να έχεις τον ερωτικό έλεγχο. Οι ίντριγκες κι η ζήλεια θα δώσουν το παρόν, και μπορεί να σε κάνουν να ενδώσεις σε υπόγειες στρατηγικές. Η οικονομική εύνοια μέσα από μια συνεργασία, μπορεί να εξασφαλιστεί πιο εύκολα.

25 Οκτωβρίου
Ο Ερμής στον άξονά σου, δηλαδή στον Σκορπιό, δημιουργεί ένα πεδίο νέων δράσεων, συνεργασιών και συζητήσεων, αλλά με ένα τρόπο πολύ έντονο και πολύ ιδιαίτερο. Να προσέξεις μόνο τις αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις που ελλοχεύουν διαφωνίες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις.

30 Οκτωβρίου
Η Νέα Σελήνη στον άξονά σου -στον Σκορπιό-, επηρεάζει περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, ωθώντας σε να εξερευνήσεις περισσότερο το πεδίο που έχει να κάνει με τρίτα πρόσωπα. Μπαίνοντας βαθιά στην ψυχολογία των άλλων, σίγουρα θα βρεις κάτι πολύ δικό σου.

14 Νοεμβρίου
Η Πανσέληνος που γίνεται στο ζώδιο σου, θα σου φέρει κάτι καινούργιο σε προσωπικό επίπεδο. Γι’ αυτό θα ήταν καλό να καθαρίσεις το πεδίο που υπάρχει γύρω σου, ώστε να δώσεις μια νέα διάσταση στην ζωή σου. Η θέληση να μετρήσεις το εσωτερικό σου βάθος, θα σε κάνει να ξεπεράσεις κάποιες αναστολές και θα δοκιμάσεις νέες ιδιαίτερες καταστάσεις. Το να πατήσεις σε στέρεο έδαφος είναι το ζητούμενο, και θα το επιδιώξεις με τον δικό σου τρόπο. Παράλληλα, η τέρψη των αισθήσεων σου, παραμένει πάντα βασική σου απαίτηση.


Δίδυμοι

Έχεις έρθει αντιμέτωπος/η με μια νέα πραγματικότητα, η οποία αδιαμφισβήτητα σε ωριμάζει σαν το παλιό καλό κρασί. Ο Κρόνος βρίσκεται για τα καλά στον άξονά σου, κι εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι, να εξελιχθείς και να γίνεις πιο σοφός μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρεις από τις σχέσειςσου με τους ανθρώπους.

Η διαδικασία αυτή μερικές φορές, όντας επίπονη, σε κάνει να αναρωτιέσαι αν μπορείς να τα καταφέρεις, και να αμφιβάλλεις για το αποτέλεσμα. Όμως, υπάρχει μια εσωτερική φωνή που σου λέει «προχώρα, εγώ δεν θα σε αφήσω να πέσεις!». Να ξέρεις ότι έχεις πίσω σου ένα μαλακό έδαφος που δεν θα σε τραυματίσει, αλλά αντίθετα, θα σε βοηθήσει για να εξελιχθείς.

Μέσα στο σπίτι σου, αλλά και σε μια εσωτερική διάσταση, φωλιάζει η αισιοδοξία που θα σε βοηθήσει τελικά να αντέξεις ακόμα και τις πιο μεγάλες ανατροπές. Γιατί πλέον γνωρίζεις ότι, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει, είναι για το καλό σου. Το ότι θα τελειοποιηθείς σαν άτομο, αυτό το καταλαβαίνεις πολύ καλά, αλλά το φοβάσαι κιόλας, επειδή θα πρέπει να γίνεις αρκετά αυστηρός/η, κι αυτό, θα σε υποχρεώσει να κόψεις δεσμούς, ακόμα κι από τα πολύ στενά σου άτομα. Η διαχείριση των σχέσεών σου είναι το μυστικό της επιτυχίας, και όχι η αποφυγή των προβλημάτων σου.

Από την άλλη μεριά, θα έχεις πολλές ευκαιρίες να υλοποιήσεις όλα τα πρωτότυπα και πρωτοποριακά σχέδιά σου και ό,τι αισθάνεσαι ότι προάγει την προσωπική σου ελευθερία. Ένας καινούργιος χώρος θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις το παρελθόν και να αναπροσαρμόσεις όλα τα ταλέντα σου σε νέα βάση. Το σύστημα πάντως θα σε υποχρεώσει να το ακολουθήσεις ώστε να βρεις τις λύσεις σου μέσα από αυτό, και, όσο εσύ το αμφισβητείς και δεν οργανώνεσαι, τόσο θα δυσκολεύεις την κατάσταση για εσένα.

Η ερωτική σου διάθεση θα αναζητήσει εμπειρίες με άτομα που θα είναι πλέον ξεκάθαρα, που θα ξέρουν τι θέλουν από εσένα αλλά και από την ζωή.

Αν έχεις γεννηθεί προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου, θα προσπαθήσεις να καθιερωθείς κοινωνικά μέσα από ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, βάσει του οποίου ή θα μηδενίζεις καθετί που βρίσκεται γύρω σου και θα το αμφισβητείς, ή θα υπάρχει έντονη τάση προς τον ναρκισσισμό και την αυταρέσκεια. Αυτό το τελευταίο, σίγουρα θα σε φέρνει σε επαφή με άτομα και καταστάσεις που δεν θα σου επιτρέπουν να ολοκληρώνεις τον σκοπό και τον στόχο σου. Περισσότερο από ποτέ, χρειάζεσαι πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό βήμα κάνεις.

Από τον Σεπτέμβριο και μετά, θα αρχίσεις να παίρνεις τα πάνω σου, μιας και θα βρίσκεις πιο εύκολα φόρμουλες επικοινωνίας με τους γύρω σου. Η επιτυχία μέσα από τα ερωτικά σου ανοίγματα και τα επαγγελματικά ρίσκα που θα πάρεις, θα είναι σίγουρη και εξασφαλισμένη.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Δίδυμο

1 Ιανουαρίου
Η Αφροδίτη στον Τοξότη, δηλαδή στον άξονά σου, θα σου προσφέρει μια ιδιαίτερη νότα αισιοδοξίας κι ελευθερίας μαζί. Μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου θα περάσεις πολύ όμορφα, αφού θα διευρύνεις τους ορίζοντες σου συνέχεια και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ευνοϊκό για εσένα. Η σκέψη για γάμο, μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά, αλλά πάντα θα υπάρχουν μέσα σου αποτρεπτικά αισθήματα. Μεγαλύτερα σε ηλικία πρόσωπα θα σε έλκουν, γιατί έχεις ανάγκη από την σοφία και την ωριμότητα που μπορεί να σου προσφέρουν.

14 Φεβρουαρίου
Από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 4 Μαρτίου, θα βελτιωθεί ο τρόπος επικοινωνίας σου και θα δώσεις μεγάλη σημασία σε πληροφορίες που αφορούν νέες τεχνολογίες αλλά κι εφευρέσεις. Καινούργιες γνώσεις γύρω από την ψυχολογία ή την αυτογνωσία, θα σε βοηθήσουν να βρεις το εσωτερικό και ποιοτικό κομμάτι του εαυτού σου. Τα ταξίδια θα είναι πολύ σημαντικά για σένα και την εξέλιξή σου.

6 Μαρτίου
Ο Άρης στον Τοξότη -στον άξονά σου- σε ενεργοποιεί πάρα πολύ, δημιουργώντας σου την διάθεση να μοιραστείς πράγματα με τους άλλους, κυρίως όμως τη γνώση και τη φλόγα που σε ενεργοποιεί. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί να έχεις μια υπερβολή στον τρόπο που θα εκφράζεσαι. Θα ασχοληθείς με την δουλειά σου, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και μέσα από αυτή θα ξεχωρίσεις. Η δίψα για γνώση σε επίπεδο ιδεολογικό, θα υπάρχει έντονα, κι ίσως να υπερβάλεις και λίγο, όμως θυμήσου ότι μέσα από μια υπερβολή συμβαίνουν όλα. Μέχρι και τις 27 Μαΐου, θα δημιουργούνται εντάσεις, όμως αν δείξεις ανωριμότητα, μπορεί να ξεσπάσεις στην προσωπική σου σχέση ή στις συνεργασίες σου ή και να διακόψεις πολύ απότομα τις επαφές σου. Για να μην συμβεί αυτό, θα χρειαστεί να μην δρας με τρόπο εκρηκτικό και κυρίως να μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Η φωτιά μπορεί να ανάψει κι από τρίτα πρόσωπα, αλλά το ζητούμενο είναι πως θα αντιδράσεις εσύ.

15 Μαρτίου
Αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, το να επιβιώνεις στο εδώ και τώρα, μέσα στη ρευστή καθημερινότητα, δεν θα είναι ότι πιο εύκολο έχεις ζήσει. Τουλάχιστον όμως, τα πράγματα κινούνται. Αυτό που τα κάνει δύσκολα από την άλλη, είναι ότι, κινούνται όλα μαζί και δεν ξέρεις πως να διαχειριστείς όλες τις καταστάσεις των διαφορετικών απαιτήσεων. Προσπάθησε να κινηθείς με τρόπο πρακτικό, ο οποίος θα σου προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις. Μην αφήσεις το άγχος και την τάση για διάσπαση να σε απομακρύνει από αυτά που θέλεις να κάνεις.

20 Μαϊου
Ο Ήλιος μπαίνει στους Διδύμους κι αυτό σε σπρώχνει προς το διάβασμα, την γνώση και την επικοινωνία, πολύ περισσότερο από άλλες φορές. Το ότι θα βγεις από μικρά αδιέξοδα, θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις σε τομές που κι εσύ δεν είχες σκεφτεί ότι χρειάζονταν να γίνουν. Οι συζητήσεις, αλλά κι η ικανότητα σου να ζεις στον παρόντα χρόνο σε καθημερινό επίπεδο, θα μπουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων. Τα ταξίδια επίσης θα είναι το μέσο που θα σε βγάλει από την αδράνεια.

22 Μαϊου
Η Πανσέληνος που γίνεται στον άξονα Διδύμων – Τοξότη, σε επηρεάζει άμεσα γιατί τώρα θα μπορέσεις να δεις και το άλλο σου πρόσωπο το οποίο τις περισσότερες φορές, είτε το κρύβεις είτε δεν μπορείς να το αποδεχτείς. Τώρα όμως, θα δεις σε όλο της το μεγαλείο την εσωτερική σου δύναμη και θα την αξιολογήσεις ανάλογα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές εντάσεις, αλλά θα προέρχονται από την συγκίνηση μιας νέας γνωριμίας, γνώσης ή ακόμα και μιας καινούργιας επαγγελματικής ταυτότητας. Τα γεγονότα θα εξελιχθούν κάτω από μεγάλη πίεση, αλλά ότι κάνεις κι ότι αναζητάς, θα διέπεται από μεγάλη αυθεντικότητα.

24 Μαϊου
Η Αφροδίτη μπαίνει από τις 24 Μαϊου στο ζώδιο σου και θα παραμείνει μέχρι και τις 17 Ιουνίου. Οι σχέσεις κι οι επαφές, θα χαρακτηρίζονται από αμεσότητα κι ευκολία. Θα μοιάζεις με μικρή πεταλούδα που θα θέλει να χαρεί και να επικοινωνήσει με όλους. Αυτό, θα σε βοηθήσει να ανοιχτείς και να γνωρίσεις καινούργια άτομα κι όχι μόνο. Θα είσαι πολύ ανάλαφρος/η και θα ανοιχτείς σε πολλούς περισσότερους τομείς, αφού θα απαλλαχτείς από κάθε βάρος και κάθε δυσκολία. Να προσέξεις όμως, ίσως υπάρξει τάση επιπολαιότητας στον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους. Γι’ αυτό καλό είναι να μην ξεφύγεις από τα πρέποντα, διατηρώντας το σωστό ηθικό υπόβαθρο στην συμπεριφορά σου.

5 Ιουνίου
Η Νέα Σελήνη γίνεται στο ζώδιο σου, κι αφορά κυρίως εσένα που έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο. Ιδανικά, θα σου δώσει φτερά για να πετάξεις, και θα γνωρίσεις μια νέα πραγματικότητα η οποία με τον δικό της τρόπο, θα σε απελευθερώσει.

13 Ιουνίου
Ο Ερμής στο ζώδιο σου από σήμερα μέχρι και τις 29 Ιουνίου, θα κάνει ένα γρήγορο πέρασμα για να αφήσει και πάλι το στίγμα του, υπενθυμίζοντας σου ότι πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα κι ευέλικτα, αφού έτσι θα αναγνωρίζεις την καλή πληροφορία, χωρίς όμως να αισθάνεσαι ενοχές όταν δεν τα καταφέρνεις. Η γόνιμη σκέψη σε συνδυασμό με την σωστή πληροφορία, συνθέτουν μια εικόνα, πολύ δημιουργική.

20 Ιουνίου
Πανσέληνος στον άξονα Διδύμων – Τοξότη και μάλιστα σε ένα οριακό σημείο, στην τελευταία ημέρα των Διδύμων. Αυτό σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση της πραγματικότητας: τα πάντα μπορεί να διαβρωθούν με στόχο την επαναδημιουργία τους, και να που αυτό γίνεται και τώρα. Επομένως, ότι και αν συμβαίνει, δεν πρέπει να σε ανησυχεί υπερβολικά. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, κι όλα θα καταλαγιάσουν με κάποιο τρόπο. Εσύ, αυτό που καλείσαι να κάνεις, είναι να λάβεις το μήνυμα που θα σε βάλει σε ένα δρόμο γνώσης και προσωπικής αφύπνισης.

3 Αυγούστου
Ο Άρης μπαίνει γι’ άλλη μια φορά στον άξονά σου -δηλαδή στον Τοξότη- και μέχρι στις 26 Σεπτεμβρίου οι θεωρίες για ανεξαρτησία κι ελευθερία, θα σε ξεσηκώνουν. Μπορεί να γίνεις πιεστικός/η μέχρι να επανακπαιδευτείς και να ολοκληρώσεις το έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό διαμέσου των άλλων ατόμων. Πιθανόν να συνειδητοποιήσεις κάποιες αλήθειες, κυρίως μέσα στις πολύ προσωπικές σου σχέσεις, γιατί το πρόβλημα υποβόσκει και τώρα θα ξαναέρθει στην επιφάνεια.

23 Αυγούστου
Αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, θα βρεθείς μπροστά σε νέες εξελίξεις, οι οποίες απαιτούν πρακτικές λύσεις για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Θέματα υγείας και διατροφής μπορεί να σε απασχολήσουν. Επίσης, θα κάνεις νέες γνωριμίες, οι οποίες μπορεί να σου δείξουν έναν καινούργιο δρόμο, ακόμα κι εναλλακτικών θεραπειών ή νέων μαθημάτων.

9 Σεπτεμβρίου
Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, θα δεις ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις κάποια πράγματα και πάλι από την αρχή. Ιδιαίτερο βάρος δώσε στην καριέρα σου, η οποία απαιτεί λεπτομέρεια και μεθόδευση. Τίποτε δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε κι ακατόρθωτο.

18 Οκτωβρίου
Η Αφροδίτη μπαίνει στον άξονά σου -δηλαδή στον Τοξότη- οπότε ξεκινάει μια περίοδος περισσότερο ευνοϊκή στις σχέσεις με τους γύρω σου. Θα γίνουν πολλές θετικές αλλαγές, αφού την αισιοδοξία σου, θα την κρατάς σημαία σε ότι κάνεις. Μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου, θα αποπειραθείς να δώσεις μια καινούργια διάσταση στις σχέσεις σου, βοηθούμενος/η από την κοινωνικότητα και την δημοτικότητα σου, που θα ανέβουν αρκετά, έχοντας κάνει κι εσύ όμως τα δέοντα. Οι επαφές με άτομα που φέρουν γνώση και τα θεωρείς πολύ ξεχωριστά, θα σε βοηθήσουν στο να αποκτήσεις μια ωριμότητα σε όλο το φάσμα των διαπροσωπικών σου σχέσεων.

13 Νοεμβρίου
Ο Ερμής στον άξονά σου -στον Τοξότη- μέχρι και στις 2 Δεκεμβρίου, θα σε κάνει να ενεργείς περισσότερο δυναμικά αλλά και λίγο χαοτικά, αφού δεν θα ξέρεις πότε να πεις το ‘όχι’. Πιθανόν να υπερεκτιμήσεις καταστάσεις και να παρασυρθείς ακόμα κι από πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί. Παρόλα αυτά, θα έχεις ένα άνοιγμα από τους τρίτους που θα σε οδηγήσει σε μια καλύτερη αναγνώριση των δυνατοτήτων σου.

14 Δεκεμβρίου
Αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα δεις μια διαφορετική πραγματικότητα, η οποία θα εκδηλωθεί μέσω της Πανσελήνου που γίνεται σήμερα. Η επιθυμία να βρεις ένα στόχο περισσότερο ποιοτικό κι ηθικό, θα σε βοηθήσει ώστε να ανασυντάξεις τις δυνάμεις σου με ένα τρόπο συνειδητό. Αμφιβολίες που αφορούν τα πολύ κοντινά σου άτομα θα διαλυθούν, γιατί θα βγει η αλήθεια στην επιφάνεια.


Καρκίνος

Η ζωή φαίνεται πλέον περισσότερο γενναιόδωρη με εσένα. Κι αυτό το διαπιστώνεις συνεχώς με όσα συμβαίνουν γύρω σου, αλλά εφεξής, εσύ έχεις ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο διαχείρισης των πραγμάτων και των δυσκολιών. Αυτό συμβαίνει επειδή έχεις βρει τον τρόπο ώστε να μην γκρινιάξεις και να μην μιζεριάσεις. Τούτο είναι το δώρο σου για την φετινή χρονιά. Αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι και αλλάζει συγχρόνως και το αίσθημα που σου προκαλεί πόνο κι ανασφάλεια.

Φέτος θα συνειδητοποιήσεις, πέρα από κάθε προηγούμενο, ότι, αν πετάξεις αρνητικές πεποιθήσεις και φόρμουλες ψευδαίσθησης, θα προοδεύσεις τόσο πολύ που και εσύ ο ίδιος δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια, έχεις να πολεμήσεις ενάντια σε έναν Πλούτωνα που βάλλει τον άξονα των πολύ στενών σου σχέσεων και των συνεργασιών, αλλά με την σωστή διαχείριση των σκέψεων, όλα θα αντιμετωπίζονται καλύτερα και θα βρίσκονται οι πολυπόθητες λύσεις.

Επιπλέον, η τρέλα κι η αμφισβήτηση του Ουρανού, σε βάζει να αναρωτηθείς αν τελικά έχεις ζήσει σύμφωνα με τις δικές σου αρχές ή τις αρχές των άλλων. Αυτό θα σε κάνει να επαναστατήσεις, ξεκινώντας από την εμφάνισή σου (θα θυμίζεις πλέον έφηβο επαναστατημένο) φτάνοντας σε ένα πολύ πιο σημαντικό εσωτερικό επίπεδο, διεκδικώντας απελευθέρωση από ταμπού και πατροπαράδοτες καταστάσεις που μπλοκάρουν την αυτοέκφρασή σου. Αυτό όλο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στους Καρκίνους του δεύτερου δεκαημέρου.

Η καλυτέρευση των σχέσεών σου με συγγενικά πρόσωπα ή με άτομα που είναι γείτονες και μοιράζεστε μια κοινή καθημερινότητα, θα γίνει αισθητή. Γνώσεις πρακτικές που θα σου καλυτερεύσουν την ζωή, όπως π.χ. μαγειρικής, υγιεινής διατροφής, βελτιώσης της υγείας μέσα από τεχνικές κ.α., θα τις προτιμήσεις και θα τις υποστηρίξεις με πάθος. Η φύση και τα ταξίδια θα προστεθούν στο καρνέ των επιλογών σου και θα σε βοηθήσουν να αισθάνεσαι καλύτερα ψυχικά αλλά και σωματικά.

Από τον Σεπτέμβριο, ο χώρος σου και η ψυχή σου θα ομορφύνουν, μιας και θα αναζητήσεις την ισορροπία, την ομορφιά, τη δικαιοσύνη αλλά και την συντροφικότητα. Η διπλωματία, αλλά και τα ανοίγματα στην επικοινωνία, θα είναι εκείνα που θα σου φέρουν τύχη και ευημερία.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Καρκίνο

9 Ιανουαρίου
Ο Ερμής είναι ανάδρομος στον άξονά σου, στο ζώδιο του Αιγόκερου, κι επηρεάζει πάρα πολύ, όλες τις πολύ κοντινές σου σχέσεις. Ίσως να βρεθείς να μιλάς, ή και να υπογράφεις γραπτά ή συμβόλαια, κυρίως για το συμφέρον τρίτων, αλλά έχοντας πάντα στόχο να ωφεληθείς κι εσύ. Δημόσιες σχέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και νομικά θέματα, θα ρέουν πιο εύκολα με την συνεργασία άλλων ατόμων. Μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου, θα κινείσαι πολύ μεθοδικά κι οργανωμένα, μιας και δεν έχεις καμία όρεξη να κάνεις λάθη που θα σε βάλουν σε περιπέτειες.

10 Ιανουαρίου
Σου αναδύονται βαθιές φιλοδοξίες και στο πρόσωπο των άλλων προσώπων, βλέπεις δικά σου κομμάτια. Η Νέα Σελήνη που γίνεται στον άξονά σου, θα σε υποχρεώσει να βγεις έξω από τον εαυτό σου και να δεις μέσα από τα μάτια των άλλων. Το γεγονός ότι θέλεις να πετύχεις και μάλιστα με ένα τρόπο πολύ διαφορετικό από κάθε προηγούμενη φορά, είναι το νέο δεδομένο. Οι ανατροπές σε πράγματα που είχες δεδομένα μπορεί να συμβούν, έχοντας ως στόχο την απομάκρυνση από καθετί παραδοσιακό.

24 Ιανουαρίου
Η Αφροδίτη μπαίνει στον Αιγόκερω και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, η σοβαρότητα στην συμπεριφορά σου μαζί με φιλοδοξίες που δεν τις είχες καν ανακαλύψει, θα σε κάνουν να βιώσεις έντονα συναισθήματα, τα οποία όμως θα τα συνειδητοποιείς, όσο θα σχετίζεσαι με τον γύρω κόσμο. Μια διαφορετική πρόταση, μπορεί να ταράξει τα ήσυχα νερά σου γιατί θα αφορά, είτε μια δουλειά, είτε την επισημοποίηση μιας σχέσης.

14 Απριλίου
Αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, τότε θα βιώσεις μια περίεργη πίεση, την οποία δεν θα σου είναι και πολύ εύκολο να την διαχειριστείς αν χάσεις την ψυχραιμία σου. Τα αρχηγικά σου ταλέντα μπορεί να βγουν στην επιφάνεια και να σαρώσεις όλες τις δυσκολίες, αν διαχειριστείς την κατάσταση σωστά. Πιθανόν να νιώσεις την ανάγκη να φανείς προς τα έξω, ενώ εσύ με τον τρόπο σου να την καταστέλλεις.

18 Ιουνίου
Η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο σου και θα σε κάνει να νιώσεις πιο άνετα με τον εαυτό σου και γενικά με τα θέλω σου. Οι συναισθηματικές σου απαιτήσεις συνήθως είναι αρκετά δυνατές κι ιδιαίτερες, ενώ με τον τρόπο σου, θα προσπαθήσεις να κατακτήσεις τα όμορφα πράγματα της ζωής, με απώτερο στόχο την απόλαυση. Η οικογενειακή κι η οικονομική ασφάλεια, θα είναι το ζητούμενο.

22 Ιουνίου
Ο Ήλιος εισήλθε στο ζώδιο σου από τις 21 Ιουνίου και θα παραμείνει μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Επομένως, θα έχεις την μεγάλη ευκαιρία να συλλέξεις τις συναισθηματικές εμπειρίες που θέλεις, αλλά ταυτόχρονα να προστατέψεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και τα άτομα που θεωρείς πολύ δικά σου.

30 Ιουνίου
Ο Ερμής στο ζώδιο σου από τις 30 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου, θα σου δίνει συνέχεια ευκαιρίες για να εκφράσεις ολοένα και πιο εύκολα τον εσωτερικό σου εαυτό. Το γερό μνημονικό, σε συνδυασμό με την δημιουργική σου σκέψη, θα σου επιτρέψουν να έχεις καλύτερη αίσθηση προς τα που πηγαίνεις και τι αποτελέσματα να περιμένεις.

1-2 Ιουλίου
Είναι το διάστημα κατά το οποίο, σε συνδυασμό με την Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, θα υπάρξει μια μεγάλη κινητικότητα. Ο στόχος είναι, να μην παρασυρθείς από τα θέλω και τις απαιτήσεις των άλλων, αλλά να κάνεις δικά σου πράγματα, τα οποία θα σε ευχαριστήσουν. Το να διατηρήσεις την ταυτότητά σου, θα είναι τελικά εκείνο που θα σε ευεργετήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μια σχέση με ένα νεώτερο πρόσωπο, μπορεί να προκύψει αιφνίδια.

4 Ιουλίου
Η Νέα Σελήνη που γίνεται στο ζώδιο σου θα σε υποχρεώσει να κάνεις κάποιες εκκαθαρίσεις, ενώ, με τον δικό σου μοναδικό τρόπο θα βιώσεις και θα ξεχωρίσεις μέσα σου το σωστό από το λάθος, πάντα σε σχέση με το άτομο σου και τη ζωή σου. Όταν μάθεις να αποφορτίζεσαι και να μην αναμειγνύεσαι πουθενά, τότε σίγουρα προστατεύεσαι. Πιθανόν να το κάνεις και τώρα, αναζητώντας την προσωπική σου ηρεμία και γαλήνη.

19 Ιουλίου
Η Πανσέληνος σε επηρεάζει άμεσα αφού γίνεται στον άξονά σου και σηματοδοτεί τα σκαμπανεβάσματα σε συναισθηματικό επίπεδο. Το να βλέπεις ένα θέμα κι από τις δυο πλευρές του, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι εύκολη υπόθεση. Οι προσωπικές σου φιλοδοξίες σε σχέση με το πως τελικά τις έχεις δουλέψει, πιθανόν να είναι ένα κομμάτι που θα σε βαρύνει πάρα πολύ. Ίσως να πρέπει να αναθεωρήσεις κάποιες σχέσεις που ναι μεν, σε κάνουν να νιώθεις δυνατός/η, αλλά από την άλλη να σε φορτώνουν με ευθύνες και πολλές υποχρεώσεις.

23 Σεπτεμβρίου
Αγωνίζεσαι με τον δικό σου τρόπο να επιβιώσεις επαγγελματικά και να περάσεις τις δικές σου τις γραμμές. Είναι απαιτητικό το πεδίο της συγκατοίκησης, αλλά σου χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ. Γενικά μιλώντας, ο τομέας της οικογένειας είναι το δυνατό σου σημείο, αν όμως δεν πηγαίνει κάτι καλά, είσαι ο πρώτος/η που το εκφράζεις, με στόχο να το αλλάξεις, να το διορθώσεις. Το να είσαι ανοικτός/η, σε αυτή την φάση ενώ το έχεις ανάγκη, δεν αποδεικνύεται εύκολο, επειδή δεν δύνασαι να εμπιστευτείς. Αν όμως το προσπαθήσεις, δεν θα είναι και τόσο δύσκολο όσο νομίζεις.

27 Σεπτεμβρίου
Μπαίνεις σε καινούργιες περιπέτειες, αφού ο Άρης θα μπει στον Αιγόκερω και μέσα από τις αντιθέσεις, θα ενεργοποιήσει τον άξονά της επαγγελματικής ανέλιξης. Όσο και να μην θέλεις να παραδεχτείς ότι ο στόχος σου είναι να ανέβεις ψηλά, τελικά μέσα απο εντάσεις, πιέσεις και δυσκολίες, θα βγει στην επιφάνεια αυτό που επιθυμείς να κατακτήσεις σε επίπεδο καριέρας και θα το προσπαθήσεις πάρα πολύ. Μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου, θα παλέψεις δράττοντας τις ευκαιρίες που θα σου δώσουν οι άλλοι. Αυτό θα συμβεί όμως, επειδή εσύ θα στρέψεις την ενέργεια σου σε συνεργάτες κι άτομα με τα οποία συνδέεσαι στενά.

12 Νοεμβρίου
Η Αφροδίτη επανέρχεται στον Αιγόκερω, για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, δίνοντας σου την ευκαιρία, είτε να τακτοποιήσεις με έναν ώριμο κι ιδιαίτερο τρόπο την προσωπική σου σχέση, είτε να ωφεληθείς από τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, μέσω καινούργιων γνωριμιών κι επαφών. Μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου, θα κάνεις προσπάθειες για να αναδιοργανωθείς και να προβάλλεις μια πολύ σοβαρή κι ώριμη παρουσία προς τα έξω, η οποία θα εκφράζει ένα κομμάτι από την βαθιά προσωπικότητά σου. Η αποστασιοποίηση δεν θα βοηθήσει, γι” αυτό, καλύτερα να επιτρέψεις σε ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για σένα, να εισβάλει στον προσωπικό σου χώρο, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα βιώσεις την συντροφικότητα. Η σχέση με ένα νεότερο άτομο μπορεί να συμβεί ξαφνικά, αλλά αν εξακολουθήσεις να έχεις συντηρητικές απόψεις, δεν θα μπορέσεις να την κρατήσεις για μεγάλο διάστημα.


Λέων

Έχεις βρει το δρόμο σου και τώρα προσπαθείς να προσαρμοστείς στην καινούργια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα νέα δεδομένα τα οποία ήδη, σου φανερώνουν μια άλλη διάσταση των πραγμάτων. Εκεί που γίνονται οι αλλαγές -κι αναγκαστικά προσαρμόζεσαι γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς- είναι πάνω στον τομέα της δημιουργίας και του έρωτα. Στους τομείς αυτούς, θα εκλείψει ο αυθορμητισμός κι η ευκολία, εξαιτίας των ταμπού και των κλισέ, τα οποία θα σε αναγκάσουν εκ των πραγμάτων να σκεφτείς πολύ πριν κάνεις οποιοδήποτε βήμα. Πιθανότατα, ένα κομμάτι ενοχής να αναδυθεί από τα άδυτά σου και να αλλάξεις πλέον την ροή των ερωτικών σου σχέσεων. Πολλούς τομείς της ζωής σου, θα τους χειριστείς με περισσή σοβαρότητα, η οποία θα σε αναγκάσει να ωριμάσεις, αλλά και να κρατήσεις αποστάσεις από πρόσωπα και καταστάσεις.

Η σχέση σου με το παιδί σου μπορεί να είναι περίεργη, γιατί ίσως κάποια στιγμή νιώσεις τον ρόλο του γονιού αρκετά απαιτητικό και δύσκολο, έχοντας ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων σου, πολύ ψηλά.

Η οικονομική σου ευημερία από την άλλη, θα είναι ανεξάρτητη από αισθήματα πίεσης, γιατί θα εξαργυρώνεις τις ευκαιρίες και τα ανοίγματα που σου παρουσιάστηκαν την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, το ρίσκο που θα κληθείς να πάρεις, θα είναι λιγότερο, μιας και θα βρίσκεσαι σε φάση απαγορευτικού σε θέματα επιπλέον ανοιγμάτων.

Θα κάνεις αυτό που πρέπει, μέσα στα όρια τα οποία θα είναι ωφέλιμα για σένα, οπότε και θα ευημερήσεις, αν φυσικά κι εσύ το έχεις αποφασίσει βαθιά μέσα σου και δεν σε παρασύρει κάποια φαντασίωση. Αντιθέτως, θα προοδεύσεις με ένα τρόπο πολύ πρωτοποριακό, κι αν μάλιστα έχεις γεννηθεί από τα μέσα του δεύτερου δεκαημέρου, θα δεις να γίνονται κάποιες θετικές και αιφνίδιες αλλαγές, που δεν τις περίμενες.
Υπάρχει μια εσωτερική ενόραση η οποία σε σπρώχνει να σπάσεις τα δεσμά και να γίνεις περισσότερο ελεύθερος/η. Από την άλλη μεριά όμως, γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα πρέπει να οργανώσεις και να βάλεις τον ατομικό σου χρόνο σε ένα σωστό κι άνετο πρόγραμμα, για να μπορείς να μεθοδεύσεις τις καταστάσεις.

Η φιλοδοξία μπορεί να αναδυθεί πολύ έντονα από μέσα σου και να προσπαθήσεις να αναρριχηθείς σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Από τον Σεπτέμβριο και μετά, θα επιθυμήσεις να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και ίσως ξεκινήσεις πολλά ταξίδια, τα οποία και θα σε βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα. Οι σπουδές και η συσσώρευση γνώσεων πάνω στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνία, την ομορφιά και την δικαιοσύνη μπορεί να προτιμηθούν.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Λέοντα

1 Ιανουαρίου
Η χρονιά θα ξεκινήσει για σένα με ένα πολύ τυχερό ερωτικό στοιχείο, που θα εμπεριέχει συγχρόνως ρίσκο, αλλά κι ευκαιρία για καλή ζωή. Η διασκέδαση θα συνεχιστεί και θα περάσεις καλά, αφού θα βιώσεις μια διαφορετική πραγματικότητα μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου. Η ερωτική σου ζωή θα είναι πολύ παιχνιδιάρικη, έντονη και φλογερή. Στο πρόσωπο ενός Τοξότη που πιθανόν να είναι μεγαλύτερος/η σε ηλικία, θα βρεις όλα όσα ζητάς σε ένα άτομο.

24 Ιανουαρίου
Η πρώτη Πανσέληνος της χρονιάς γίνεται στο ζώδιο σου και μέσα από αυτή, σηματοδοτούνται αλλαγές στην συμπεριφορά σου, αφού αναγκαστικά γίνεσαι περισσότερο φιλικός/η, με τάση προς την ομαδικότητα. Ενώ πάντα όλα τα έκανες μόνος/η σου, τώρα, θα σου φανεί περίεργο αν δεν έχεις μια συντροφιά, ή μια συνεργασία. Πάντως, από εκεί που ήσουν πολύ συγκρατημένος/η σε πολλά θέματα, θα νιώσεις την ανάγκη να ξεφύγεις για λίγο από τις κλασσικές γραμμές σου και να ζήσεις με περισσότερη ανεμελιά.

8 Φεβρουαρίου
Η Νέα Σελήνη που γίνεται στον άξονά σου, σε ενεργοποιεί σε θέματα τρίτων τόσο πολύ, που ξεχνάς για λίγο τον εαυτό σου και τις ανάγκες του. Το ομαδικό πνεύμα σε συνδυασμό με την υποχρεωτικά φιλική συμπεριφορά που πρέπει να επιδείξεις, δε σου ταιριάζουν πολύ και κατά συνέπεια, θα σε βγάλουν για λίγο από τα νερά σου.

14 Φεβρουαρίου
Θα αλλάξεις μέχρι και τις 4 Μαρτίου τον τρόπο που σκέφτεσαι και θα επικρατήσουν στο μυαλό σου, οι θεωρίες ατόμων που πιθανόν να τις είχες μέσα σου αδρανείς, αλλά τώρα θα τις δεις ολοκληρωμένες μπροστά σου. Δεν θα σου φαίνονται τόσο συντηρητικές όσο πριν, γιατί πλέον αλλάζεις πλώρη και συνεργάζεσαι με άτομα που εσύ παλιά, τα θεωρούσες απρόσωπα ή ιδιαίτερα. Οπότε, κι οι ιδέες σου διαμέσου των άλλων, θα εξελιχθούν σε πολύ προοδευτικές.

17 Φεβρουαρίου
Η Αφροδίτη ξεκινάει το ταξίδι της μέσα στον δικό σου άξονα, Λέοντα – Υδροχόου και με τον τρόπο της σου δείχνει πως να ξεπεράσεις το εγώ σου, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου ή την ατομική σου ταυτότητα. Οι σχέσεις σου θα αλλάξουν, κι όλα θα γίνουν τόσο φιλικά κι άνετα, που θα εξαφανιστούν για λίγο τα προσωπικά σου θέλω. Μέχρι και τις 11 Μαρτίου, το πάρε δώσε με πολύ κόσμο, που πιθανόν να είναι ετερόκλητος κι ιδιαίτερος, θα είναι το μόνιμο ενδιαφέρον σου. Οι σχέσεις σου, θα πάρουν μια άλλη χροιά και τα ταμπού που είχες για πολλά πράγματα, θα παραμερίσουν για χάρη της φιλίας και της ομάδας. Το καλό είναι ότι θα δεχτείς μια σημαντική πρόταση γάμου ή συμβίωσης για να είσαι κι επίσημα, μαζί με ένα πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το ξεκίνημα μιας νέας συνεργασίας.

13 Μαΐου
Συναντάς δυσκολίες στο να εκφράσεις τα δυνατά σου στοιχεία, γιατί νιώθεις ότι όλα γυρίζουν γύρω από θέματα, τα οποία σου μειώνουν την εσωτερική λαμπρότητα και σε μιζεριάζουν. Όμως, αν κρατήσεις τα θέλω σου χωρίς εγωιστικές προβολές, θα διαπιστώσεις γρήγορα ότι όλα θα ξεπεραστούν. Επίσης, υλικές απολαύσεις κι οικονομικές απαιτήσεις, θα σου ανατρέψουν την εσωτερική ασφάλεια αν δεν τις έχεις ικανοποιήσει.

12 Ιουλίου
Η Αφροδίτη στο ζώδιο σου, θα σε λούσει με την λάμψη της και μέχρι τις 5 Αυγούστου, θα σου προσφέρει όλα τα δώρα της κι όχι μόνο. Μια θετική αλλαγή στην εμφάνιση θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για σένα. Επίσης, θα ενδώσεις σε έρωτες παιχνιδιάρικους και μοναδικούς. Γενικά μιλώντας, είναι μια περίοδος που θα περάσεις όμορφα. Επιπλέον, θα έρθουν ευκαιρίες σε επαγγελματικό επίπεδο.

22 Ιουλίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου, οπότε θα νιώσεις την εσωτερική σου δύναμη να μεγαλώνει, και την λάμψη σου να είναι δεδομένη. Το ότι θα είσαι πιο κοντά στον αληθινό σου εαυτό, θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις με άλλο σκεπτικό, οτιδήποτε σε απασχολεί.

14 Ιουλίου
Ο Ερμής στο ζώδιο σου, θα δημιουργήσει μια νέα, περισσότερο υποκειμενική πραγματικότητα, η οποία μπορεί μεν να σου δώσει δημιουργικές ιδέες, αλλά από την άλλη, θα σου κόψει τις ευκαιρίες, αν δεν έχεις την διαλλακτικότητα να διαπραγματευτείς οτιδήποτε τύχει στον δρόμο σου. Αν όμως κρατήσεις τις επιλογές σου ανοιχτές, δεν θα σε μπλοκάρει η απολυτότητα σου. Παρόλα αυτά, θα κάνεις πράγματα και θα κινηθείς με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Μέχρι και τις 30 Ιουλίου θα κινείσαι πάνω κάτω, σε αυτούς τους ρυθμούς.

2 Αυγούστου
Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, φέρνει νέες ευκαιρίες για να κάνεις καινούργια αρχή σε οτιδήποτε εσύ έχεις ανάγκη να κάνεις, για να ανανεωθείς. Η ζεστασιά που θα εκπέμπεις, θα σου ανοίξει νέα κανάλια. Η σιγουριά ότι θα τα καταφέρεις σε ότι κάνεις, είναι πλέον δεδομένη.

18 Αυγούστου
Η Πανσέληνος στον άξονά σου Λέοντα – Υδροχόου, επηρεάζει περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο. Μπορεί να βγει από μέσα σου ο φόβος της μοναξιάς και να τον προβάλεις για λίγο πάνω στα πολύ δικά σου άτομα, πιστεύοντας ότι είναι υπεύθυνα για τα συναισθήματα που νιώθεις. Πιθανώς, η αποστασιοποίηση κι η μάσκα που θα έχεις στο πρόσωπό σου, να τους δείξει ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σου, το οποίο δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Καλό είναι όμως, να βλέπεις και τις δυο όψεις του νομίσματος.

9 Νοεμβρίου
Ο Άρης στον Υδροχόο
θα σε επηρεάσει κι εσένα πάρα πολύ δυναμικά, μιας και θα κινηθείς επαγγελματικά μέσα από συνεργασίες κι άτομα, που πιθανόν να μην είναι της απολύτου αποδοχής σου. Η καινοτομία κι η νέα τεχνολογία, θα είναι για σένα ένα δυνατό κίνητρο για να ανοιχτείς σε καινούργιες και πρωτοποριακές συνεργασίες. Μπορεί να σου βγει ένα αίσθημα ανταγωνισμού, αλλά δεν πρέπει να κολλήσεις εκεί, γιατί θα χάσεις το μήνυμα των καλών συνεργασιών. Η πίεση που θα ασκήσεις στους γύρω σου για να γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ, θα κρατήσει μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου και μετά, θα την χαλαρώσεις.

21 Νοεμβρίου
Βρίσκεσαι σχεδόν πολιορκημένος/η από εντάσεις και βαθιά συναισθήματα, τα οποία δεν είναι και τόσο εύκολα να τα αποδεχτείς, γιατί σου θυμίζουν έλεγχο, εξουσία και μεγάλη κτητικότητα. Όμως είναι κι αυτά, ένα κομμάτι της πραγματικότητας, κι ενώ νόμιζες ότι μόνο οι άλλοι το βιώνουν, το βιώνεις κι εσύ. Η περίπτωση να βρεθείς με έναν Σκορπιό είναι πολύ πιο πιθανή από άλλες φορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχεις δυσκολίες στην επαφή σας.

8 Δεκεμβρίου
Η Αφροδίτη στον άξονά σου, στο ζώδιο του Υδροχόου, σου δίνει για άλλη μια φορά αυτή την χρονιά την ευκαιρία να εξελιχτείς μέσω των άλλων, ακόμα και να μπεις αν γίνεται, στην δική τους θέση, πράγμα δύσκολο για τον δικό σου τον χαρακτήρα. Αναγκαστικά όμως θα το δοκιμάσεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, αφού, όλα τα επίπεδα, από το ερωτικό μέχρι και το επαγγελματικό, θα περνούν μέσα από τους άλλους. Η βαλίτσα θα πάει μακριά, γιατί μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 2017, η Αφροδίτη θα παραμείνει εκεί, για να σου θυμίζει ότι τελικά πρέπει να τα μοιράζεσαι όλα και να βλέπεις ακόμα και το άλλο σου μισό, σαν φίλο/η, εκτός από ερωτικό/η σύντροφο.


Παρθένος

Έχεις πάρει φόρα και πλέον προχωράς σε ένα πιο σταθερό και σίγουρο έδαφος. Φυσικά, ο Δίας που είναι στο ζώδιο σου, σε έχει ευλογήσει με μια έντονη εσωτερική αισιοδοξία που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο βατά.

Βέβαια, το άνοιγμα το έχεις κάνει εσύ κι η καρδιά σου, που είναι πλέον περισσότερο συγχωρητική, ευγνωμονούσα κι αισιόδοξη. Αναγνωρίζεις πλέον ότι δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι που να φτιάχνει τα πράγματα όπως θέλεις εσύ, χωρίς καν να προσπαθήσεις. Το γνωρίζεις πολύ καλά, εκτός αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, όπου δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις το λάθος και το σωστό, ιδιαίτερα σε θέματα σχέσεων ή συνεργασίας. Κι αυτό συμβαίνει επειδή βλέπεις το άλλο πρόσωπο όπως θα ήθελες εσύ, εξιδανικεύοντας την κατάσταση. Γι αυτό λοιπόν, κράτα κάποιες αποστάσεις και μείνε και λίγο με τον εαυτό σου πριν πάρεις μια οριστική απόφαση.

Από την άλλη πλευρά, ο Κρόνος, σου υπενθυμίζει ότι μπορεί να έχεις ευκαιρίες, αλλά πρέπει να τις διαχειριστείς σωστά και όχι να κάνεις υπερβολές κι ανοίγματα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, γιατί με αυτή την τακτική, αποτελέσματα δε θα δεις. Έχε τα αυτιά σου ανοιχτά στις φωνές των ανθρώπων που νοιάζονται για το καλό σου, κι αγνόησε τις κακόβουλες συμβουλές που τυχόν πάρεις. Δέξου την υποστήριξη των σωστών ανθρώπων, κι αν κάνεις το άλμα προς τα εμπρός με οργάνωση και σωστή έρευνα από πριν, τότε θα πετύχεις.

Επειδή γενικά σαν άτομο αναζητάς ακόμα κι ασυνείδητα την μοναχικότητα με απώτερο στόχο να καθαρίσεις τα εσωτερικά σου πεδία, πολλές φορές φτάνεις στα άκρα της μοναξιάς, γιατί συνέχεια βλέπεις ελαττώματα και αρνητικά στον χαρακτήρα του άλλου ατόμου. Χρειάζεται να το δουλέψεις αυτό, ώστε να μην καταλήγεις μόνος/η και τότε, θα εκφραστεί από μέσα σου εκείνη η αληθινή ευαισθησία κι η αγάπη που κρύβεις, και που σίγουρα θα σε βοηθήσει να καλύψεις όλα τα κενά σου. Γι” αυτό εφέτος, μπορεί να συζήσεις, να παντρευτείς και γενικά να έχεις μια κανονική σχέση, κι αυτό, επειδή θα το έχεις επιτρέψει εσύ, συνειδητά.

Οι ξαφνικές κι απροειδοποίητες εμφανίσεις υπαρξιακών θεμάτων που έχεις θάψει βαθιά μέσα σου, μπορεί να συμβούν, μετά το σπάσιμο ενός συμβολαίου ή μια ρίξη με έναν συνεργάτη σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό θα σε αναστατώσει πολύ περισσότερο από ότι περιμένεις, αλλά ταυτόχρονα θα σου βγει σε καλό γιατί θα σε διδάξει -αν φυσικά οδηγήσεις σωστά τις ανησυχίες σου- να μην φοβάσαι τον θάνατο κι οτιδήποτε έχει να κάνει με την απώλεια. Αντίθετα, θα δώσει ώθηση στην δημιουργικότητά σου.

Από τον Σεπτέμβριο και μετά, θα σου δοθούν περισσότερες ευκαιρίες προς εκμετάλλευση, αλλά πάντα, μέσα στο πλαίσιο μιας σωστής επικοινωνιακής πολιτικής κι ανοιγμάτων.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Παρθένο

22 Φεβρουαρίου
Η Πανσέληνος στο ζώδιο σου, θα σου φέρει μια ψυχική αναστάτωση, αφού θα σε ανακατέψει συναισθηματικά και θα νιώσεις ευάλωτος/η. Αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, θα δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου και με άλλα πρόσωπα που μπορούν, με ένα συναισθηματικό τρόπο να σε προσεγγίσουν. Επίσης, μπορεί να υπάρξει ένα ερωτηματικό από την πλευρά σου, για το αν θα πρέπει να είσαι με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή όχι. Πιθανόν να μην μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για το τι ακριβώς θέλει από την σχέση μαζί σου.

5 Μαρτίου
Οι σκέψεις που θα κάνεις, θα αφορούν περισσότερο τις ανάγκες των άλλων, γιατί με τον Ερμή στον άξονά σου, δηλαδή στους Ιχθείς -μέχρι τις 21 Μαρτίου- θα διοχετεύεις την ενέργεια σου μιλώντας κι επικοινωνώντας, για πράγματα που πιθανόν να μην είναι απόλυτα δικά σου. Το πιο δύσκολο είναι, ότι υπάρχει περίπτωση να εξαπατηθείς, επειδή μπορεί να στηριχτείς σε λάθος πληροφόρηση, άρα, χρειάζεται από την πλευρά σου, να ασκήσεις μεγάλη διάκριση. Το μπέρδεμα θα συμβεί, γιατί άλλα θα περιμένεις, άλλα θα καταλάβεις κι άλλα θα σου έχουν πει. Επομένως, η όλη υπόθεση, είναι αρκετά περίπλοκη, εκτός αν έχεις στο μυαλό σου μια ξεκάθαρη εικόνα, πράγμα, που θα σε βοηθήσει πολύ. Πιθανόν πάντως, να εξαπατήσεις κι εσύ με τα λόγια σου κάποια άτομα που είναι πολύ κοντά σου, χωρίς φυσικά να το θέλεις.

9 Μαρτίου
Έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη αυτή την στιγμή κι η Νέα Σελήνη στο αντίθετο άκρο από εσένα, δηλαδή στους Ιχθείς, θα σε κάνει να αναλογιστείς όλες εκείνες τις πλευρές σου, που τις περισσότερες φορές τις κρύβεις. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν θέλεις να δείχνεις τις ευαισθησίες σου, γνωρίζοντας ότι έτσι θα σε θεωρήσουν πολύ ευάλωτο/η και πιθανόν να σε εκμεταλλευτούν. Η θεωρία σου δείχνει να είναι σωστή, γιατί το τοπίο ξεκαθαρίζει με ένα πολύ ξαφνικό κι απρόσμενο τρόπο. Η ευαισθησία σου θα κτυπήσει κόκκινο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.

12 Μαρτίου
Η Αφροδίτη δημιουργεί για σένα ένα πολύ θετικό κλίμα, αφού παγιώνεται το καλό κομμάτι στις πολύ στενές σου σχέσεις και στις νέες συνεργασίες. Μπορεί να δρέψεις από τον κόσμο την αποδοχή και τον θαυμασμό που ζητάς κι η δουλειά σου να αναγνωριστεί σαν πολύ αξιόλογη. Ένα άτομο που σε είχε σε στενή πολιορκία χωρίς να σου δείξει τι ακριβώς ήθελε από εσένα, ίσως να παρουσιαστεί και να σε ξαφνιάσει, γιατί θα σου ανοίξει πλέον τα χαρτιά του γι” αυτό που νιώθει για σένα. Οι δημόσιες σχέσεις, θα είναι ένα μέσο που θα βοηθήσει το προφίλ σου. Η αγάπη κι η φροντίδα προς τους άλλους, θα είναι ένα από τα δυνατά σου σημεία. Επειδή θα διαθέτεις καλό ένστικτο, θα συναντήσεις τα πλέον κατάλληλα άτομα για να επιλύσεις τα οικονομικά σου. Επίσης, θα γνωρίσεις ένα άτομο που θα είναι για σένα, το ιδανικό.

12 Ιουνίου
Θα χρειαστεί να πάρεις συγκεκριμένη θέση κι ίσως να πρέπει να πιέσεις τους γύρω σου να αποδεχτούν τις θεωρίες σου, κι αυτό, μάλλον σου φαίνεται δύσκολο. Τούτο συμβαίνει, γιατί αρκετές φορές νιώθεις ότι υστερείς στο επικοινωνιακό σου κομμάτι. Οι άλλοι μπορεί να σε κρίνουν αυστηρά, μόνο και μόνο, γιατί εσύ τελικά, το πιστεύεις. Μέσα όμως από αυτή την κατάσταση, εσύ δοκιμάζεις νέες εμπειρίες με τον Δίδυμο. Η πίεση που θα νιώσεις, οφείλεται στο ότι θα επιζητήσεις την αλήθεια και τελικά αποδεικνύεται ότι, τίποτε δεν είναι εύκολο.

31 Ιουλίου
Ο Ερμής στο ζώδιο σου, πραγματικά θα φανεί σαν δώρο στην ζωή σου, γιατί θα σε βοηθήσει να πάρεις βαθιές ανάσες. Θα ξεφύγεις από πολλές ανακατεμένες καταστάσεις και θα οργανώσεις την ζωή σου με έναν καλύτερο τρόπο. Η θετική σκέψη, θα βοηθήσει να περάσεις καλύτερα και συγχρόνως να τελειώσεις πολλά από τα πρακτικά θέματα που είχες αφήσει σχεδόν στην μέση. Μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου, θα έχεις μεγάλες ευκαιρίες να ολοκληρώσεις το έργο σου. Η λογική κι η έμπνευση, θα είναι τα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν.

6 Αυγούστου
Η Αφροδίτη στο ζώδιο σου, θα δώσει μια καινούργια, πιο χαρούμενη διάσταση στα προσωπικά σου θέματα. Μπορεί η επιλεκτική μοναξιά να είναι για σένα ένας τρόπος για να ξεκαθαρίσεις μέσα σου αν πρέπει να είσαι με ένα άτομο ή όχι. Οι ευαισθησίες κι οι λαβωματιές μπορεί να υπάρχουν μέσα σου, αλλά με κάποιο τρόπο, η Αφροδίτη θα σε βοηθήσει να γιατρέψεις για λίγο τις πληγές σου. Η κριτική διάθεση σου πιθανόν να υποχωρήσει, κι η καρδιά σου να είναι πιο ανοικτή και συγχωρητική. Με ευκολία θα κάνεις μια νέα γνωριμία, αρκεί φυσικά να το θέλεις κι εσύ και να μην περιμένεις τα πάντα από την μοίρα. Βοήθησε κι εσύ με τον τρόπο σου. Μέχρι και τις 29 Αυγούστου θα περάσεις πολύ όμορφα.

22 Αυγούστου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου και μέσα από αυτή την πλανητική ενέργεια, μπορείς να ανακαλύψεις έναν πιο εύκολο τρόπο για να βιώνεις την δική σου πραγματικότητα.

30 Αυγούστου
Ο Ερμής γυρνάει ανάδρομος στο ζώδιο σου και μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου, θα γίνεις περισσότερο εσωστρεφής. Οτιδήποτε είχες ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου και δεν το είχες τελειώσει, θα κληθείς να το ολοκληρώσεις εδώ και τώρα, γιατί δεν πρέπει να αφήσεις τίποτε για την τελευταία στιγμή. Καλό είναι, να μην μιλήσεις, γιατί θα αναγκαστείς να εμπιστευτείς άτομα που δεν σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια.

1 Σεπτεμβρίου
Η έκλειψη μαζί με την Νέα Σελήνη που θα γίνει στο ζώδιο σου, θα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί μπορεί να χρειαστεί να διαγράψεις από τον μαυροπίνακά σου όλες τις κακές συνήθειες, εξαρτήσεις και καταστάσεις που δεν είναι καθαρές. Ασφαλώς, δε θα γίνει με εύκολο τρόπο, αλλά με την φόρα που θα πάρεις, θα δημιουργήσεις καινούργιες προϋποθέσεις που θα αφορούν την δική σου αλήθεια. Η πίεση των υποχρεώσεων, αφού θα πρέπει να προσφέρεις και με το παραπάνω τις υπηρεσίες σου, (ακόμα και σε ένα ηλικιωμένο άτομο), πιθανόν να σε δυσκολέψει. Η δυναμικότητα, θα είναι το καινούργιο δεδομένο, για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που θα βγουν στην επιφάνεια από την έκλειψη.

16 Σεπτεμβρίου
Η Πανσέληνος στους Ιχθείς, αναγκαστικά σε βάζει κι εσένα στο παιχνίδι, μιας κι οι σχέσεις σου με τους άλλους θα περάσουν από νέες διακυμάνσεις. Πιθανόν να ανακαλύψεις κάποιες ευαισθησίες που έχεις μέσα σου και να μπερδευτείς για το πως πρέπει να χειριστείς τις υποθέσεις σου, επειδή θα χρειαστεί να περάσεις την ευθύνη και την δύναμη στα άλλα άτομα. Χρειάζονται προσεκτικές επιλογές αλλά και μια πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι σε όλους και όλα.

22 Σεπτεμβρίου
Ο Ερμής συνεχίζει να είναι στην Παρθένο και επιστρέφει τελικά στην ορθή του πορεία. Έτσι, όλα γίνονται πιο εύκολα, σε επίπεδο επικοινωνίας και πρακτικής εργασίας, αλλά κυρίως, περισσότερο λειτουργικά.

20 Δεκεμβρίου
Αν έχεις γεννηθεί τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου σου, οι καταστάσεις θα σε αναγκάσουν να βγεις έξω απο την επικρατούσα λογική και πιθανόν, να σε ωθήσουν να κάνεις υπερβάσεις που σίγουρα δεν είσαι συνηθισμένος/η να κάνεις λόγω του χαρακτήρα σου. Αλλά τελικά, είναι τόσο μεγάλη η πίεση, που θα ακολουθήσεις την ροή του ρεύματος, όποια κι αν είναι αυτή.


Ζυγός

Βρίσκεσαι σε μια φάση που νιώθεις ότι κάτι αλλάζει πολύ βαθιά μέσα σου κι εσύ προσπαθείς να το επεξεργαστείς συνειδητά και να κρατηθείς από αυτό. Αναντίρρητα, οι συνθήκες δεν βοηθάνε στο να εξαλείψεις τους φόβους και τις ανησυχίες σου σε σχέση με ότι δεν πηγαίνει και πολύ καλά, εντούτοις, παρουσιάζεται -αν φυσικά τον πιστεύεις και τον αναζητάς- ο από Μηχανής Θεός που σε βοηθάει να λύσεις πολλά από τα προβλήματά σου. Να θυμάσαι, ότι όσο δεν ταυτίζεσαι με το πρόβλημα, τόσο αυτό τελικά φεύγει και σε αφήνει ήσυχο/η.

Με βεβαιότητα, θα υπάρχουν πολλές και σπουδαίες εξελίξεις στην προσωπική σου ζωή και στις συνεργασίες σου. Κι αν μάλιστα έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, μπορεί να νιώσεις ότι όλα γκρεμίζονται με στόχο να ξανακτιστούν από την αρχή, κάτω από νέες συνθήκες. Πάντα όμως, ο πρωταγωνιστής θα πρέπει να είσαι εσύ, και γι” αυτό, να μην σκορπάς τη δύναμη σου, την σκέψη σου και την ενέργεια σου στα άλλα άτομα όπως συνηθίζεις, γιατί τότε θα βρεθείς εκτεθειμένος/η και χωρίς εσωτερική ενέργεια.

Εδώ και καιρό, έχεις συμπαντικά δείγματα ότι χρειάζεσαι αυτονομία σε όλα τα επίπεδα κι αυτό στο δείχνουν είτε με τον καλό τρόπο, είτε με το δύσκολο. Επομένως, αναγκαστικά κάνεις τις αναπροσαρμογές σου και τις αλλαγές σου, κι όσο κι αν σε πονάει, αποχωρίζεσαι άτομα και καταστάσεις που πλέον δεν σε βοηθούν να εξελιχθείς.

Οι συνεχόμενες προσπάθειες που κάνεις για την διατήρηση ισορροπιών σε όλα τα επίπεδα, κάποια στιγμή θα σε κουράσει κι ίσως θα πρέπει να διαλέξεις μόνο μια πλευρά κι όχι την μέση, για να βρεις τελικά τις πολυπόθητες ισορροπίες που αναζητάς.
Η κοινωνική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την οικογενειακή αναγκαιότητα, σε συνθλίβει πολλές φορές, αφού είναι αναγκαίο να μπορείς να βρεις χρόνο και για τον εαυτό σου. Όσο μπορείς κι αμφισβητείς τα δεδομένα και δεν συμβιβάζεσαι, τόσο θα πηγαίνεις καλύτερα και θα βιώνεις, σημαντική πρόοδο.

Από τις 9 Σεπτεμβρίου και μετά που θα μπει ο Δίας στο ζώδιο σου, θα ανακουφιστείς πάρα πολύ, γιατί θα νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις ανοίγματα κι η επικοινωνία θα ρέει με ευκολία. Η ανάγκη για καλυτέρευση, από την εμφάνισή σου, μέχρι οτιδήποτε άπτεται της προσωπικότητάς σου, θα είναι το ζητούμενό σου και θα το καταφέρεις. Γιατί για σένα, η εμφάνιση, η αρμονία, αλλά κι η συντροφικότητα, έχουν ξεχωριστή θέση στην ζωή σου, αφού, πάνω σε αυτούς τους τομείς, ισορροπεί όλη σου η επιτυχία.

Όλες οι τέχνες κι οτιδήποτε ομορφαίνει και προάγει το ευ ζην σου, θα είναι αυτό που θα σου φέρει χαρά και θα αναπληρώσει τα κενά σου.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Ζυγό

1 Ιανουαρίου
Η χρονιά ξεκινάει με τον Άρη στο ζώδιο σου, όμως αυτό θα διαρκέσει μόνο για τρείς ημέρες και μετά η ενέργεια του πλανήτη, θα αλλάξει χέρια. Αν έχεις γεννηθεί τις δυο τελευταίες ημέρες του ζωδίου σου, θα κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις για να κάνεις αισθητή την παρουσία σου όπου και αν βρίσκεσαι.

2 Ιανουαρίου
Ενώ εσύ αναζητάς την αρμονία και την ισορροπία ή ακόμα και την συντροφικότητα, οι καταστάσεις μάλλον δε σου επιτρέπουν να συμπεριφερθείς άνετα γιατί οι εξωτερικές συνθήκες, σε κρατούν πίσω. Για να μην θυσιάσεις την καλή αίσθηση της αρμονίας και της ομορφιάς που κουβαλάς μέσα σου, θα χρειαστεί να γίνεις περισσότερο ανεξάρτητος/η.

22 Μαρτίου
Θα ξεκινήσει μια περίοδος από τις 22 Μαρτίου έως και τις 5 Απριλίου, κατά την οποία, θα δοκιμάσεις να μιλάς πολύ ανοικτά και σχεδόν, αποκαλυπτικά. Ο Ερμής στον άξονά σου, θα σου δώσει μια καινούργια όψη της τρέχουσας πραγματικότητας. Το καλό είναι ότι θα δεις και τις δυο πλευρές ενός ζητήματος και θα είναι πολλοί εκείνοι που θα αναζητήσουν την συμβουλή σου. Πιθανό να πάρεις μια πολύ γρήγορη απόφαση, αν φυσικά συντρέχουν κι άλλα στοιχεία, είτε για γάμο, είτε για συμβίωση.

23 Μαρτίου
Η Πανσέληνος που γίνεται στο ζώδιο σου, θα σε ωθήσει σε μια καινούργια πραγματικότητα και θα σε οδηγήσει σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Οι προτάσεις που μπορεί να περίμενες εδώ και καιρό, ίσως να γίνουν ξαφνικά, σε χρόνο ανύποπτο και με ένα τρόπο πολύ πιο ασύνδετο, σε σχέση με άλλες φορές. Αν έχεις γεννηθεί τις πρώτες ημέρες του ζωδίου σου, θα προχωρήσεις εύκολα σε αλλαγές.

6 Απριλίου
Από σήμερα, κάνεις ένα σοβαρό άνοιγμα προς τρίτα άτομα και με την αρωγή της Αφροδίτης που κινείται στον άξονά σου, (θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 29 Απριλίου), θα εκπέμψεις μια διαφορετική ενέργεια. Από την μια πλευρά, η ενέργεια αυτή, θα είναι αρκετά δυναμική, αλλά συγχρόνως, θα μεταδίδει την αύρα της συνεργασίας και της συντροφικότητας. Τίποτε δεν είναι εύκολο, αλλά τίποτε δεν είναι κι ακατόρθωτο. Η βασική επιδίωξη σου, θα είναι να δημιουργήσεις ένα ευχάριστο περιβάλλον με τους γύρω σου, όμως θα χρειαστεί να προσέξεις πάρα πολύ και να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις που αφορούν είτε το να συζήσεις, είτε το να κάνεις ένα σοβαρό βήμα με ένα άλλο άτομο. Πιθανότατα αυτό, να είναι ακόμα πολύ πρώιμο.

7 Απριλίου
Με την Νέα Σελήνη στον άξονά σου, νιώθεις ότι πρέπει να αυτονομηθείς άμεσα και με ένα τρόπο που δεν σηκώνει αναβολή. Μπορεί να υπάρχουν αποκαλύψεις που αφορούν τις στενές σου σχέσεις, γεγονός το οποίο, μπορεί να σε ωθήσει να ανοίξεις μια καινούργια σελίδα στη ζωή σου.

12 Ιουλίου
Θα προσπαθήσεις να ισορροπήσεις μεταξύ των έντονων συναισθηματικών αναγκών κι επιθυμιών σου κι εκείνες των άλλων ατόμων. Είναι επιτακτική ανάγκη, όλο αυτό να το φέρεις σε μια ισορροπία, ώστε να μην αποπροσανατολιστείς. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις σωστές αποστάσεις από την λογική και το συναίσθημα, αλλά τουλάχιστον αν γνωρίζεις τι είναι εκείνο που πρέπει να αντιμετωπίσεις, το χειρίζεσαι πολύ καλύτερα.

30 Αύγουστου
Η Αφροδίτη πλέον μπαίνει στο ζώδιο σου και σε βγάζει από καταστάσεις που δεν ήταν και πολύ θετικές για σένα. Η απόφαση να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να σταματήσεις να είσαι μοιραίο πρόσωπο, είναι η πλέον σημαντική κίνηση που θα κάνεις για τη δική σου ζωή. Από τις 30 Αυγούστου έως και τις 23 Σεπτεμβρίου, θα συναντήσεις όλες τις ευκαιρίες μαζεμένες, ελέω των καλών συγκυρίων, οι οποίες θα σε οδηγήσουν στο να βρεις τον ιδανικό σου εαυτό.

9 Σεπτεμβρίου
Ημερομηνία ορόσημο για σένα, αφού ο Δίας μπαίνει πλέον στο ζώδιο σου και σου δημιουργεί τις συνθήκες για μια νέα τυχερή και ευχάριστη πραγματικότητα, την οποία θα πολλαπλασιάσεις, αν ακολουθήσεις περισσότερο τον εσωτερικό σου εαυτό. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου του 2017, θα δεχθείς πολλές και έντονες θετικές επιρροές, αρκεί να είσαι έτοιμος/η για το επόμενο εξελικτικό βήμα στην ζωή σου. Η επικοινωνία, η ισορροπία, η δικαιοσύνη κι η ομορφιά, θα είναι έννοιες που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ζωή σου.

22 Σεπτεμβρίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου ωθώντας σε να γίνεις περισσότερο συνειδητός/η σε όλα τα επίπεδα. Οι συνεργασίες μαζί με μια αρμονική συνύπαρξη με τον/την σύντροφό σου θα είναι η πρώτη σου έννοια. Αυτό που χρειάζεσαι, είναι μια ιδιαίτερη εσωτερική ενδυνάμωση για να μην εξαρτάσαι αποκλειστικά απο τους άλλους.

1 Οκτωβρίου
Η Νέα Σελήνη που λαμβάνει χώρα σήμερα στο ζώδιο σου, σε εισάγει σε μια καινούργια αλήθεια, η οποία είναι εγγύτερη με την ουσία σου. Η σχέση σου με τους άλλους, θα διαμορφωθεί προς μια νέα κατεύθυνση μιας και θα προτιμήσεις να σχετίζεσαι περισσότερο με άτομα που θα σου δείχνουν το δρόμο προς την απελευθέρωση και την αλλαγή. Το ξεκαθάρισμα εφ” όλης της ύλης, ιδιαίτερα όμως εκείνο που αφορά το δικό σου στίγμα πάνω στις καταστάσεις και τους άλλους, θα σε βοηθήσει να νιώσεις ο εαυτός σου.

7 Οκτωβρίου
Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο σου κάνοντας επίσης σύνοδο με τον Δία, ευνοώντας κυρίως όσους έχουν γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, στους οποίους και θα προσφέρει απλόχερα δημιουργικές ευκαιρίες. Μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου, θα δικαιωθείς σχετικά με κάποιες επιλογές σου και θα δεις τα αποτελέσματα της ζωής σου, αρκετά βελτιωμένα.

16 Οκτωβρίου
Η Πανσέληνος στον Κριό σε επηρεάζει άμεσα γιατί βγάζει από μέσα σου ένα νέο δυναμικό, που ίσως να το είχες τελείως απωθήσει από φόβο μήπως και γίνεις υπερβολικά εριστικός/η με τους άλλους και χαλάσεις τις ισορροπίες. Τώρα όμως, θα σε σπρώξει μια καινούργια δύναμη που δεν είχες υπολογίσει, κι η οποία μπορεί να σε κάνει να έρθεις σε ρίξη ακόμα και με σχέσεις που τις θεωρούσες δεδομένες.


Σκορπιός

Έχεις ελαφρύνει αρκετά και δεν εστιάζεις πλέον σε όλα τα αρνητικά πράγματα που σε γυρίζουν πίσω στο παρελθόν. Γι” αυτό λοιπόν, ανοίγεσαι κι εμπλέκεσαι με πολλές ανθρωπιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες σε βοηθάνε να αντλήσεις δύναμη, έχοντας ως στόχο όχι μόνο την ατομικότητα σου, αλλά και την προσφορά σου στην συλλογικότητα.

Οι φίλοι θα γίνουν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, γιατί μέσα από αυτούς -ταυτόχρονα με τις προσδοκίες σου που θα αλλάζουν- θα βρεις μια καινούργια πηγή ενέργειας. Το πιο σημαντικό που θα προέλθει από όλα αυτά είναι, ότι το έντονο εγώ σου, ίσως σταματήσει για λίγο να τροφοδοτεί τον ψυχισμό σου και θα ενδιαφερθείς πολύ για τα προβλήματα και τις ανάγκες των άλλων ατόμων. Από μόνο του αυτό, θα σε αποσπάσει από τα έντονα συναισθήματα σου και μάλιστα, θα σε βοηθήσει και στην ερωτική σου ζωή. Πλέον, θα την βιώνεις πιο ανάλαφρα, χωρίς ανάγκη για απόλυτο έλεγχο, ζήλια και πάθη, αλλά μέσα από μια αγάπη που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την φιλική συντροφικότητα.

Η δύναμη πάντως για να σταματήσεις οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης θα βρεθεί κι όχι μόνο: Θα μπεις σε ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρό, με μεθοδικότητα, για να εκπληρώσεις το οποιοδήποτε πρωτεύοντα στόχο σου.

Η σχέση σου με το χρήμα θα διαφοροποιηθεί και θα περάσεις πλέον σε μια γενικότερη εξοικονόμηση, έχοντας κάνει πρώτα ένα καλό ξεσκόνισμα στις επιθυμίες σου, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες είναι όχι μόνο απαραίτητες, αλλά και χρήσιμες. Οι σκέψεις σου θα ελαφρύνουν και θα δώσεις μεγάλη μάχη για να μην καταπιάνεσαι με εμμονές και φοβίες, τις οποίες συντηρείς εσύ η/ο ίδια/ος με τη στάση σου.

Νέες γνωριμίες σε ερωτικό επίπεδο, θα γίνουν μέσα απο κοινωνικές ομάδες, συλλόγους κι οργανώσεις. Κι αυτό γιατί, θα βρεις κοινά σημεία, πράγμα το οποίο, θα βοηθήσει στην μελλοντική τους εξέλιξη. Οι ξαφνικές αποχωρήσεις από σχήματα και καταστάσεις που τα είχες δεδομένα, θα σε εισάγουν σε μια άλλη, καινούργια πραγματικότητα, που θα σου προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Μέσα από δυσκολίες, θα οδηγηθείς να ανακαλύψεις νέους τρόπους χειρισμού των καταστάσεων στην καθημερινή σου εργασία. Αν δεν τους βρεις, μπορεί να απομονωθείς απο το παραγωγικό μηχανισμό.

Ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο, θα βιώσεις μια καινούργια εσωτερική διάσταση που θα σε αφήσει ελεύθερο/η να ονειρεύεσαι και να σχεδιάζεις το μέλλον σου, ή και να έχεις μεγαλύτερη δημιουργικότητα, καλλιτεχνία, πονοψυχιά κι έμπνευση. Ο συνδυασμός όλων αυτών θα συντείνει στο να έχεις μια εσωτερική γενναιοδωρία, η οποία θα σε οδηγήσει σε καλύτερα μονοπάτια.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Σκορπιό

4 Ιανουαρίου
Σήμερα ξεκινάει μια πολύ έντονη περίοδος για σένα, γιατί μπαίνει ο Άρης στο ζώδιο σου και θα παραμείνει εκεί, μέχρι και τις 5 Μαρτίου. Η ενέργεια σου, θα γίνει πολύ δυνατή και θα ασχοληθείς περισσότερο με τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες. Ίσως οδηγηθείς σε σωματικές υπερβολές ή ασχοληθείς με επικίνδυνα σπορ. Ο πήχης θα ανέβει πολύ ψηλά, γιατί το επιχειρηματικό σου πνεύμα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό κι ισχυρό.

1 Φεβρουαρίου
Όσο μεγαλύτερο είναι το πνεύμα της ελευθερίας γύρω σου, τόσο οι αντιστάσεις σου θα ισχυροποιούνται, γιατί πιθανότατα να θέλεις να αλλάξεις ένα κομμάτι από την ζωή σου και να εξελιχθείς σε ένα νέο άτομο. Αντιστάσεις θα υπάρχουν, αλλά αν δεν δώσεις μεγάλη σημασία, θα δεις ότι όλα θα διευθετηθούν και κυρίως στο θέμα ενός ακινήτου, στο οποίο αναμειγνύονται κι άτομα από την οικογένεια σου.

6 Απριλίου
Ο Ερμής αλλάζει ζώδιο και μπαίνει πλέον στο αντίθετο κομμάτι του άξονά σου, δηλαδή στον Ταύρο. Μέχρι τις 12 Ιουνίου, θα σε βάλει σε μια διαφορετική βάση συνεργασιών, η οποία θα έχει μεγαλύτερη πρακτική εφαρμογή στην ζωή σου. Πιθανόν το πείσμα σου να αυξηθεί, κι ίσως να γίνεις αρκετά αργός/η σε αποφάσεις που αφορούν τρίτα πρόσωπα. Τα χρήματα και τα υλικά αγαθά, θα είναι αυτό που θα αναζητήσεις μέσα από συνεργασίες. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ή νομικά θέματα θα σε απασχολήσουν. Καλό είναι, να κρατήσεις τις σκέψεις σου σε ένα σωστό επίπεδο, ώστε να μην ξεπεράσεις όρια που δεν θα σου επιτρέψουν την καλή συνεργασία ή την καλή προσωπική σχέση. Απέφυγε την απολυτότητα γιατί θα έχεις δυσκαμψία στην προσωπική επικοινωνία.

22 Απριλίου
Η Πανσέληνος στο ζώδιο σου, είναι μια ευκαιρία να ενδοσκοπήσεις και να δεις που είναι κρυμμένες οι επιθυμίες σου και τι είναι αυτό που θέλεις να κάνουν οι άλλοι για σένα. Συνήθως το κρύβεις, γιατί δεν θέλεις να γνωρίζουν οι άλλοι τον εσωτερικό σου κόσμο. Επίσης, ο έλεγχος στα πολύ δικά σου άτομα δεν θα κρατηθεί μυστικός, θα τον βγάλεις στην επιφάνεια.

28 Απριλίου
Ο Ερμής γυρνάει ανάδρομος στον Ταύρο και σου δημιουργεί μια εσωστρέφεια, η οποία σίγουρα θα προβληματίσει τους υπόλοιπους, αλλά όχι εσένα. Το να αναθεωρήσεις τις σκέψεις σου, θα είναι μάλλον δύσκολο, γιατί θα φτάσεις στα όρια της ξεροκεφαλιάς, η οποία θα σε κάνει να εμμένεις σε απόψεις. Η εμπιστοσύνη σου σε ένα άτομο θα είναι απόλυτη. Αν ασχολείσαι με την τέχνη, θα έχεις εμπνεύσεις και δημιουργικότητα.

30 Απριλίου
Η Αφροδίτη στον Ταύρο σε ενεργοποιεί στον υπερθετικό βαθμό, αφού έρχεται να σου υπενθυμίσει τα καλά σου σημεία, που μπορείς να μοιραστείς με τα άλλα άτομα. Πιθανόν να αλλάξεις γνώμη και να θέλεις να είσαι μαζί με ένα πρόσωπο, επειδή πλέον δεν θα φοβάσαι και δεν θα δίνεις μεγάλη σημασία στα αρνητικά του. Η τύχη σου θα μεγαλώσει, κι έτσι, οι γνωριμίες που θα κάνεις θα είναι οι πλέον κατάλληλες, κυρίως για επαγγελματική συνεργασία, αλλά και για ερωτική συμβίωση. Μέχρι και τις 23 Μαΐου, θα δοκιμάζεις την τύχη σου σε πολλά επίπεδα και θα διαπιστώσεις ότι η εύνοια σε ακολουθεί, κυρίως σε θέματα που αφορούν εσένα σε σχέση με τους άλλους.

6 Μαΐου
Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο, σου παρουσιάζει μια καινούργια πραγματικότητα κι αφορά τις σχέσεις σου με τα πολύ κοντινά σου άτομα. Η εστίαση στα υλικά αγαθά και στην συναισθηματική σταθερότητα, θα είναι αυτό που θα θέλεις να προσφέρεις αλλά και να πάρεις από τους άλλους. Γι” αυτό το λόγο, θα εντείνεις τις ενέργειες σου, με τελικό στόχο την εξασφάλιση σε συναισθηματικό επίπεδο. Πάντως, θα αναζητήσεις την αφοσίωση στις πολύ στενές σου σχέσεις.

28 Μαΐου
Η επιστροφή του Άρη στον Σκορπιό μαζί με την ανάδρομη φορά του, θα αποδειχτεί ότι δεν είναι και τόσο απλό να τη διαχειριστείς. Αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα σου φέρει ευκαιρίες αλλά και προβλήματα που δεν είχαν λυθεί στο παρελθόν, με στόχο τώρα να μπουν τα πράγματα στην θέση τους. Ίσως να μην συνδέονται μόνο με το άμεσο παρελθόν, αλλά και με υποθέσεις που είχες απωθήσει στο ασυνείδητό σου για να μην υποφέρεις και πονάς. Τίποτε δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να το τοποθετήσεις σωστά μέσα στο μυαλό σου. Μέχρι και τις 2 Αυγούστου, θα έχεις όλες τις δυνάμεις σου στραμμένες στο να γίνεις περισσότερο συνειδητός/η, αλλά κι ελεύθερος/η από επιρροές που δεν είναι και τόσο θετικές στην ζωή σου.

29 Ιουνίου
Ο Άρης γυρίζει σε ορθόδρομη πορεία και σε απελευθερώνει από ένα κομμάτι που συνδέεται με το παρελθόν. Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσεις ακάθεκτος/η σε ότι κι αν έχεις σχεδιάσει. Η πειθαρχία είναι δεδομένη κι έτσι θα εκτελεστούν πιο εύκολα όλα τα προσωπικά σου σχέδια. Το ότι θα έχεις αξιοζήλευτες αντοχές, θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις το σώμα σου και γενικά την εμφάνισή σου. Το σεξαπίλ σου είναι δεδομένο κι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες σου, ακόμα πιο ισχυρές. Πρόσεξε μόνο να αποφύγεις τις υπερβολές.

10 Αυγούστου
Ίσως να επιλέξεις να εκφράσεις τις απόψεις σου με τρόπο πολύ δυναμικό, αλλά κυρίως πολύ εγωιστικό. Πιθανότατα να θελήσεις να γίνεις το επίκεντρο, αλλά ταυτόχρονα να μην σου είναι εύκολο να αλλάξεις κάποιες προσωπικές πεποιθήσεις. Θα ανταποκριθείς πολύ ζεστά όμως, σε άτομα που θα σου δώσουν ένα ξεχωριστό ρόλο.

24 Σεπτεμβρίου
Η Αφροδίτη στο ζώδιο σου, θα σε φέρει σε επαφή με μια πιο βαθιά σου αξία, η οποία αφορά την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό σου, αλλά και το ερωτικό μυστήριο γύρω απο το πρόσωπό σου. Μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, θα σου δώσει το πάθος, τον μαγνητισμό και τον ερωτισμό των αισθήσεων, βοηθώντας σε να αυξήσεις τις κατακτήσεις σου, γιατί η λίμπιντό σου θα είναι στα ύψη. Οι οικονομικές σου ικανότητες σε συνδυασμό με μια οξεία αίσθηση των σωστών επενδύσεων, θα σου αυξήσουν τη δυνατότητα για κέρδος.

23 Οκτωβρίου
Ο Ήλιος μπαίνει στον Σκορπιό και χρωματίζει την ενέργεια σου με πάθος, δημιουργικότητα, αλλά και με μια μεγάλη πίστη απέναντι στα ιδανικά και τις ιδέες σου. Θα ενδυναμωθείς υπερβολικά με το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιο σου, θυμίζοντας μπουλντόζα που σαρώνει όλες τις δυσκολίες στο πέρασμά της.

25 Οκτωβρίου
Ο Ερμής στον Σκορπιό θα σε δικαιώσει και θα δεις μπροστά σου -σαν έργο που παίζεται στην σκηνή- τις ιδέες σου να υλοποιούνται πιο εύκολα από άλλες φορές. Η σφοδρότητα των σκέψεών σου θα σε επηρεάσει πολύ έντονα κι αν θέλεις να ξεπεράσεις τις εμμονές σου, θα πρέπει να πράξεις, να καταπιαστείς με την έρευνα και με οτιδήποτε εσύ θεωρείς ότι έχεις ταλέντο. Μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου που θα βρίσκεται ο Ερμής στο ζώδιο σου, θα σου δώσει ένα καινούργιο χρώμα και θα σε βοηθήσει να εντείνεις τις προσπάθειες σου για οικονομική αποκατάσταση.

30 Οκτωβρίου
Η Νέα Σελήνη που γίνεται στο ζώδιο σου, θα σε υποχρεώσει να αναζητήσεις νέες μανιέρες για να εκδηλώσεις τα μυστικά κομμάτια του εαυτού σου, με έναν πιο εύκολο κι ανεξάρτητο τρόπο. Πιθανόν να ξεκόψεις από άτομα που δεν σου ταιριάζουν και να πάρεις δυναμικές αποφάσεις. Κάποιες κακές συνήθειες μπορεί να τερματιστούν αυτήν την περίοδο, ωφελώντας πολύ την υγεία σου.

14 Νοεμβρίου
Η Πανσέληνος στον Ταύρο ενεργοποιεί κι εσένα με ένα τρόπο, πολύ δυναμικό. Κι αυτό συμβαίνει, επειδή βλέπεις όλες τις επιθυμίες σου να γίνονται πραγματικότητα μέσω των άλλων. Έτσι, θα στρέψεις όλο σου το ενδιαφέρον, ώστε να κάνεις νέα πράγματα και μέσω τρίτων προσώπων, θα βρεις κι εσύ τον δικό σου δρόμο. Θα υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό πεδίο από την πλευρά σου και θα εκδηλώσεις κατακτητική συμπεριφορά. Αυξημένη θα είναι η καλή αίσθηση σε γούστο και η ροπή προς την καλή ζωή.


Τοξότης

Ωριμάζεις και συγχρόνως παίρνεις τα ηνία της ζωής σου με ένα τρόπο πολύ αυταρχικό και δυναμικό. Ο λόγος είναι, ότι έχεις πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο που έχεις αγωνιστεί πολύ σκληρά και δεν σε νοιάζει αν κανείς θα σε κρίνει ή σε καταδικάσει. Νιώθεις ήδη μέσα σου μια πολύ μεγάλη πίεση, η οποία προέρχεται από τον Κρόνο στο ζώδιό σου. Όλα εφεξής, είναι διαφορετικά από το παρελθόν κι εσύ γίνεσαι ο σοφός δάσκαλος του εαυτού σου. Τούτη, είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη και μοναδική, την οποία θα πρέπει να την αγκαλιάσεις, κι όχι να την φοβηθείς. Το να μαθαίνεις μέχρι που φτάνουν τα όρια σου, είναι το πιο δυνατό κομμάτι της σοφίας που θα σου διδάξει ο Δάσκαλος Κρόνος. Έτσι, θα μάθεις να ολοκληρώνεις τους στόχους σου με ένα τρόπο σταθερό, αλλά και μια μέθοδο οργανωμένης τελειότητας που θα σου προσφέρει ασφαλή αποτελέσματα.

Μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου, θα δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου σε επαγγελματικό επίπεδο, κάνοντας επίσης ανοίγματα στους τομείς της προσφοράς και της υπηρεσίας. Δε θα αποφύγεις τις υπερβολές, αλλά συγχρόνως θα δουλεύεις σκληρά, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα κακό, μιας και θα εργάζεσαι για συγκεκριμένες αξίες.

Από τον Σεπτέμβριο κι έπειτα, οι ευκαιρίες σου θα αυξηθούν με ένα τρόπο εύκολο και κυρίως επικοινωνιακό. Έτσι λοιπόν, θα αναλογιστείς ότι άξιζε τον κόπο η απομόνωση που βίωσες, αλλά και πιθανόν η αυστηρότητα την οποία χρησιμοποιούσες σαν όπλο απέναντι σε κάθε τι που σε ενοχλούσε ή σε έκανε να ξεπεράσεις τα όρια σου.

Στον ερωτικό τομέα, θα είσαι εκείνος που θα ρισκάρει γιατί θα αναζητήσει την αλήθεια αλλά και την ελευθερία του. Η εκκεντρική δημιουργικότητα θα είναι ένα κομμάτι που θα σε ιντριγκάρει για να κάνεις κάτι διαφορετικό. Η διάθεση να επιστρέψεις στην χαρά, θα σε οδηγήσει στην απλότητα και κυρίως στον αυθορμητισμό τον οποίο μπορεί να πίστεψες για ένα διάστημα ότι είχε χαθεί.

Η αλλαγή που επιβάλλεται να κάνεις, για να αντιμετωπίσεις κάποια οικονομικά ή οικογενειακά θέματα, θα σε οδηγήσει να κάνεις κινήσεις ολοκληρωμένες, αλλά κυρίως, πιο μεθοδικές κι οργανωμένες. Να θυμάσαι ότι, όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, έχουν δημιουργηθεί μονάχα για να εξελιχτείς και να οδηγηθείς προς την αληθινή ελευθερία.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Τοξότη

1 Ιανουαρίου
Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς γίνεται με τον καλύτερο τρόπο! Η Αφροδίτη στο ζώδιο σου, θα σου χαρίσει λάμψη κι αισιοδοξία, δίνοντας σου την ευχέρεια να περάσεις όμορφες στιγμές. Μέχρι τις 23 Ιανουαρίου που θα παραμείνει στο ζώδιο σου, θα δεις να σου ανοίγονται οι πόρτες διάπλατα. Οι καινούργιες γνωριμίες που θα κάνεις, θα σου προσφέρουν κάτι πολύ καλό.

6 έως και 9 Ιανουαρίου
Αν έχεις γεννηθεί προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου ή αρχές του δεύτερου, θα βιώσεις μια έντονη επιθυμία να αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα οποιοδήποτε άτομο συναναστραφείς, νιώθοντας πλέον πιο ώριμος/η. Πιθανότατα, ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο να σε ελκύσει, νιώθοντας ότι η πείρα του μπορεί να σε καλύψει περισσότερο.

1 Μαρτίου
Ίσως να θελήσεις να κάνεις πολλά πράγματα μαζί ή και να δράσεις με τρόπο άκρως δυναμικό, αλλά τελικά να μην μπορέσεις να το κάνεις, παρασυρόμενος/η από τα συναισθήματα σου, τα οποία ενδέχεται να σε μπερδέψουν ή να σε αποπροσανατολίσουν.

6 Μαρτίου
Ο Άρης μπαίνει πλέον στον Τοξότη, κι αυτό είναι αρκετό για να σε ωθήσει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να τολμήσεις να κάνεις πιο γενναία βήματα. Η ενέργεια σου θα εκτιναχθεί στα ύψη, ενώ μέχρι και τις 27 Μαίου θα είσαι στην πρίζα, δρώντας με ένταση, γεμάτος/η, ενεργητικότητα. Δεν αποκλείεται να γίνεις οπαδός μιας ιδεολογίας που θα είναι πολύ αντισυμβατική ή ακόμα κι εκρηκτική.

17 Απριλίου
Ο Άρης γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιο σου, φέρνοντας τα πάνω κάτω σε αποφάσεις και προσωπικές κινήσεις. Αυτό συμβαίνει, επειδή συνδέεις μυαλό και πράξεις, με ανεκδήλωτα στοιχεία που κρύβεις μέσα σου, αλλά είναι πιο πιθανό τελικά, να επιλέξεις να κινηθείς πάνω σε χνάρια που ήδη γνωρίζεις πολύ καλά.

2 Μαΐου
Η Πανσέληνος που γίνεται στο ζώδιο σου, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γνώσης κι αποκαλύψεων, όμως ευτυχώς, διαθέτεις τη δύναμη να αντέξεις και να αποδεχτείς αλήθειες, περισσότερο εύκολα σε σύγκριση με άλλους. Η σχέση σου με τους υπόλοιπους, θα γίνει πιο εκρηκτική, αλλά κατέχοντας κομμάτι της αλήθειας, δεν θα δείξεις να φοβάσαι. Η γνώση, θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα.

24 Μαΐου
Η Αφροδίτη που μπαίνει από σήμερα στον άξονά σου, θα σε βάλει σε μια τροχιά πιο ανάλαφρη, αλλά πιθανόν κι επιπόλαιη σε σχέση με τα πράγματα. Ενδέχεται μάλιστα, αν δεν αισθάνεσαι πολύ καλά με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, να περάσεις κρίση διχασμού. Η ευκολία στο να εισέρχεσαι σε νέες καταστάσεις, θα είναι χαρακτηριστική. Μέχρι και τις 17 Ιουνίου, θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά να γνωρίσεις όσο περισσότερο καινούργιο κόσμο μπορείς. Γενικά μιλώντας, θα ρίξεις πολύ νερό στο κρασί σου και θα αισθάνεσαι πιο ανάλαφρος/η.

5 Ιουνίου
Το να βελτιώνεσαι και να βλέπεις καθαρά σε ποιο μονοπάτι χρειάζεται να βαδίσεις, για να εξασφαλίσεις προτεραιότητα κι ευχέρεια στην γνώση και στην σωστή επικοινωνία, θα είναι αποτέλεσμα της Νέας Σελήνης στο ζώδιο των Διδύμων. Το μυστικό είναι ότι, θα σε υποχρεώσει να αναθεωρήσεις ορισμένες απόλυτες αντιλήψεις σου, ωθώντας σε να δεις από μια διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα.

13 Ιουνίου
Η επικοινωνία σου -ελέω του Ερμή στους Διδύμους μέχρι και στις 29 Ιουνίου– θα γίνει πιο γρήγορη, ενώ η επαφή σου με τους άλλους θα σου προσφέρει αυθεντική γνώση. Τα συμπεράσματα, τα βασισμένα στην σωστή κι αντικειμενική κρίση θα βγαίνουν πολύ γρήγορα, τόσο, που κι εσύ θα εκπλαγείς. Το κυριότερο μέλημά σου θα είναι το πως να επικοινωνήσεις σωστά και να εμπνεύσεις τους γύρω σου, με εμπιστοσύνη.

20 Ιουνίου
Η αυλαία από τον ένα μήνα στον επόμενο κλείνει με πρωταγωνιστή εσένα, και την Πανσέληνο να είναι ο μοναδικός οδηγός σου. Το νόμισμα έχει δυο όψεις και θα το αντιληφθείς ξεκάθαρα. Αν έχεις γεννηθεί τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου σου, θα κάνεις πολύ γρήγορα και γενναία βήματα τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε σχέση με τους άλλους.

3 Αυγούστου
Ο Άρης μπαίνει και πάλι στο ζώδιο σου, αλλά αυτή την φορά θα δρέψεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί θα ξέρεις τι ακριβώς θέλεις. Μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου θα κάνεις πολλά πράγματα για τον εαυτό σου, με απώτερο στόχο να αποκτήσεις την προσωπική σου ελευθερία.

9 Σεπτεμβρίου
Η διορατικότητα που μερικές φορές έχεις, σε βοηθάει να αποκαλύπτεις τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τα επαγγελματικά σου σχέδια πιθανόν να αποκαλυφθούν και να βγουν στην επιφάνεια από ένα άτομο που είχες κατά νου ότι ίσως και να το κάνει, αλλά από την άλλη, είχες αμελήσει να το επιτηρήσεις, γιατί το είχες εμπιστευτεί. Αυτό είναι ένα μάθημα που θα πάρεις, για να αναπτύξεις την διάκριση σου και να φιλτράρεις, ποιον ή ποια, θα πρέπει να εμπιστεύεσαι. Ευτυχώς η δράση που θα αναλάβεις, με στόχο να υλοποιήσεις ευκαιρίες σε πρακτικό επίπεδο, θα μειώσει τα αρνητικά αποτελέσματα.

18 Οκτωβρίου
Η Αφροδίτη για δεύτερη φορά αυτό τον χρόνο μπαίνει στο ζώδιο σου και σου προσφέρει μια ισχυρή νότα αισιοδοξίας, κεφιού και θετικής διάθεσης, ευλογώντας σε με ένα προβάδισμα σε ότι κάνεις. Όλες αυτές τις ημέρες, μέχρι να φύγει από το ζώδιο σου –στις 11 Νοεμβρίου-, θα ανακτήσεις την ελευθερία σου και κατ’ επέκταση, την ατομική σου ανεξαρτησία, η οποία θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις μια καλύτερη προσωπική πραγματικότητα.

13 Νοεμβρίου
Ο Ερμής στο ζώδιο σου θα μείνει μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου και θα σε γεμίσει με ιδέες και διάθεση για ανοικτή κι ελεύθερη επικοινωνία. Τις σκέψεις σου και τις ιδέες σου θα τις επικοινωνείς πολύ πιο εύκολα από κάθε άλλη φορά, αλλά πρόσεξε γιατί θα γίνεις και περισσότερο μαρτυριάρης/α.

21 Νοεμβρίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου και θα νιώσεις ότι η δύναμή σου πολλαπλασιάζεται με ένα τρόπο μοναδικό. Θα κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με άλλες φορές και θα βιώσεις νέες καταστάσεις, έχοντας μεγαλύτερο πνεύμα επικοινωνίας και ελευθερίας.

29 Νοεμβρίου
Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, σε προικίζει με δύναμη, ενώ τις προσωπικές σου απόψεις, θα τις εκφράσεις με μεγάλη ένταση και φόρα. Το σημαντικότερο είναι ότι, θα γυρίσεις σελίδα σε οτιδήποτε σε συνδέει με το σκοτεινό παρελθόν και θα φωτίσεις ακόμα και τις πιο μύχιες πτυχές της προσωπικότητάς σου.

14 Δεκεμβρίου
Η Πανσέληνος αυτή, σου δίδει ένα μεγάλο κίνητρο να κινηθείς προς τους άλλους με στόχο την συνεργασία, την γνώση αλλά και τις νέες γνωριμίες, οι οποίες μάλιστα, θα σου φανούν πολύ χρήσιμες. Ακολούθησε την πορεία αυτή, χωρίς όμως να καταπατάς τους κανόνες που έχεις θέσει εσύ ο ίδιος/α για τον εαυτό σου.


Αιγόκερως

Έχεις μπει σε μια συγκεκριμένη πορεία και πιστεύεις ότι καλό θα ήταν να μην παρεκκλίνεις από αυτήν. Για αυτό το λόγο, δεν μπορείς να δεχτείς εύκολα τη διαφορετικότητα, αλλά και γενικά τις αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην ζωή σου. Τα όνειρά σου αλλάζουν κατεύθυνση κι εσύ, εναποθέτεις τις ελπίδες σου σε μια διαφορετική πραγματικότητα, η οποία μπορεί να φαίνεται με μια πρώτη ματιά, ότι βασίζεται σε έναν ανώτερο στόχο και σκοπό.

Η διάθεση για ποιοτικές επιλογές, θα είναι πολύ έντονη και σίγουρα θα δικαιωθείς σε πολλούς τομείς, αφού βάλεις μια ηθική ιεράρχηση, η οποία θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις πολλά από τα τρέχοντα προβλήματα σου. Επειδή πάντοτε κουβαλάς μέσα σου έναν αυστηρό γονιό, αδιαμφισβήτητα δε θα ξεφύγεις από τα όρια, όποια κι αν είναι η επιτυχία που θα σημειώσεις. Δεν θα οδηγηθείς σε υπερβολές, γιατί δεν τις αντέχεις και δεν σου είναι εύκολο να χαλαρώνεις τα αυστηρά σου όρια. Αν έχεις γεννηθεί το δεύτερο δεκαήμερο, θα έχεις μόνιμα τον Πλούτωνα στο ζώδιο σου κι αυτό θα σε ωθήσει σε βαθιά ψαξίματα, αλλά και σε μια μεγαλύτερη εσωστρέφεια.

Θα αναλάβεις εσύ τα ηνία της ζωής σου κι αυτό θα σε κάνει να καταλάβεις, ότι μόνο εσύ διαφεντεύεις τα πάντα και δεν μπορεί κανένας να σε αμφισβητήσει. Αν τα μέλη της οικογένειας σου αντιμετωπίζουν προβλήματα, εσύ θα είσαι αυτός/η που θα σηκώσει το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου για να τα ανακουφίσει. Η αλλαγή κατοικίας μπορεί να γίνει επιτακτική ανάγκη, κι ίσως αναστατωθείς γιατί όλο αυτό, μπορεί να συμβεί αρκετά αιφνίδια. Αλλά σίγουρα στο τέλος, θα βρεθείς σε έναν καλύτερο χώρο, πιο φωτεινό κι άνετο που θα σου δημιουργεί μεγαλύτερη ευφορία.

Σπουδές, καθώς και μια νέα ιδεολογία που θα είναι περισσότερο κοντά στην δική σου κοσμοθεωρία, θα παρουσιαστούν ως ένας καινούργιος δρόμος, ευνοϊκός για την εξέλιξη σου. Σκέψεις για μετακίνηση στο εξωτερικό, θα σε συναρπάσουν για κάποιο διάστημα. Αν δεν υπάρχουν μάλιστα δεσμεύσεις από οικογενειακές υποχρεώσεις, θα φύγεις πιο εύκολα, αρκεί ασφαλώς να το έχεις αποφασίσει βαθιά μέσα σου. Κι αυτό συμβαίνει επειδή ο στόχος σου μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα είναι να κάνεις ένα άνοιγμα που θα σου αποφέρει περισσότερα έσοδα.

Μετά το πέρας αυτής της φάσης, θα αναζητήσεις περισσότερο να κάνεις συνεργασίες, παρά να κινηθείς αυτόνομα. Ακόμα κι ένα κομμάτι με δυσκολίες κι ανατροπές που θα συναντήσεις, είτε στο σπίτι σου είτε στην καριέρα σου, θα εξομαλυνθεί περισσότερο με συνεργασίες και με έξυπνη επικοινωνία.

Πάντως από εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να γνωρίσεις τον ξαφνικό έρωτα και να σε συνεπάρει. Επομένως, μπορεί να θεωρήσεις την χρονιά αυτή, χρονιά των ευχάριστων εκπλήξεων.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Αιγόκερω

1 Ιανουαρίου
Την πρώτη ημέρα του χρόνου, ο Ερμής βρίσκεται στον Αιγόκερω. Όσοι έχουν γεννηθεί την τελευταία ημέρα του ζωδίου, θα δραστηριοποιηθούν έντονα, τόσο σε επίπεδο σκέψεων, όσο κι επικοινωνίας, με απώτερο στόχο να οργανώσουν καλύτερα τις υποθέσεις τους.

9 Ιανουαρίου
Ο Ερμής ξεκινάει να είναι ανάδρομος και πάλι, στο ζώδιο σου. Η ανάδρομη αυτή του κίνηση, θα σε ‘’κλείσει’’ μέσα στις προσωπικές σκέψεις κι ιδέες σου, τις οποίες ίσως να μην θελήσεις να τις εκφράσεις προς τα έξω. Η σκέψη σου πάντως, θα είναι πολύ πειθαρχημένη κι οργανωμένη.

10 Ιανουαρίου
Η Νέα Σελήνη που γίνεται στο ζώδιο σου, σε βοηθάει να καθαρίσεις τελείως το τοπίο που υπάρχει μπροστά σου, δίνοντας σου μια καλύτερη προοπτική των πραγμάτων. Όντας βέβαιος/η ότι το τοπίο είναι αρκετά ξεκάθαρο, θα μπορέσεις να βάλεις νέες βάσεις, ξεκινώντας να εργάζεσαι για ότι επιθυμείς να πετύχεις. Συνάμα, είναι και μια καλή ημέρα για να κουρευτείς, να ξεκινήσεις δίαιτα κι οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη περιποίηση του εαυτού σου. Σε ότι αφορά τις σχέσεις σου, θα προχωρήσεις σε ξεκαθαρίσματα, θέτοντας νέους όρους, κι υπολογίζοντας περισσότερο, -αλλά με υγιή τρόπο-, τον εαυτό σου.

24 Ιανουαρίου
Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω, σου χαρίζει την εύνοια της και σε βοηθάει να προοδεύσεις με ένα σχετικά, εύκολο τρόπο. Θα αναδυθεί από μέσα σου η ομορφιά σου, ενώ ταυτόχρονα, θα επιδείξεις μια έντονη εκτίμηση κι αφοσίωση σε ότι καταπιαστείς να κάνεις. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου θα αυξηθεί πολύ, δίνοντας σου την ευκαιρία να οργανώσεις το πλάνο των προσωπικών σου σχέσεων, μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου. Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω είναι πλανητικό δώρο, δημιουργώντας από σήμερα καλύτερες προοπτικές σε όλα τα επίπεδα. Πολλά καθορίζονται από τη δική σου ελεύθερη βούληση, η οποία στην συγκεκριμένη φάση όμως, χρειάζεται μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το θετικό είναι ότι, η σχέση σου με τον εαυτό σου θα γίνει καλύτερη και μαζί με αυτή, όλες οι συνεργασίες σου κι οι συναλλαγές σου. Το μυστικό είναι ότι εσύ αλλάζεις, και δεν περιμένεις πια από τους άλλους να κάνουν κάτι για σένα, αλλά αντίθετα, αυτό που μετράει περισσότερο, είναι ότι δημιουργείς το μέλλον σου, στηρίζοντας το επάνω στις προσωπικές κι επαγγελματικές σου σχέσεις.

25 Ιανουαρίου
Ο Ερμής επιτέλους ορθοδρομεί, κι εσύ θα βελτιώσεις την επικοινωνία σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Για να είσαι μέσα στα πράγματα, θα πρέπει να οργανώσεις την σκέψη σου και να γίνεις πιο πρακτικός/η. Παράλληλα, σου δοθεί ευκαιρία -αν φυσικά συμβάλουν κι άλλες προϋποθέσεις- να βγάλεις χρήματα, μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου.

6 Φεβρουαρίου
Σήμερα το πλανητικό σύστημα σε βάζει στην πρίζα, αφού πολλοί πλανήτες βρίσκονται στο ζώδιο σου, δίνοντας σου ώθηση για να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Η δημιουργικότητα κι η φιλοδοξία θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα δράσεις πολύ δυναμικά για το μέλλον.

31 Μαρτίου
Θα αναλάβεις πρωτοβουλίες οι οποίες θα σε φέρουν σε σύγκρουση με τρίτα πρόσωπα -λόγω κάποιων ειδικών συνθηκών-, αλλά από την άλλη, θα ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Αυτό θα σε βοηθήσει να σπάσεις τον κλοιό ατόμων με τα οποία έχεις διαφορές, ενώ με αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να βάλεις τα δικά σου όρια.

18 Ιουνίου
Διαφοροποιείσαι τελείως στο θέμα των προσωπικών σχέσεων, κι είναι σαν να φυσάει ένας καινούργιος, καλός άνεμος. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο, ξεκινάει από σήμερα να τροφοδοτεί τις εμπειρίες σου, δίνοντας σου την άνεση να αναθεωρήσεις τις σχέσεις σου με τα πολύ κοντινά σου πρόσωπα. Η φροντίδα κι η προστασία, θα είναι εκείνα που θα αναζητάς από τους άλλους, αλλά συγχρόνως κι εκείνα που θα προσφέρεις. Μέχρι και τις 11 Ιουλίου, θα νιώθεις με τα άτομα με τα οποία σχετίζεσαι πολύ στενά, ότι είσαι σαν οικογένεια μαζί τους.

30 Ιουνίου
Οι συζητήσεις σου θα περιοριστούν, ενώ θα έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον τρόπο που μιλάς και συμπεριφέρεσαι. Μέχρι να φύγει ο Ερμής από τον Καρκίνο στις 13 Ιουλίου, θα επηρεάζεσαι υπερβολικά από τα πολύ κοντινά σου άτομα, και δεν θα εμπιστεύεσαι εύκολα τρίτους, αν δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το καλό είναι ότι θα δημιουργήσεις ένα δίχτυ ασφαλείας, αλλά και μεγάλης συναισθηματικής επαφής.

4 Ιουλίου
Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο θα σου δώσει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με τις συναισθηματικές σου ανάγκες, και θα βγει στην επιφάνεια οτιδήποτε έχεις απωθήσει, από φόβο για την οικογένεια και για τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται. Παρόλα αυτά, θα είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς καταστάσεις με πολύ δικά σου πρόσωπα, γιατί έχεις πλέον κατανοήσει τι χρειάζεται να κάνεις για να είσαι κοντά τους.

19 Ιουλίου
Η Πανσέληνος στο ζώδιο σου, θα σε φέρει αντιμέτωπο/η με μια νέα πραγματικότητα, πάνω σε θέματα συναισθημάτων κι οικογενειακών υποχρεώσεων. Ίσως να παραμερίσεις για λίγο τις φιλοδοξίες και τις απαιτήσεις της καριέρας σου, για να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά. Η αναστάτωση θα είναι έντονη, μόνο αν δεν έχεις αποφασίσει πως να διαχειριστείς τα προβλήματα και τις ευαισθησίες, τόσο τις δικές σου, όσο και των ατόμων που απαρτίζουν την οικογένεια σου.

27 Σεπτεμβρίου
Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιο σου και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου. Αυτό, θα δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις και θα ευνοήσει τα δυναμικά ξεκινήματα, χαρίζοντας σου μια έντονη επαγγελματική ώθηση. Συγχρόνως θα σε οδηγήσει σε μια δημιουργική απασχόληση, η οποία θα σου δώσει άμεσες λύσεις πάνω σε προσωπικά κι επαγγελματικά θέματα που τυχόν σε απασχολούν.

9 Οκτωβρίου
Θα χρειαστεί να αναπτύξεις καλές σχέσεις με τρίτους και να επιδείξεις διπλωματία, αφού οι καταστάσεις γύρω σου θα σε αναγκάσουν να κάνεις ανοίγματα, τόσο στην επικοινωνία, όσο και στην κοινωνική σου ζωή. Αν δεν ακολουθήσεις αυτό τον δρόμο, θα έχεις σοβαρά θέματα στο να σε καταλάβουν και να μπορούν να συνεργαστούν οι άλλοι μαζί σου.

12 Νοεμβρίου
Η Αφροδίτη μπαίνει για δεύτερη φορά στον Αιγόκερω εφέτος κι αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο! Όταν έχεις την Αφροδίτη στο ζώδιο σου, όλα εξελίσσονται με τρόπο εύκολο κι ιδανικό. Στο διάστημα της παραμονής της- και μέχρι να φύγει στις 7 Δεκεμβρίου-, θα δοκιμάσεις όλων των ειδών τις προσωπικές εμπειρίες, με στόχο να ξεπεράσεις κάποιους φόβους που πιθανότατα να βιώνεις μέσα στην σχέση σου. Θα αυξηθεί η αυτοεκτίμηση σου και θα περάσεις πολύ όμορφα σε ατομικό, αλλά και σε συντροφικό επίπεδο.

3 Δεκεμβρίου
Ο Ερμής στον Αιγόκερω σε προμοτάρει με ένα τρόπο δυναμικό, ενώ παράλληλα, σε εισάγει σε μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα σε οδηγήσει σε ένα κόσμο ιδεών που θα είναι πιο κοντά στην δική σου αλήθεια.

19 Δεκεμβρίου
Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιο σου. Ο τρόπος που θα επικοινωνείς, θα γίνεται μέσα από ένα πρίσμα υποκειμενικότητας και πιθανόν, μυστικοπάθειας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα απομακρυνθείς από τον πυρήνα σου. Διάφορες ιδέες που δεν είχες υλοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο, για να ξεκαθαρίσεις τελικά αν μπορείς να τις πραγματοποιήσεις ή όχι. Το διάστημα που ο Ερμής θα είναι ανάδρομος, είναι αρκετά μεγάλο -μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου κι έπεται και συνέχεια – κι εσύ θα είσαι σε μια φάση που θα βρίσκεις τον εαυτό σου σταδιακά, αλλά ίσως να μην εκφράζεις άμεσα τις σκέψεις σου.

21 Δεκεμβρίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου –ταυτόχρονα με το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στην ζωή σου, κατά την οποία, οι κύκλοι των εμπειριών σου θα είναι πολύ μεγαλύτεροι. Η ανεξαρτησία σου, θα είναι εκείνο που θα επιδιώξεις περισσότερο και θα βγεις έξω από τα στενά σου όρια. Αυτό το διάστημα, πιθανόν να πάρεις αποφάσεις που αφορούν την ζωή σου και το μέλλον σου.

29 Δεκεμβρίου
Η χρονιά θα κλείσει με μια εντυπωσιακή Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, και θα επηρεάσει περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, δίνοντας σου πολλές αφορμές για ξεκαθαρίσματα, τα οποία θα σου δώσουν μια δυναμική ώθηση σε προσωπικό επίπεδο.


Υδροχόος

Βιώνεις μια νέα πραγματικότητα, η οποία αυτή την στιγμή δεν είναι όπως θα ήθελες. Αλλά τουλάχιστον θα εξελιχτείς σε πεδία στα οποία είχες μείνει πίσω και θα γίνεις περισσότερο πρακτικός. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές, η ιδεολογία σου σε ξεπερνάει και δεν κάνεις τα πράγματα, τα οποία αν μη τι άλλο, είχες προγραμματίσει. Οπότε τώρα, έχεις τις ευκαιρίες να υλοποιήσεις και να δεις ολοκληρωμένο το έργο σου.

Οι αντιστάσεις σου πάντως είναι πολύ χαλαρές σε σχέση με άλλες χρονιές κι αφήνεσαι να δεις και κάτι παραπάνω, επειδή εσύ ο ίδιος σου το επιτρέπεις. Οι συνεργασίες σου θα τύχουν μιας καλύτερης αντιμετώπισης, μιας κι αφού θα είσαι κομμάτι της δημιουργίας τους, θα αποκτήσεις μεγαλύτερο κίνητρο για να φτάσεις στο τελικό σου στόχο.

Τα οικονομικά σου θα έχουν καλύτερη τύχη αν περνούν μέσα από τους άλλους, γιατί οι φόβοι σου τότε, θα είναι λιγότεροι. Ότι πάντως κι αν διαπραγματεύεσαι σε υλικό επίπεδο, αν δεν δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρία, δε θα έχεις την σφαιρικότητα που αναζητάς.

Οι μεταφυσικές σου ανησυχίες θα μεγαλώσουν, γιατί θα υπάρχει πίεση στο να ανακαλύψεις ένα πιο βαθύ κομμάτι του εαυτού σου. Για να εκπληρωθεί αυτό, χρειάζεσαι περισσότερη συστηματοποίηση, καλύτερη οργάνωση, ώστε να αναγκαστείς να το κάνεις, έχοντας δώσει το λόγο σου σε ένα ολόκληρο σύστημα από το οποίο εξαρτάσαι. Το πιο σημαντικό είναι, ότι θα ξεσκαρτάρεις μέσα σου ποια θεωρία χρειάζεται να ακολουθήσεις και ποια όχι, κι αυτό σίγουρα θα σε γλυτώσει από πολλά δεινά.
Το μυαλό σου θα είναι πολύ ξεκάθαρο και δυνατό και μέσα από νέα πρωτοποριακή γνώση, θα βρεις ένα κομμάτι του εαυτού σου που τόσα χρόνια να είχε χαθεί. Αυτό που είναι αρκετά επιτακτικό, αλλά λυτρωτικό, είναι το ξεκαθάρισμα που θα κάνεις με φίλους και με ομάδες. Εκεί πλέον θα έρθεις αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, η οποία με κάποιο τρόπο σου διέφευγε και δεν ήταν εύκολη να την δεις.

Οι ιδέες πλέον θα μπουν σε τάξη κι οι κινήσεις σου, θα συνάδουν με το ιδεολογικό υπόβαθρο που θα έχει δημιουργηθεί. Το ίδιο θα γίνει και στον ερωτικό τομέα, όπου όλο το άρρωστημένο κομμάτι θα αποκοπεί και θα μείνει μόνο το υγιές, για να το διαχειριστείς με άλλες δυνάμεις. Οπότε, αν έχεις μια σχέση από την οποία βασανίζεσαι ή στην οποία ακροβατείς, θα πάρεις την απόφαση, είτε να την τελειώσεις -αν δεν πάει παραπέρα- είτε να συμμορφωθείς με ότι προαπαιτείται για την αρμονική της λειτουργία.

Από τις 9 Σεπτεμβρίου και μετά, τα πράγματα θα βελτιωθούν πάρα πολύ, κι αυτό επειδή θα ανοίξει μια μεγαλύτερη πόρτα, που θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις ακόμα περισσότερο το επικοινωνιακό κομμάτι που διαθέτεις και να εκτιναχτείς σε άλλα ύψη.

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του 2016 για τον Υδροχόο

20 Ιανουαρίου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου, κάνοντας σε να νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά κι εμπιστοσύνη για όλες τις ιδέες και τα σχέδια που έχεις, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

24 Ιανουαρίου
Η Πανσέληνος που γίνεται σήμερα, σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις κάποιες προσωπικές σου αντιλήψεις, οι οποίες δεν είναι φανερές και βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Θα βρεθείς πάντως με κόσμο, κι αυτό θα σου κάνει πολύ καλό.

8 Φεβρουαρίου
Η Νέα Σελήνη έρχεται και σε βοηθάει να δεις κάτι πολύ ξεκάθαρα: τι ακριβώς συμβαίνει με τον εαυτό σου, αλλά και ποια είναι η σχέση σου με τα πολύ δικά σου άτομα. Από την άλλη, επειδή απαιτείται ενέργεια για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, θα χρησιμοποιήσεις τον θυμό σου για να επιλύσεις οικονομικά θέματα ή για να διεκδικήσεις πράγματα που –με τον καιρό- τα είχες ξεχάσει.

14 Φεβρουαρίου
Το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου σε σένα, είναι ο Ερμής που μπαίνει στο ζώδιο σου. Σε ενεργοποιεί ιδιαίτερα, και σου δίνει καινούργιες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να προοδεύσεις. Μέχρι και τις 4 Μαρτίου, θα συγχρονίζεσαι συνέχεια με συμπτώσεις που θα σου επιτρέψουν να δημιουργήσεις καινούργια πράγματα. Τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και γενικά, όποια νέα γνώση σε κάνει περισσότερο λειτουργικό/ή στην δουλειά σου, θα μπορέσεις να τους κατακτήσεις εύκολα.

17 Φεβρουαρίου
Η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο σου, προσφέροντας σου την δυνατότητα να υλοποιήσεις πιο εύκολα όλες τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται από τις κοινωνικές σου επαφές, αλλά και την ομαδική εργασία. Όσο πάντως δουλεύεις για το κοινό καλό κι ενδιαφέρεσαι για τα άλλα άτομα, αφήνοντας το ‘’εγώ’’ σου απ’ έξω, τόσο πιο εύκολα θα συναντήσεις το πρόσωπο που θα σου ταιριάζει και θα είναι για σένα το ιδανικό ταίρι. Μέχρι και τις 11 Μαρτίου, θα πειραματίζεσαι με μεγαλύτερη άνεση στις προσωπικές σου σχέσεις, κι αυτό θα σου χαρίσει μια αίσθηση ελευθερίας και την αύρα ελκυστικής προσωπικότητας.

30 Απριλίου
Η κατάσταση μπορεί να είναι κάπως περιοριστική για σένα, ώστε να μπορέσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες και τα πιστεύω σου. Άτομα που είναι συντονισμένα σε μια πολύ διαφορετική συχνότητα από τη δική σου -και κυρίως κολλημένα σε οικονομικά θέματα και με έντονα ‘θέλω’-, ίσως νιώθεις ότι σε εγκλωβίζουν. Μπορεί όμως κι εσύ, να βιώσεις ένα είδος εσωτερικής πίεσης, που να σε ωθήσει να αλλάξεις τον τρόπο που κινείσαι. Ίσως στην προκειμένη φάση να γίνεις πιο δύσκαμπτος/η σε ότι αποπειραθείς να κάνεις.

13 Μαϊου
Θα διαπραγματευτείς με ένα πολύ δυναμικό τρόπο τα ‘’θέλω’’ σου και πιθανόν να σου βγει ζήλεια και κτητικότητα. Δεν έχεις συνηθίσει να προβάλλεις αυτό το πρόσωπο, γιατί συνήθως δείχνεις μια αδιαφορία, αλλά τώρα έχεις πεισμώσει υπερβολικά.

28 Μαϊου
Από σήμερα θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος στην δουλειά σου, αλλά και γενικά στην κοινωνική σου ζωή, η οποία θα σε υποχρεώσει να διεκδικείς περισσότερο από πριν, αλλά με ένα τρόπο υπόγειο κι αρκετά πιεστικό. Ειδικότερα, αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα επανέλθεις σε μια παλιά κατάσταση, η οποία θα σε γεμίσει με πείσμα κι αντοχή, αλλά μπορεί να έχει ρίζες εκδίκησης και κυριαρχίας. Αν δεν το παρακάνεις μέχρι και τις 2 Αυγούστου, θα καταφέρεις να επιβληθείς και να έχεις τον έλεγχο σε πολλές καταστάσεις που άπτονται των οικονομικών σου θεμάτων.

12 Ιουλίου
Ξεκινάει μια πολύ καυτή περίοδος για σένα, κυρίως στον ερωτικό τομέα. Μέχρι και τις 5 Αυγούστου, θα γίνεις το επίκεντρο και θα ξεχωρίσεις ακόμα και χωρίς να το θέλεις. Αυτό μπορεί να γίνει απρόσκοπτα μέσα από ένα άλλο άτομο, αφού η Αφροδίτη που μπαίνει στο Λιοντάρι, σου χαρίζει την λάμψη και την υποστήριξη της, μέσω τρίτων. Η θεατρική συμπεριφορά κι η ζεστασιά που θα εκφράσεις, μπορεί να γίνουν αντικείμενα έκπληξης από τα άλλα άτομα, θα σε φέρουν όμως, πιο κοντά με όλους. Σκέψεις για γάμο και συντροφικότητα, μπορεί να προκύψουν ξαφνικά.

14 Ιουλίου
Η σκέψη σου μπορεί να γίνει έντονα υποκειμενική και να ερμηνεύσεις τα γεγονότα, αρκετά εγωιστικά. Ο Ερμής στο Λιοντάρι θα σε δραστηριοποιήσει με ένα τρόπο πολύ προσωπικό. Καλό θα ήταν να προσέξεις όποια συμφωνία κάνεις, γιατί μπορεί μετά να το μετανιώσεις, αν σου ξεφύγει καμιά λεπτομέρεια που μπορεί να αποδειχτεί σημαντική. Αυτό θα κρατήσει μέχρι και τις 30 Ιουλίου, κι απαιτείται προσεκτική αντιμετώπιση, προκειμένου να μην γίνουν λάθη σε συναλλαγές με τρίτους.

2 Αυγούστου
Μαζί με το θερμόμετρο που ανεβαίνει λόγω της Νέας Σελήνης στον Λέοντα, θα ανέβει κι η δική σου θερμοκρασία, και θα σε απογειώσει. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να χειρίζεσαι τις υποθέσεις σου με αντικειμενικότητα, γιατί μπορεί να γίνουν λάθη εξαιτίας του τρόπου που θα ζυγίζεις τα υπόλοιπα άτομα.

18 Αυγούστου
Ο Αύγουστος φημίζεται για την λαμπρότητα της Πανσελήνου, οπότε μεταφορικά μιλώντας, θα λάμψεις κι εσύ μέσα από την προσωπικότητα και τη θέληση σου. Αυτό που χρειάζεται, είναι να δημιουργήσεις μια καλή ατμόσφαιρα μέσα σου, για να το εκπέμψεις και στους γύρω σου. Αν αναγνωρίσεις ποια είναι τα πράγματα που σε δυναμώνουν, θα νιώσεις μια εσωτερική ολοκλήρωση.

7 Νοεμβρίου
Η σχέση σου με το χρήμα είναι πολύ έντονη, και θα προσπαθήσεις να ξεπεράσεις κάποια κωλύματα, κάνοντας τελικά όλες σου τις κρυμμένες επιθυμίες, πραγματικότητα. Χρειάζεται όμως να πας σε βάθος και να κοντρολάρεις τα πράγματα με ένα τρόπο πολύ δυναμικό. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί οι καταστάσεις να σε αναγκάσουν να κινηθείς κάπως υπόγεια, κι ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι της νοοτροπίας σου, να το κρίνεις αναγκαίο.

9 Νοεμβρίου
Ο Άρης στο ζώδιο σου μπαίνει με φόρα και θα παραμείνει μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου. Αυτό θα σε αναβαθμίσει με ένα τρόπο πολύ συγκεκριμένο: η δυναμικότητα που θα βγάλεις προς τα έξω θα παίξει σημαντικό ρόλο και θα κινηθείς δρώντας επεκτατικά, με μια μανιέρα πολύ προοδευτική και προχωρημένη σε σχέση με άλλες φορές.

8 Δεκεμβρίου
Η χρονιά ευνοϊκά για σένα, αφού η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο σου, ομορφαίνει την ζωή σου και σε κάνει να νιώθεις και πάλι έφηβος/η. Η φιλική συμπεριφορά, βοηθάει πάντα στο να έρθεις πιο κοντά με περισσότερο κόσμο, κι αυτό είναι το κλειδί που θα σου ανοίξει τις πόρτες, για να μπει η χαρά και η αισιοδοξία στη ζωή σου. Το τέλος του χρόνου, θα σε βρει πολύ χαρούμενο/η και θα κάνεις κινήσεις που θα σε βγάλουν από την πλήξη και την μονοτονία.


Ιχθύες

Έχεις επικεντρωθεί περισσότερο στους άλλους κι αντλείς πλέον την ενέργειά σου από εκεί, εφόσον πιστεύεις ότι αισθάνεσαι καλύτερα όταν επεκτείνεσαι προς περισσότερες κατευθύνσεις. Η γνώση μιας άλλης πραγματικότητας, σε κάνει να εμπιστεύεσαι περισσότερο τον εαυτό σου και να πράττεις, με στόχο την συνεργασία και την συντροφικότητα.

Πιθανότατα να πάρεις την απόφαση να προχωρήσεις την σχέση σου σε ένα πιο σοβαρό επίπεδο και μπορεί να παντρευτείς ή να συζήσεις. Παράλληλα, θα έχεις κι αυξημένες ευθύνες, οι οποίες θα σε υποχρεώσουν να εμπλουτίσεις τη γνώση σου και να δημιουργήσεις ένα νέο υπόβαθρο, με στόχο την κοινωνική κι επαγγελματική καθιέρωση.

Αν έχεις γεννηθεί το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο, θα νιώσεις ότι γίνονται ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες όμως απαιτούν από εσένα να μείνεις συγκεντρωμένος στο εδώ και τώρα. Ίσως να μην βρίσκεις χρόνο να απομονωθείς ή να αποσυρθείς και μπορεί να φοβάσαι ότι θα στερηθείς τον ιδιαίτερο χρόνο με τον εαυτό σου. Τελικά, θα διαπιστώσεις ότι θα βρεις άλλους τρόπους, ακόμα πιο παραγωγικούς για να περνάς καλά. Ο καναπές πάντως, θα φύγει για ένα διάστημα από την ζωή σου. Τη θέση του θα πάρουν πιο δημιουργικές ασχολίες σε συνδυασμό με καλλιτεχνία.

Η οικονομική και υλική εξασφάλιση, δε θα εκπληρώνεται πλέον με τους καθιερωμένους γνωστούς τρόπους, αλλά θα ψαχτείς προς κατευθύνσεις οι οποίες θα σε φέρουν μπροστά σε νέες θεωρήσεις, από τις οποίες θα βρεις λύσεις και θα καταργούν προηγούμενα μοντέλα. Χρειάζεται βέβαια προσοχή ως προς τις ανορθόδοξες μεθόδους για την εύρεση πόρων, γιατί πιθανότατα, αν δεν γνωρίζεις πολύ καλά το αντικείμενο με το οποίο θα καταπιαστείς, να μην μπορείς να ορθοποδήσεις όπως θα περίμενες. Επομένως, συνιστάται σύνεση και προσοχή.

Αν έχεις γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, είσαι αυτή την στιγμή μέσα σε ένα νέφος συναισθημάτων, τα οποία δεν σε αφήνουν να δεις την πραγματικότητα και μπορεί να σε παρασύρουν σε χίμαιρες ονειρικές. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να μπεις μέσα σε ένα καλλιτεχνικό ή δημιουργικό μοντέλο πραγμάτων, το οποίο θα σου χαρίσει μεγαλύτερη θρησκευτικότητα, ιεραποστολικό έργο και συμπόνια για άλλα πρόσωπα, αλλά θα σου λείπει η πρακτική πλευρά της ζωής. Επομένως καλείσαι να κάνεις ιδιαίτερες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Το να εκμεταλλευτείς περισσότερο τις ευκαιρίες που θα σου εμφανιστούν, είναι τελικά θέμα προσωπικής δύναμης κι εσωτερικής ηρεμίας. Αυτό που χρειάζεσαι είναι περισσότερη επικοινωνιακή άνεση με τα άλλα τα άτομα, γιατί αρκετές φορές, κλείνεις την πόρτα κι εξαφανίζεσαι, δημιουργώντας αποστάσεις

Από τον Σεπτέμβριο κι ύστερα, θα ανοίξεις πιο εύκολα τα φτερά σου και θα μεγαλώσεις περισσότερο τον κοινωνικό και φιλικό σου κύκλο. Συγχρόνως, θα μπεις πιο εύκολα στο κλίμα της συνεργασίας και της συντροφικότητας. Με λίγη καλή προσπάθεια θα έχεις μια καινούργια, διαφορετική ζωή, την οποία όμως πρέπει να στηρίξεις εσύ με συνειδητό τρόπο.

Διαβάστε αναλυτικά τις ετήσιες προβλέψεις 2016 για τους Ιχθύες

1 Ιανουαρίου
Ξεκινάς με προϋποθέσεις ανάπτυξης και προόδου μέσω των συνεργασιών αλλά και των στενών σου σχέσεων. Αν έχεις γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, θα βάλεις τα δυνατά σου για να επιτύχεις τους στόχους σου, μέσα από τα ανοίγματα που θα σου παρουσιαστούν. Ένα σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γύρω σου, ευνοώντας σε σημαντικά. Να θυμάσαι πάντα, ότι τις προϋποθέσεις για επιτυχία, τις δημιουργείς εσύ.

4 Ιανουαρίου
Δημιουργείς ένα καινούργιο σύστημα ιδεών, το οποίο θα σε βοηθήσει να σταθεροποιήσεις στόχους, που αυτή την στιγμή πιθανόν να είναι στον αέρα. Για ένα μεγάλο διάστημα -από σήμερα έως και τις 5 Μαρτίου- θα κινηθείς στα επαγγελματικά σου, με έναν αποφασιστικό τρόπο, διεκδικώντας πράγματα, ως φυσικό επακόλουθο μιας προγενέστερης διεργασίας, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Το εξωτερικό, θα σε τραβήξει σαν μαγνήτης για να επεκτείνεις εκεί την δράση σου.

19 Φεβρουάριου
Ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου, δημιουργώντας καλές συνθήκες για να φτάσεις στον ατομικό σου στόχο. Η ευαισθησία σου κι η διαίσθησή σου μπορεί να διοχετευτούν κατάλληλα, ώστε τελικά να καταφέρεις κάτι πολύ σημαντικό κι ιδιαίτερο.

22 Φεβρουαρίου
Η Πανσέληνος που γίνεται στην Παρθένο σε βάζει σε περιπέτειες, αφού ξυπνάς απότομα κι εισέρχεσαι σε μια πραγματικότητα που δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκή για σένα. Ίσως δεις πτυχές της προσωπικότητας των άλλων ατόμων, που μπορεί να σου φανούν υπερβολικές. Αν διαχειριστείς καλά το όλο θέμα και δεν αγχωθείς, θα έχεις κάνει ένα σημαντικό βήμα προόδου, σχεδιάζοντας έτσι με νηφάλιο τρόπο, την επόμενη κίνηση που θα κάνεις.

5 Μαρτίου
Ο Ερμής ξεκινάει την πορεία του μέσα στο ζώδιο σου και θα παραμείνει εδώ,έως και τις 21 Μαρτίου. Το γρήγορο αυτό πέρασμα του, θα σου δώσει την ευκαιρία να αναπτύξεις ιδέες που αφορούν τα δικά σου ‘’θέλω’’, και τους τρόπους προσέγγισής τους. Η φαντασία κι η δημιουργικότητα θα σε βοηθήσουν να εκφράσεις τα μουσικά ή καλλιτεχνικά σου ταλέντα.

9 Μαρτίου
Η Νέα Σελήνη μαζί με την Πανσέληνο στο ζώδιο σου, θα σε κάνουν να εισέλθεις στη δική σου πραγματικότητα. Κινητήριος δύναμη, θα είναι τα έντονα συναισθήματα σου, τα οποία θα μετουσιώσεις σε πράξη, για το δικό σου καλό, αλλά και το καλό των άλλων. Το αίσθημα της φιλανθρωπίας, αλλά και το ενδιαφέρον σου για άτομα με ειδικές ανάγκες ή για άτομα που έχουν πληγεί, θα αυξηθεί. Είναι σημαντικό να είσαι συμπονετικός/η με τους γύρω σου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκφράσεις την αλήθεια της προσωπικότητας σου.

12 Μαρτίου
Η Αφροδίτη στο ζώδιο σου θα σου δώσει μια νέα κατεύθυνση, βαθειά συναισθηματική κι ιδιαίτερη, με σκοπό να μπορέσεις να κατακτήσεις την αγάπη. Μέχρι τις 5 Απριλίου, θα προσπαθήσεις να υπερβείς τα όρια που μερικές φορές δεν σε αφήνουν να αγαπήσεις, ή να αγαπηθείς. Νέα γνωριμία η οποία θα έρθει ξαφνικά και μη αναμενόμενα, θα σε παρασύρει στα δίκτυα ενός έρωτα. Μην αφήνεις τον χρόνο να φεύγει, είναι αναγκαίο να δράσεις.

29 Μαίου
Θα αναθεωρήσεις κάποια πράγματα, μαθαίνοντας μια καινούργια πληροφορία, κι αυτό μπορεί αρχικά να σε δυσκολέψει, επειδή θα αναγκαστείς να βγεις από καταστάσεις στις οποίες έχεις βολευτεί. Τελικά όμως, θα δεις ότι αυτό, συμβαίνει για το καλό σου, αρκεί να μάθεις να μοιράζεσαι με τους γύρω σου πληροφορίες, χωρίς να τις μετατρέπεις σε κατηγόρια εναντίον τους. Αν ανακατευτείς με πολύ κόσμο, υπάρχει πιθανότητα να θεωρηθεί ότι κάνεις προπαγάνδα ευαγγελιζόμενος/η μια συγκεκριμένη ιδέα. Αν βρεθείς μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις, εμπιστέψου την προσωπική σου ευφυΐα, κι επέτρεψε της να σου δείξει την σωστή πορεία δράσης.

12 Ιουνίου
Δοκιμάζεις τις αντοχές σου και τις δυνάμεις σου, αφού όλα μεταβάλλονται κι αυτό τείνει να σε κουράσει. Θα γίνονται πολλές συζητήσεις για το τίποτε και θα υποστείς πολλές ταλαιπωρίες χωρίς να καταλήξεις πουθενά. Μέσα από όλο αυτό, κάτι θα διδαχτείς, αλλά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος/η μέσα στον εαυτό σου.

31 Ιουλίου
Μπαίνει ο Ερμής στην Παρθένο κι επηρεάζεσαι ιδιαίτερα, γιατί ο τρόπος που θα σκέφτεσαι, θα γίνει επιτέλους περισσότερο πρακτικός και δεν θα χάνεσαι μέσα σε φαντασιώσεις, που συνήθως δεν σε οδηγούν πουθενά. Η διάθεση για προκοπή και για οργανωμένα μεθοδικά βήματα, θα σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερες συμφωνίες, αλλά και πρακτικές κινήσεις με τα πολύ κοντινά σου άτομα. Το διάστημα θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί ο Ερμής θα είναι στον άξονά σου μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου, κι έτσι θα προλάβεις να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου αλλά και τις επαφές σου.

6 Αυγούστου
Θα αναλάβεις επιπλέον ευθύνες άλλων ατόμων και με τον δικό σου τρόπο, θα προσφέρεις ατελείωτες ώρες υπηρεσίας. Σε αυτό θα συμβάλλει κι η Αφροδίτη, η οποία μπαίνει στον άξονά σου, και μέχρι και τις 28 Αυγούστου δεν θα σε αφήνει να δρας μόνο για ίδιον όφελος, αλλά και για το κοινό καλό. Ένα άτομο που πιθανόν να σε έχει ανάγκη, να σε συγκινήσει ιδιαίτερα, κι εσύ από τη μεριά σου, θα του προσφέρεις τα μέγιστα.

30 Αυγούστου
Ο Ερμής γυρνάει ανάδρομος στον άξονά σου μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου, κι επηρεάζει πάρα πολύ τις προσωπικές σου σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Οι κινήσεις που θα κάνεις, είναι ήδη μεθοδευμένες κι έχουν μπει οι βάσεις από το παρελθόν. Αν δεν έχεις πάρει αποφάσεις για μια συνεργασία, θα αναγκαστείς να λάβεις υπόψη σου είτε ένα άτομο που είναι πολύ κοντά σου, είτε κάποιες σημαντικές πληροφορίες, στις οποίες ίσως παρελθοντικά, να μην είχες δώσει και τόσο σημασία. Οι διαμάχες για ένα δικαστικό θέμα που σε απασχολεί, μπορεί να επανέλθουν, με στόχο να το κλείσεις ολοκληρωτικά.

1 Σεπτεμβρίου
Η Νέα Σελήνη μαζί με την έκλειψη, θα σε βάλουν σε κατάσταση συναγερμού. Θα βρεθείς να ασχολείσαι πάρα πολύ με τα άλλα άτομα –κι ενώ θα αισθάνεσαι σημαντικός/η- ,συγχρόνως θα βιώνεις μια μεγάλη δυσκολία, επειδή θα εκτεθείς σε πραγματικότητες που πιθανόν να μην σου αρέσουν καθόλου. Αυτή, δεν είναι μια καλή περίοδος για οριστικές αποφάσεις. Μέσα από όλο αυτό που γίνεται, θα μπορέσεις να δεις ένα μέρος της αλήθειας, όμως δεν πρέπει να κάνεις κινήσεις ιδιαίτερα ακραίες, εκτός κι αν σε αναγκάσουν οι συνθήκες.

16 Σεπτεμβρίου
Η Πανσέληνος μαζί με την έκλειψη στο ζώδιο σου, σηματοδοτούν μεγάλες προσωπικές αλλαγές, οι οποίες όμως θα σου κοστίσουν. Δεν μπορείς όμως να κάνεις αλλιώς, και με αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσεις τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, με συνειδητή βούληση κι όχι μοιρολατρικά. Το ενδιαφέρον σου για τους άλλους πάντως, θα εκδηλωθεί, εμπλουτισμένο με ένα στοιχείο συμπόνιας και κατανόησης. Η αποδοχή, ακόμα κι ατόμων που σου δυσκολεύουν την ζωή, είναι το μεγάλο δώρο που θα αποκομίσεις, αν φυσικά το αναζητήσεις κι εσύ.

7 Δεκεμβρίου
Θα προσπαθήσεις να ξεπεράσεις κάποια όρια που έχουν τεθεί από τις εξωτερικές συνθήκες, γιατί κρίνεις ότι σε δυσκολεύουν αφόρητα. Έτσι, θα δοκιμάσεις να μην κινείσαι τόσο πολύ εντός των περιορισμών, αλλά με περισσότερη χαλαρότητα κι αυθορμητισμό. Είναι φυσικά αναγκαίο, να βρεις την προσωπική σου ελευθερία για να μην βιώνεις την καταπίεση όπως παλιά.

19 Δεκεμβρίου
Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιο σου, και το τέλος του χρόνου σε βρίσκει να έχεις μεγάλη ενέργεια και δύναμη ώστε να δημιουργήσεις τις συνθήκες εκείνες που σε εκφράζουν περισσότερο. Όλο αυτό, θα κρατήσει μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου, δίνοντας σου την ευκαιρία να ανοίξεις τα φτερά σου, και να βρεις το σθένος να εκφράσεις καλύτερα τις επιθυμίες και τις προσωπικές σου αξίες.

Πηγή: asτrology.gr